Kim Sokha 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ General ~ ♥ » Khmer News » Kim Sokha

Kim Sokha

Go down  Message [Page 1 of 1]

1Kim Sokha Empty Kim Sokha on 29th February 2016, 8:07 pm

sreymomrith

sreymomrith
Administrator
Administrator
Feb 29,2016

Srey Snae Lok Kim Sokha

-0:4510,356 Views
Mon Srey
8 hrs

នាងខ្ញុំសោកស្តាយណាស់ ដែលបានជ្រល់ខ្លួនទាក់ទងជាមួយលោកកឹម សុខា អនុប្រធានគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ដោយជឿតាមការលួងលោម និងសន្យាផ្តល់លុយកាក់និងសម្ភារៈពីគាត់ ខ្ញុំក៏យល់ព្រមស្នេហាជាមួយគាត់ រហូតបានទៅដើរលេង នៅទីក្រុងបាងកកជាមួយគាត់។ ស្ទើររាល់ថ្ងៃលោក កឹម សុខាគាត់តែងតែទូរស័ព្ទមករកខ្ញុំគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ស្រលាញ់ខ្ញុំណាស់ស្ទើរបាត់មុខខ្ញុំមិនបាន ថ្ងៃ១គាត់បានទូរស័ព្ទមករកខ្ញុំ ខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថា ខ្ញុំមានអាការៈចេះតែចង់ក្អួតចង្អោរ សង្ស័យមានផ្ទៃពោះ គាត់ក៏ឆ្លើយវិញថា លេងសើចម្លេះ គាត់ឲ្យខ្ញុំរកវិធីការពារ ពេលបានលឺសម្តីរបស់គាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹម ព្រោះគាត់គ្មានការទទួលខុសត្រូវអីទាំងអស់។
ប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ គាត់បានហៅខ្ញុំឲ្យទៅលេងផ្ទះគាត់ នៅម្តុំផ្សារព្រែកឯង ហើយឲ្យខ្ញុំនាំមិត្តភ័ក្តិស្រីទៅលេងជាមួយផង ពេលគាត់ឃើញមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំ គាត់បានបបួលមិត្តភ័ក្តិឲ្យធ្វើប៉ាស្ព័រទៅលេងប្រទេសបារាំងជាមួយគាត់ ពេលនោះខ្ញុំហួសចិត្តនឹកស្មានមិនដល់ថា កឹម សុខាជាមនុស្សប្រុសចិត្តសាវា ល្មោភតណ្ហាឃើញស្រីក្មេងមិនបាន បានខ្លួនហើយមិនទទួលខុសត្រូវ។ ឥឡូវនេះខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាព ព្រោះមានមនុស្សជិះម៉ូតូតាមដានខ្ញុំ ពេលនេះខ្ញុំសុំទំលាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដោយឥតអៀនខ្មាស់ព្រោះដើម្បីអោយមិត្តភ័ក្តិជួយខ្ញុំផង។ ខ្ញុំសុំផ្តាំផ្ញើចំពោះមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់សុំប្រុងប្រយត្ន័ជាមួយមនុស្សប្រុសរបៀបនេះ ចុងក្រោយនេះខ្ញុំសុំបង្ហាញសំលេងទូរស័ព្ធទាក់ទងជាមួយ កឹម សុខា ដែលបានថតទុកហើយសុំ អោយសមត្ថកិច្ចជួយការពារសុវត្ថិភាពឲ្យនាងខ្ញុំផង។នាងខ ញ សោកស តាយណាស ដែលបានជ រល ល ខ នទាក ទងជាម យលោកក ស ខា ម អន ប រធានគណបក សសង រ គោះជាត ដោយជឿតាមការល ងលោម យាផ តល ន ងសន ល យកាក ន ងសម ភារៈព គាត យល ខ ញ ក រមស នេហាជាម យគាត ព រហ តបានទៅដើរលេង នៅទ ក រ ងបាងកកជាម ទើររាល យគាត ។ ស ថ ម ស ក ងៃលោក ខាគាត តែងតែទ ទមករកខ រស ព ញ គាត ប រាប ថាគាត ខ ញ ស រលាញ ខ ញ ណាស ស ទើរបាត ម នបាន ម ខខ ញ ថ ងៃ 1 គាត បានទ រស ព ទមករកខ ញ បានប រាប ខ ញ ថា ខ ញ គាត ក មានអាការៈចេះតែចង អ តចង អោរ យមានផ ទៃពោះ សង ស គាត ក ឆ លើយវ ញថា លេងសើចម លេះ គាត ឲ យខ ញ ធ រកវ ការពារ ពេលបានល សម ត របស គាត ខ ញ មានអារម មណ អស សង ឃ ម គ ព រោះគាត មានការទទ លខ សត រ វអ ទា ងអស ។
ប ន មានថ ងៃម ននេះ បានហៅខ ញ គាត ឲ យទៅលេងផ ទះគាត នៅម ត ផ សារព រែកឯង ហើយឲ យខ ញ នា ម ត តភ ក ត រ ស ទៅលេងជាម យផង ពេលគាត ឃើញម ត តភ ក ត ខ ញ គាត បានបប លម ត តភ ក ត ឲ យធ វើប ាស ព រទៅលេងប រទេសបារា ងជាម យគាត ពេលនោះខ ញ ហ សច ត តន កស មានម នដល ថា ក ម ខាជាមន ស សប រ ស សច ត តសាវា មោភតណ ហាឃើញស រ ល ក មេងម នបាន បានខ នហើយម ល នទទ លខ សត រ វ ។ ឥឡ វនេះខ ញ មានការព រ យបារម ភព ស វត ថ ភាព ព រោះមានមន ស សជ ះម ត តាមដានខ ពេលនេះខ ញ ស ទ ញ លាយរឿងរ ាវទា ងអស ដោយឥតអៀនខ មាស ព រោះដើម ប អោយម ត តភ ក ត ជ យខ ញ ផង ។ ខ ញ ស ផ តា ផ ញើច ពោះម ត តភ ក ត ទា ងអស ស ប រ ងប រយត ន ជាម យមន ស សប រ ច ងក សរបៀបនេះ រោយនេះខ ញ ស បង ហាញស លេងទ រស ព ធទាក ទងជាម យ ក ម ស ខា ដែលបានថតទ កហើយស អោយសមត ថក ច ចជ យការពារស វត ថ ភាពឲ យនាងខ ញ ផង ។


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
One Life One Love One Commitment.
Kim Sokha Roses041 Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Roses041
View user profile http://www.lovekhmer.com

2Kim Sokha Empty Re: Kim Sokha on 29th February 2016, 8:17 pm

sreymomrith

sreymomrith
Administrator
Administrator
https://www.facebook.com/srey.mon.368?pnref=story#


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
One Life One Love One Commitment.
Kim Sokha Roses041 Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Roses041
View user profile http://www.lovekhmer.com

3Kim Sokha Empty Re: Kim Sokha on 1st March 2016, 11:52 am

Izy

Izy
Junior Member
Junior Member
មិនជឿរេ

View user profile

4Kim Sokha Empty Re: Kim Sokha on 1st March 2016, 6:15 pm

sreymomrith

sreymomrith
Administrator
Administrator

Page រឿងពិត CNRP ទម្លាយរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់លោក កឹម សុខា ក្នុងឆ្នាំ២០១១

Tuesday, 01 March 2016 22:46 ដោយ៖ ដើមអម្ពិល ID:009


ភ្នំពេញ៖ នៅយប់ថ្ងៃទី០១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ Page បណ្តាញសង្គមហ្វេសបុក ដែលមានឈ្នោះថា រឿងពិត CNRP បានទម្លាយរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់លោក កឹម សុខា ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ដោយមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖
រឿងរ៉ាវស្នេហារបស់លោក កឹម សុខា ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤
____________________________________
ខ្ញុំសូមទម្លាយរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់លោក កឹម សុខា គិតត្រឹមឆ្នាំ២០១១ ដល់ឆ្នាំ២០១៦ ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស អាន និងពិចារណា អំពីការទាក់ទងស្នេហាជាមួយស្រីៗជាច្រើននាក់នៅក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់គាត់ ដែលប្រឡូកប្រឡាក់ទៅដោយរឿងស្មោគគ្រោក និងអសីលធម៌។
តាមរយៈទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់លោក កឹម សុខា នេះដែរ ខ្ញុំក៏សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីពុតត្បុត និងអំពើបោកប្រាស់របស់លោក កឹម សុខា ដែលធ្វើនយោបាយប្រឆាំងនឹងយួន ប៉ុន្តែខ្លួនគាត់បែរជាយកប្រពន្ធចុងជាយួន ហើយថែមទាំងមានកូនទៀតផង។
ដោយសារសំណុំរឿងរបស់លោក កឹម សុខា មានចំនួន៨៦ទំព័រ ខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហោះតាមឆ្នាំនីមួយៗ ដោយផ្តើមចេញពីឆ្នាំ២០១៦មុន។
ខ្ញុំនឹងបង្ហោះជាអាល់ប៊ុម នៃឯកសារទាំង៨៦ទំព័រនេះ ដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការរក្សាទុក និងស្រាវជ្រាវ។
ខ្ញុំក៏នឹងបង្ហោះជាសំឡេងសន្ទនាគ្នារបស់លោក កឹម សុខា តាមឆ្នាំនីមួយៗ ដោយផ្តើមចេញពីឆ្នាំ២០១៦ដូចគ្នាដែរ។
Kim Sokha 527
Kim Sokha 528
Kim Sokha 529
Kim Sokha 530
Kim Sokha 531
Kim Sokha 532
Kim Sokha 533
Kim Sokha 534
Kim Sokha 535
Kim Sokha 536
Kim Sokha 536
Kim Sokha 537
Kim Sokha 538
Kim Sokha 539
Kim Sokha 540
Kim Sokha 541
Kim Sokha 542
Kim Sokha 543
Kim Sokha 544
Kim Sokha 545
Kim Sokha 546
Kim Sokha 547
Kim Sokha 548
Kim Sokha 549
Kim Sokha 550
Kim Sokha 551
Kim Sokha 552
Kim Sokha 553
Kim Sokha 554
Kim Sokha 555
Kim Sokha 556
Kim Sokha 557
Kim Sokha 558
Kim Sokha 559
Kim Sokha 560
Kim Sokha 561
Kim Sokha 562
Kim Sokha 565
Kim Sokha 564


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
One Life One Love One Commitment.
Kim Sokha Roses041 Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Roses041
View user profile http://www.lovekhmer.com

5Kim Sokha Empty Re: Kim Sokha on 1st March 2016, 6:18 pm

sreymomrith

sreymomrith
Administrator
Administrator

(វគ្គ៤) រឿងពិត CNRP ការប្រើសម្តីឡែបខាយ ជាមួយស្រីស្នេហ៍ (អាមុំ) ដោយលោកកឹម សុខា ថាគាត់ជា ចិនត្រឡប់ត្រឡុយ

Tuesday, 01 March 2016 20:47 ដោយ៖ ដើមអម្ពិល ID:009


ម្ចាស់អាខោនហ្វេសប៊ុក ឈ្មោះរឿងពិត CNRP បានទម្លាយអាថ៌កំបាំងថា ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំសូមទម្លាយនូវរឿងអាស្រូវ ស្នេហាលួចលាក់ ការប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារ ប្រើពាក្យសម្តីអសុរោះ លួង លោមស្រី ស្នេហ៍ឈ្មោះ ស្រីមុំ ជាមួយនឹងការបញ្ជាក់របស់លោក កឹម សុខា ថា រូបគាត់ពីរថ្ងៃរួមរ័ក្សជា មួយស្រីមុំ ដប់ដង ដូចអ្វីដែលលោកបាននាំស្រីមុំ ជិះយន្តហោះទៅរួមរ័ក្សគ្នា យ៉ាងសប្បាយភ្លឺតភ្លើននៅ បាងកកប្រទេសថៃ កាលពីដើមខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ។
ជាអំពើផិតក្បត់ដែល គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមជាទីបំផុត ដែលលោក កឹម សុខា លួចមានសហាយស្មន់ ជាមួយស្រីៗជា ច្រើន និងការប្រើពាក្យសម្តីលួងលោម បោកបញ្ឆោត និងជាជនល្មោភកាមតណ្ហា។
តើនេះឬជាអ្នកនយោបាយ ដែលតែងតែអួតខ្លួនឯងថា ថ្លៃថ្នូរ គោរពតម្លៃស្ត្រី? ហើយតើនេះឬជា មេដឹកនាំដែល មាន សីលធម៌? ការពិត ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ លោក កឹម សុខា មិនបានគិតអំពី បញ្ហាប្រទេសជាតិ ឬសុខទុក្ខពិត ប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តិចសោះឡើយ ផ្ទុយទៅវិញគាត់ បាននិងកំពុងបោកប្រាស់ បន្លំភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុង និងក្រៅប្រទេស ថាខ្លួនគាត់ស្អាតស្អំ តែធាតុពិត លោក កឹម សុខា គឺជាជនលាមកបំផុត ដោយគាត់មិនខ្វល់ទាល់តែសោះ អំពីសកម្មជនរបស់គណបក្សខ្លួន ដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារ គឺគាត់គិតតែពីរឿងសប្បាយ ស្រីញី តែប៉ុណ្ណោះ។
ខ្ញុំសូមបង្ហោះនូវសម្រង់សម្តី និងសំឡេងដើម របស់លោក កឹម សុខា ឆ្លើយឆ្លងតាម ទូរស័ព្ទជាមួយស្រីមុំ កាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦កន្លងទៅ ដែលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ គិតតែពីការទាក់ទងទៅ ស្រីស្នេហ៍ជាច្រើននាក់ ។ ក្នុងចំណោមស្រី លួចលាក់ទាំងនោះ មានស្រីស្នេហ៍ឈ្មោះ ( អាមុំ) គឺត្រូវបានលោក កឹម សុខា ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទសាសងគ្នា ដោយប្រើសម្តីស្រើបស្រាល ផ្តោះផ្តងគ្នា ហើយពាក្យសម្តី ដែលមិនគួរនឹងអ្នក នយោបាយត្រូវនិយាយក៏លោក កឹម សុខា យកមកនិយាយលេងសើច យ៉ាងសប្បាយជាមួយស្រីមុំ ដែរដូចជាពាក្យ គាត់ជា ចិនត្រឡប់ត្រឡុយ ជាដើម។ តើនេះឬជាអ្នកនយោបាយ ដែលមានចរិតថ្លៃថ្នូរ ?
សូមអានសម្រង់សម្តី (រឿងអាស្រូវ លោក កឹម សុខា វគ្គ៤)
កឹម សុខា-ស្រីមុំ (ឆ្លើយឆ្លងតាមទូរស័ព្ទ)
ម៉ិញរវល់គេមករក យ៉ាងម៉េច សម្រេចចិត្តហើយឬនៅ? សម្រេចថា បើឈប់ថ្ងៃហ្នឹង ថ្ងៃចូលឆ្នាំចិន ខ្ញុំអត់ ឈប់ ចូលឆ្នាំចិន គេអត់ឱ្យខ្ញុំឈប់ទេ។ គេធ្វើការឬអត់ទេចូលឆ្នាំចិន? អត់ឈប់ផង។ ឈប់ធ្វើអីចូលឆ្នាំចិន ឯងចិនមែនទេ? ចិនខាងឪ ម៉ែអត់ចិនផង។ ចិនត្រឡប់ត្រឡុយ។ ចា ហ្នឹងហើយ ចិនត្រឡប់ត្រឡុយ។ ស្រេចតែចិត្តទេខ្ញុំអត់បង្ខំទេ ធ្វើម៉េចស្រួលធ្វើទៅ តាមដំណើរអញ្ចឹងទៅ គិតខ្លួនឯង ខ្ញុំឡើងយន្ត ហោះម៉ោង៨ជាងនេះហើយ។ អញ្ចឹងមែនទេ? ហ្នឹងហើយ ស្អែកខ្ញុំចេញដំណើរហើយ (០១-០២-២០១៦)។ អញ្ចឹងទៅជាមួយអ្នកណាគេ? ខ្ញុំ អត់មានកូនចៅនាំទៅណាទេព្រោះអ្នកដែលទៅប្រជុំជាមួយ ខ្ញុំសុទ្ធតែអ្នកអត់ធ្លាប់ស្គាល់។ និយាយថាបងឯងទៅជាមួយអ្នកណាគេ? ទៅជាមួយពួកគេគឺអត់ស្គាល់គ្នា ទេ គេជាពួកអង្គការ អ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែខ្ញុំអត់ធ្លាប់ស្គាល់ ពួកគេអត់ស្គាល់អូនឯងទេ គេអត់ដឹងទេ។ គាត់នៅឯណា ពួកគាត់នៅឯណា? គេអត់ស្គាល់ គេជាពួកអង្គការ។ អញ្ចឹងតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច? ទៅៗ ចេះប៉ុណ្ណឹងហើយ អង់គ្លេសនិយាយប៉ុណ្ណឹងដើរបានតើ ចាំបាច់គិតច្រើនអី។ បើគិតអញ្ចឹងចាំបាច់ពឹងធ្វើអី។ អញ្ចឹងឱ្យអូនទៅដោយរបៀបណា? ជិះទៅ ជិះយន្តហោះទៅមានពិបាកអីកុំតែនិយាយរកគ្នាទៅ ឡើងជិះ ទៅចាំទៅដល់នោះចុះទៅវាលែងអីហើយ ពិបាកតែពីកន្លែងនេះតើ ទៅដល់ឯណោះមានអ្នកណាដឹង។ ខ្ញុំអត់ហ៊ានទេ។ អត់ហ៊ានទៅទេ? អត់ស្គាល់ផង។ គិតយ៉ាងម៉េចបើអញ្ចឹង? អត់ស្គាល់គេផង ទៅណាទៅ ណីធ្វើឡេឡឺៗគេយកខ្ញុំទៅណាបាត់ចប់ប៉ាដោយ។ គេយកទៅលក់បាត់។ ហ្នឹងហើយកូនម៉ែកូនស្រីតែមួយផង។ បបួលស្រីៗពីរនាក់ទៅ អ្នកណាគេចេះបបួលគេទៅ។ គេម្នាក់ហ្នឹងគេអត់មានប៉ាស្ព័រ។ គេអត់ មានប៉ាស្ព័រ? ចាចា។ បើអញ្ចឹងមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេ ខ្ញុំទៅតែពីរយប់ មិនមែនបីយប់ទេ។ អញ្ចឹងចាំជួប គ្នានៅខ្មែរវិញទៅ។ អូខេ សម្រេចថាអញ្ចឹងទៅចុះ។ បងឯងអត់មានយកស្រីផ្សេងណាទៅជាមួយទេណា។ អត់ម៉េចបាន បើអត់យកគេទៅតើបងបានអី។ ឃើញទេ ចឹងណា។ អ្នកធ្វើការជាមួយពួកប្រុសៗហ្នឹងណា។ អត់ទេអត់ជឿទេ មិនមែនទេអត់ជឿទេ។ ពួកពូៗប្រុសៗហ្នឹងណាអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាទេតើ។ មិន មែនទេៗ ដឹងហើយមុខហ្នឹងនោះ។ ពួកអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាគេមិនទៅយ៉ាងម៉េចបាន។ ខ្ញុំដឹងហើយអ្នក ធ្វើការជាមួយគ្នានោះ ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយបងឯងហ្នឹងណាស យកស្រីណាទៅជាមួយ។ អូនឯងអត់ទៅជាមួយ បងផង អូនឯងឃាត់បងធ្វើអី។ ហេ ម៉េចចុះ។ ចង់ប៉ុន្មានរយនាក់ទៀតទៅ? មួយរយនាក់ទៀតតើ តែមួយរយតើ។ អញ្ចឹងហេ ខ្ញុំឈប់និយាយហើយណាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅកុំនិយាយជាមួយខ្ញុំទៀត។ បងនិយាយលេងទេតើ អូខេ ចឹងមិនបាច់ទេសម្រេចថាអត់ទៅក៏ហីទៅ ចាំជួបគ្នានៅស្រុកយើងវិញទៅ។ ជួប នៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងហ។ បងមិនមែនជាអ្នកមិនឱ្យអូនទៅឯណា អូនឯងទេដែលជាអ្នកទៅមិនកើត។ អត់ ទេទៅប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើខ្ញុំអត់ស្គាល់។ អូខេប៉ុណ្ណឹងបានហើយអញ្ចឹង។
ខ្ញុំសូមបង្ហោះនូវសំឡេង ឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងលោក កឹម សុខា ជាមួយស្រីស្នេហ៍( អាមុំ) ដូចខាងក្រោមនេះ៖

Kim Sokha Khada034


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
One Life One Love One Commitment.
Kim Sokha Roses041 Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Roses041
View user profile http://www.lovekhmer.com

6Kim Sokha Empty Re: Kim Sokha on 1st March 2016, 6:20 pm

sreymomrith

sreymomrith
Administrator
Administrator

(វគ្គ៣) រឿងពិត CNRP អំពើអនាចារ អសីលធម៌ របស់លោក កឹម សុខា អួតថា គាត់រួមរ័ក្សជាមួយស្រីមុំ ពីរថ្ងៃដប់ដង!

Tuesday, 01 March 2016 18:46 ដោយៈ ដើមអម្ពិល Posted ID-145


ម្ចាស់អាខោនហ្វេសប៊ុក ឈ្មោះរឿងពិត CNRP បានទម្លាយអាថ៌កំបាំងថា ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំសូមទម្លាយនូវរឿងអាស្រូវ ស្នេហាលួចលាក់ ការប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារ ប្រើពាក្យសម្តីអសុរោះ លួង លោមស្រី ស្នេហ៍ឈ្មោះ ស្រីមុំ ជាមួយនឹងការបញ្ជាក់របស់លោក កឹម សុខា ថា រូបគាត់ពីរថ្ងៃរួមរ័ក្សជា មួយស្រីមុំ ដប់ដង ដូចអ្វីដែលលោកបាននាំស្រីមុំជិះយន្តហោះទៅរួមរ័ក្សគ្នាយ៉ាងសប្បាយភ្លឺតភ្លើននៅបាងកកប្រទេសថៃ កាលពីដើមខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦កន្លងទៅថ្មីៗនេះ។
ជាអំពើផិតក្បត់ដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមជាទីបំផុត ដែលលោក កឹម សុខា លួចមានសហាយស្មន់ ជាមួយស្រីៗជា ច្រើន និងការប្រើពាក្យសម្តីលួងលោម បោកបញ្ឆោត និងជាជនល្មោភកាមតណ្ហា។
តើនេះឬជាអ្នកនយោបាយដែលតែងតែអួតខ្លួនឯងថា ថ្លៃថ្នូរ គោរពតម្លៃស្ត្រី? ហើយតើនេះឬជា មេដឹកនាំដែល មាន សីលធម៌? ការពិត ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ លោក កឹម សុខា មិនបានគិតអំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិ ឬសុខទុក្ខពិត ប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តិចសោះឡើយ ផ្ទុយទៅវិញគាត់ បាននិងកំពុងបោកប្រាស់ បន្លំភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុង និងក្រៅប្រទេស ថាខ្លួនគាត់ស្អាតស្អំ តែធាតុពិត លោក កឹម សុខា គឺជាជនលាមកបំផុត ដោយគាត់មិនខ្វល់ទាល់ តែសោះអំពីសកម្មជនរបស់គណបក្សខ្លួនដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារ គឺគាត់គិតតែពីរឿងសប្បាយ ស្រីញី តែប៉ុណ្ណោះ។
ខ្ញុំសូមបង្ហោះជូននូវសម្រង់សម្តី និងសំឡេងឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោយពេលដែលលោក កឹម សុខា និងស្រីមុំ បានវិលត្រឡប់មកពីបាងកកវិញ ដោយលោក កឹម សុខា បានប្រើពាក្យលួងលោមស្នេហាជាមួយស្រីមុំ ក្នុងសម្តីភ្លឺតភ្លឺន ស្រើបស្រាលដូចតទៅ៖
សូមអានសម្រង់សម្តី
លោក កឹម សុខាឆ្លើយឆ្លងតាមទូរស័ព្ទជាមួយស្រីមុំ ថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦
ជម្រាបសួរបង។ ក្រោកពីដំណេកហើយឬនៅ? ងើបហើយបង។ ត្រជាក់ទេ? ត្រជាក់ណាស់បងអើយ។ អត់មានអីអោបមែនទេ? ហ្នឹងហើយនៅម្នាក់ឯង។ ចង់ឱបទេ? អូយទៅមិនបាច់ទេ។ ចង់ឬអត់? បើចង់ មកឥឡូវឬអត់? អត់ទេបងទៅកំពង់ឆ្នាំង។ ហឺឃើញទេ បើមិនអាចម៍កុំឱ្យឆ្កែអរ។ អញ្ចឹងហ្នឹងឆ្កែមែនទេ? មនុស្សទេមិនមែនឆ្កែទេ។ ចង់ថាគេឆ្កែមែនហ្នឹង?អត់ទេថាមនុស្ស ទេព្តា ទេពអប្សរ ទេពអប្សររបស់បង។ អូហូ មិនបាច់បញ្ជោរទេបងឯងនោះ។ ទេពអប្សររបស់ខ្ញុំ អាចម៍គោរបស់គេ។ ថ្ងៃហ្នឹងបងរតនាថាយកអាំង ប៉ាវមកឱ្យខ្ញុំ។ អញ្ចឹងហេ? ហ្នឹងហើយ។ ហឺគាត់នៅភ្នំពេញតើថ្ងៃនេះ។ ម្សិលមិញទៅខេត្តកណ្តាលជាមួយ ខ្ញុំ។ គាត់ប្រាប់ដែរតើថា ម្សិលមិញគាត់ទៅប្រជុំជាមួយបងឯង ហើយថ្ងៃណា បងឯងមកវិញ? វិលល្ងាច ទេតើ។ អញ្ចឹងហេ? ស្អែកមានកម្មវិធីនៅភ្នំពេញជាមួយទូតអាមេរិក។ ចឹងខ្ញុំអត់បានអាំងប៉ាវទេមែនទេ? ហូស អាំងប៉ាវស្អីគ្នាឯងនោះ ខ្ញុំមិនមែនចិន ខ្ញុំអត់ចេះដើរចែកចាយអីទេ។ ហ៊ឹស អូនមិនមែនថាឱ្យបងឯង ដើរចែកចាយឯណា។ ខ្ញុំមានចិនស្អីខ្ញុំ ខ្ញុំអត់ចិនផង ខ្ញុំត្រឡប់ត្រឡុយតើ ត្រឡប់ត្រឡុយជាមួយអាមុំឯង ហ្នឹង។ ហ៊ឹង បងឯងចេះតែអញ្ចឹង។ ហ្អាក...អត់ឱ្យគេត្រឡប់ត្រឡុយជាមួយទេហេ? ចង់ត្រឡប់ត្រឡុយជាមួយអ្នកណា ត្រឡប់ទៅ តែកុំមកត្រឡប់ជាមួយខ្ញុំ។ អូ ចុះថ្ងៃមុននោះ មិនត្រឡប់ត្រឡុយទេហេ។ ហឺ ត្រឡប់ត្រឡុយ អញ្ចឹងបងឯងពេលល្ងាចបានមកវិញមែនទេ? ល្ងាចមកវិញចាំថ្ងៃណាស្រួលចាំនាំគ្នាទៀត កុំអាលបង្ខំ។ ចា។ កុំអាលបង្ខំយូរៗម្តងបានហើយ តែញាប់ពេកហ្នឹងនាំតែបញ្ហា យូរៗទៅបាននឹក តែញាប់ពេកលែងនឹកហើយ។ ហេ ញាប់អញ្ចឹងបានល្អ។ ញាប់ៗដូចនៅបាងកកអញ្ចឹងហេ? ហ៊ឹស។ ពីរថ្ងៃដប់ដងអញ្ចឹងហេ? ហ្នឹងហើយ។ ចង់អញ្ចឹងហេ? អូខេ អត់អីទេអញ្ចឹងបានហើយ។ អត់អីទេបងនិយាយមក៕

Kim Sokha Khada021


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
One Life One Love One Commitment.
Kim Sokha Roses041 Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Roses041
View user profile http://www.lovekhmer.com

7Kim Sokha Empty Re: Kim Sokha on 1st March 2016, 6:22 pm

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
bong jang derng tha ter kol ka pit robos sach reung ei kei ?
kjil ann veng pek lolz


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
Kim Sokha 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

8Kim Sokha Empty Re: Kim Sokha on 1st March 2016, 6:24 pm

sreymomrith

sreymomrith
Administrator
Administrator
https://www.facebook.com/%E1%9E%9A%E1%9E%BF%E1%9E%84%E1%9E%96%E1%9E%B7%E1%9E%8F-CNRP-1511564722406043/videos?ref=page_internal


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
One Life One Love One Commitment.
Kim Sokha Roses041 Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Roses041
View user profile http://www.lovekhmer.com

9Kim Sokha Empty Re: Kim Sokha on 1st March 2016, 6:28 pm

sreymomrith

sreymomrith
Administrator
Administrator
@PheaKdeySnaeh wrote:bong jang derng tha ter kol ka pit robos sach reung ei kei ?
kjil ann veng pek lolz

Srey snae him tell all ta neng see face him kor deng heuy tha min thomada te


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
One Life One Love One Commitment.
Kim Sokha Roses041 Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Roses041
View user profile http://www.lovekhmer.com

10Kim Sokha Empty Re: Kim Sokha on 1st March 2016, 7:01 pm

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
ah ok ,
and why kei york mork niyeay , dermbey ei tov ?
tak tong neng politic ?


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
Kim Sokha 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

11Kim Sokha Empty Re: Kim Sokha on 1st March 2016, 7:08 pm

sreymomrith

sreymomrith
Administrator
Administrator
Srey snae neng she mean baby with him and he min tor toul khos trov jong tver barb her ...

Srey snae she kor yok reung pit mok post nov FB her in public and she klach and kit dal sovatepheap bos her


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
One Life One Love One Commitment.
Kim Sokha Roses041 Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Roses041
View user profile http://www.lovekhmer.com

12Kim Sokha Empty Re: Kim Sokha on 1st March 2016, 7:14 pm

sreymomrith

sreymomrith
Administrator
Administrator
Kim Sokha he hate YOUN,But he mean propun jong SREY YOUN


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
One Life One Love One Commitment.
Kim Sokha Roses041 Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Roses041
View user profile http://www.lovekhmer.com

13Kim Sokha Empty Re: Kim Sokha on 2nd March 2016, 9:08 am

Izy

Izy
Junior Member
Junior Member
Montrrey robors pak kan omnach mean srey roib kanh chhe mech ke ot yor mo jos het ei yor ta reung him mo jos, derm bei ei ? Bong pov mean jom ngol min khos kyom teh. Turs bei mean 5 parts kor kyom min toin jeur deh. Pak srey lerk jeung job saw tov chea kmao, kmao tov chea saw.....ah krok tov chea laor...laor tov chea ahkrok..

View user profile

14Kim Sokha Empty Re: Kim Sokha on 2nd March 2016, 1:44 pm

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
mouy mouy sot tae jenh jerm srey taing oss knea neng min tha nak na tei
kmean nak laor jeang nak na kir sot pros yap
but avey i hate kir monus del york reung personel mork leay lom prous tae jang vai proha bangkhouch keteyous knea


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
Kim Sokha 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

15Kim Sokha Empty Re: Kim Sokha on 2nd March 2016, 7:31 pm

sreymomrith

sreymomrith
Administrator
Administrator

(វគ្គ៧) រឿងពិត CNRP កឹម សុខា ចូលចិត្តស្រីជាងស្រឡាញ់ជាតិ

Wednesday, 02 March 2016 22:04 ដោយ៖ ដើមអម្ពិល ID:009


ភ្នំពេញ៖ នៅយប់ថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ម្ចាស់ហ្វេសបុក Page ដែលមានឈ្មោះថា រឿងពិត CNRP បានទម្លាយអាថ៌កំបាំង ដោយមានក្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖
រឿង កឹម សុខា វគ្គទី៧
ចំណងជើង កឹម សុខា ចូលចិត្តស្រីជាងស្រឡាញ់ជាតិ រាល់ថ្ងៃសប្បាយ និងគិតអំពីការរួមភេទជាធំ
ខ្ញុំសូមបង្ហោះនូវសម្រង់សម្តី និងសំឡេងដើម របស់លោក កឹម សុខា ដែលនិយាយសាសងគ្នាជាមួយស្រីស្នេហ៍លួចលាក់ ( អាមុំ ) ដោយពាក្យសម្តីចំអេះចំអះ និងឡែបខាយស្នេហាភ្លឺតភ្លើន អនាចារ និយាយគ្នាតែរឿងរួមរ័ក្ស។ អ្វីដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើបជាងនេះទៅទៀតនោះ សំឡេងទាក់ទងគ្នាតាមទូរស័ព្ទ គឺលោក កឹម សុខា បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅស្រីស្នេហ៍ថា លោកមិនជាប់រវល់ធ្វើការងារអីទេ គឺជិះឡានដើរលេង......។ ត្រង់នេះ ចង់បញ្ជាក់ថា លោក កឹម សុខា មិនបានគិតខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាជាតិ និងប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេស គឺសកម្មជនរបស់គណបក្សខ្លួនដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារឡើយ គឺមួយថ្ងៃៗចំណាយពេលវេលាច្រើនទូរស័ព្ទទៅរកស្រី និងជិះឡានសប្បាយដើរលេង ហ៊ឺហារតែប៉ុណ្ណោះ ។
ក្នុងពាក្យសាសងគ្នានេះដែរ លោក កឹម សុខា បានឆ្លើយទៅសំនួរអាមុំ ដែលទាររកអាំងប៉ាវបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីដេកសប្បាយ រួមរ័ក្សជាមួយគ្នាហើយនៅបាងកក ដោយលោក កឹម សុខាឆ្លើយថា ឲ្យស្អី គាត់បានឲ្យអស់ពីខ្លួនហើយ ចង់និយាយថា បានប្រើកម្លាំងថាមពលរួមរ័ក្សគ្នាសប្បាយពេញទំហឹងហើយ ចង់បានអីទៀត។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ថែមទាំងបានសួរទៅអាមុំ អំពីប្រដាប់ភេទរបស់គាត់ តើ ធំទេ និងអាមុំ ឆ្លើយថា បងឯងប៉ុនមេជើង....។
តើនេះឬជាអ្នកនយោបាយដែលជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ប្រទេសជាតិ! ( សូមបងប្អូនជនរួមជាតិពិចារណាផង!)
ខ្ញុំសូមបង្ហោះនូវសំឡេងឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងលោក កឹម សុខា ជាមួយស្រីស្នេហ៍( អាមុំ) ដូចខាងក្រោមនេះ៖
ថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦
កឹម សុខា-ស្រីមុំ (ឆ្លើយឆ្លងតាមទូរស័ព្ទ)
ជម្រាបសួរ។ បានអាំងប៉ាវប៉ុន្មានចែកគ្នា។ អត់មានទេ ឈឹងម៉ង់។ ស្អាត់ឱ្យឈឹង។ បានអាំងប៉ាវម៉ានជិត ចូលឆ្នាំចិន? អត់មានភ្ញៀវអោយផង។ សុំតែ១០០០ដុល្លារបានហើយ។ ហឺ ជំពាក់គេហើយធ្វើសុំគេទៀតណ ហើយថ្ងៃណាបានឱ្យអាំងប៉ាវខ្ញុំ? ហ្នឹងហើយ...ឱ្យរួចហើយ...ឱ្យមួយសន្ធឹកហើយ។ ហី ឱ្យស្អី? ឱ្យស្អី ដឹងហើយតើ ឱ្យទាល់តែអស់អាលីងហើយ។ ឱ្យមិនដឹងទេឱ្យហើយ... ឱ្យស្អី...បងឯងមកឱ្យអាំងប៉ាវខ្ញុំឬ អត់? បងឱ្យទាល់តែអស់រលីងទៅហើយ ឱ្យឡើងអស់ពីខ្លួន។ ខ្ញុំមកធ្វើការស្ងាត់ឱ្យឈឹង។ អញ្ចឹងហើយ... អូនឯងចង់បានអាំងប៉ាវ ឱ្យនៅឯណោះ មិនព្រមនៅស្តាយអាំងប៉ាវ (នៅប្រទេសថៃ)។ មានឯណា... បងឯងមកហាងមែន យកអាំងប៉ាវឱ្យខ្ញុំមែន? អត់ទេ...ជិះឡានដើរលេងហ្នឹង។ ជិះឡានទៅណា? មកពី ធ្វើការមកពីចាក់អង្រែ។ អត់មានអីធ្វើចេះតែជិះឡានដើរលេង... មកណេះមកមានអីពិសេស។ អត់ទេ ... មានស្អីអត់ពិសេសទេ ទ្រលាន់ហើយ។ ឱ្យតែដូចមាត់ចាំមើល។ ចាំមើលស្អីទេ។ ខ្ញុំមិនចង់និយាយទេ តែខ្ញុំ និយាយទៅ។ មែនទែន ដាក់ឡាញអត់លឺណោះ។ ចា អត់ឃើញផង បងឯងខលមកតាមឡាញមែន? អត់ទេខលធម្មតា។ មានឃើញឯណា? ធម្មតាតើ... ប៉ុណ្ណឹងចុះកុំឱ្យរំខានអាំងប៉ាវគេ គេប្រញាប់រកអាំងប៉ាវ។ ហីចុះ... ខ្ញុំប្រាប់ហើយតើ។ ម៉េចដែរបានច្រើនទេ? មានឯណា។ មួយព្រឹកនេះ បានប៉ុន្មានចែកគ្នា ប៉ាវបាយបងមួយពេល។ បានប្រាំដុល្លារកក់សក់ឱ្យគេមិញនឹងមួយថ្ងៃទាល់ល្ងាច។ ចឹង? ខ្ញុំចង់ទៅកក់សក់ដែរ។ បងឯងមកមក។ ប៉ុន្តែអត់មានអាំងប៉ាវឱ្យគេព្រោះឯងមិនមែនចិន។ បើអត់មាន កាត់មេចោល។ ឯងមិនមែនចិនអត់មានអាំងប៉ាវឱ្យគេអត់ហ៊ានទៅ។ បងឯងមកមក...ទៅខ្ញុំមិនយកទេ។ អត់ហ៊ានទេ។ ឱ្យតែមក...អត់យកអាំងប៉ាវទេ។ ទុកឱកាសឱ្យគេចិនៗចុះហើងមិនមែនចិន។ ហ៊ឹស...ចំណាប់ណាស់ណ និយាយទៅលែងស្រឡាញ់ឥឡូវ។ ប៉ុណ្ណាៗ? អត់មានប៉ុណ្ណាទេ។ ធំទេ? ធំៗ ខ្លួនឯងហ្នឹងណា បងឯង ហ្នឹងប៉ុណ្ណាៗ? ដឹងអី...ឃើញស្រាប់ហើយថា...ដឹងហើយតើ។ បងឯងប៉ិនមេជើងតូចជាងមេជើងទៀតឯ ណោះ ប៉ុនមេដៃបានត្រូវ។ អូខេចូលចិត្តទេ? ចូលចិត្ត។ អត់ អត់។ ចូលចិត្ត។ ទៅឱ្យអាំងប៉ាវទៀតឥឡូវ ហើយ។ ឯណា ហឹជិះកាត់ខាងមុខហ្នឹងក្បែរហ្នឹង។ ឯណាមិនឃើញ? ចេះតែថាលេងហ្នឹងហេ។ បងឯង ចូលមែន មកហាងមែន? អត់ទេ គ្នាមិនមែនចិនឯណា មានអាំងប៉ាវឯណា។ អត់ចិនក៏ដោយឱ្យតែមក។ អត់ហ៊ានចូលទេ ទុកឱ្យចិនចុះ។ និយាយដដែលៗខាំដាច់មាត់ កាត់មេចោលឥឡូវ។ ខែនេះទុកឱ្យចិនៗចូលចុះ។ ហូ ចំណាប់ណាស់ណស្អប់អ្នកនិយាយចិនផង។ ឃើញគេតាំងផ្កាច្រើនណាស់ចិននោះ។ ឯណា បងឯងជិះកាត់ហ្នឹងមែន? ផ្លូវនេះផ្លូវនរោត្តម។ និយាយថាជិះកាត់ហ្នឹងមែន? ផ្លូវនរោត្តម។ ខ្ញុំមិនស្គាល់ ផ្លូវនរោត្តមណាទេ ខ្ញុំគ្រាន់តែសួរថាជិះកាត់ហាងនឹងឬអត់? អត់ទេជិះផ្លូវនរោត្តមទេតើ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ហ្នឹងហើយបានអាំងប៉ាវចែកគ្នាណា។ ចា បានអាំងប៉ាវចែកគ្នា អូខេ? អ៊ូយ ឱ្យអាំងប៉ាវគេមកប្រញាប់ទៅ ផ្ទះទៅអីអត់មានលុយទៅស្រុកផង។ ហឺទើបឱ្យម៉ាកំភ្លូសហើយ នៅទាអាំងប៉ាវទៀត។ ម៉ាកំភ្លូសឯណា យកមកទិញឥវ៉ាន់អ៊ុតសក់អស់ហើយ ឥឡូវសួរថាថ្ងៃណាបានឱ្យអាំងប៉ាវ? ចាំថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរទៅ នេះចិនអត់មានទេ។ អត់មានទេ? ហទៅជាមួយចិនសិនទៅ។ អត់មានទេ អត់មានទៅជាមួយចិនជាមួយចាំង ឯណាទេ មើលនិយាយហ្នស្អប់ណាស់ឈប់និយាយជាមួយហើយ។ ឱ្យចិនចូលចុះ ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ ប្រគល់ ឱ្យចិនចូលចុះ។ អត់ទេៗខ្ញុំខ្មែរដែរតើ មិនមែនចិនឯណា។
ខ្ញុំសូមបង្ហោះនូវសម្លេងឆ្លើយឆ្លងគ្នា ដូចខាងក្រោម៖
រឿង កឹម សុខា វគ្គទី៧
រឿង កឹម សុខា វគ្គទី៧ចំណងជើង លោក កឹម សុខា ចូលចិត្តស្រីជាងស្រឡាញ់ជាតិ រាល់ថ្ងៃសប្បាយ និងគិតអំពីការរួមភេទជាធំខ្ញុំសូមបង្ហោះនូវសម្រង់សម្តី និងសំឡេងដើម របស់លោក កឹម សុខា ដែលនិយាយសាសងគ្នាជាមួយស្រីស្នេហ៍លួចលាក់ ( អាមុំ ) ដោយពាក្យសម្តីចំអេះចំអះ និងឡែបខាយស្នេហាភ្លឺតភ្លើន អនាចារ និយាយគ្នាតែរឿងរួមរ័ក្ស។ អ្វីដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើបជាងនេះទៅទៀតនោះ សំឡេងទាក់ទងគ្នាតាមទូរស័ព្ទ គឺលោក កឹម សុខា បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅស្រីស្នេហ៍ថា លោកមិនជាប់រវល់ធ្វើការងារអីទេ គឺជិះឡានដើរលេង......។ ត្រង់នេះ ចង់បញ្ជាក់ថា លោក កឹម សុខា មិនបានគិតខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាជាតិ និងប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេស គឺសកម្មជនរបស់គណបក្សខ្លួនដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារឡើយ គឺមួយថ្ងៃៗចំណាយពេលវេលាច្រើនទូរស័ព្ទទៅរកស្រី និងជិះឡានសប្បាយដើរលេង ហ៊ឺហារតែប៉ុណ្ណោះ ។ក្នុងពាក្យសាសងគ្នានេះដែរ លោក កឹម សុខា បានឆ្លើយទៅសំនួរអាមុំ ដែលទាររកអាំងប៉ាវបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីដេកសប្បាយ រួមរ័ក្សជាមួយគ្នាហើយនៅបាងកក ដោយលោក កឹម សុខាឆ្លើយថា ឲ្យស្អី គាត់បានឲ្យអស់ពីខ្លួនហើយ ចង់និយាយថា បានប្រើកម្លាំងថាមពលរួមរ័ក្សគ្នាសប្បាយពេញទំហឹងហើយ ចង់បានអីទៀត។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ថែមទាំងបានសួរទៅអាមុំ អំពីប្រដាប់ភេទរបស់គាត់ តើ ធំទេ និងអាមុំ ឆ្លើយថា បងឯងប៉ុនមេជើង....។តើនេះឬជាអ្នកនយោបាយដែលជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ប្រទេសជាតិ! ( សូមបងប្អូនជនរួមជាតិពិចារណាផង!)ខ្ញុំសូមបង្ហោះនូវសំឡេងឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងលោក កឹម សុខា ជាមួយស្រីស្នេហ៍( អាមុំ) ដូចខាងក្រោមនេះ៖ថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦កឹម សុខា-ស្រីមុំ (ឆ្លើយឆ្លងតាមទូរស័ព្ទ)ជម្រាបសួរ។ បានអាំងប៉ាវប៉ុន្មានចែកគ្នា។ អត់មានទេ ឈឹងម៉ង់។ ស្អាត់ឱ្យឈឹង។ បានអាំងប៉ាវម៉ានជិត ចូលឆ្នាំចិន? អត់មានភ្ញៀវអោយផង។ សុំតែ១០០០ដុល្លារបានហើយ។ ហឺ ជំពាក់គេហើយធ្វើសុំគេទៀតណ ហើយថ្ងៃណាបានឱ្យអាំងប៉ាវខ្ញុំ? ហ្នឹងហើយ...ឱ្យរួចហើយ...ឱ្យមួយសន្ធឹកហើយ។ ហី ឱ្យស្អី? ឱ្យស្អី ដឹងហើយតើ ឱ្យទាល់តែអស់អាលីងហើយ។ ឱ្យមិនដឹងទេឱ្យហើយ... ឱ្យស្អី...បងឯងមកឱ្យអាំងប៉ាវខ្ញុំឬ អត់? បងឱ្យទាល់តែអស់រលីងទៅហើយ ឱ្យឡើងអស់ពីខ្លួន។ ខ្ញុំមកធ្វើការស្ងាត់ឱ្យឈឹង។ អញ្ចឹងហើយ... អូនឯងចង់បានអាំងប៉ាវ ឱ្យនៅឯណោះ មិនព្រមនៅស្តាយអាំងប៉ាវ (នៅប្រទេសថៃ)។ មានឯណា... បងឯងមកហាងមែន យកអាំងប៉ាវឱ្យខ្ញុំមែន? អត់ទេ...ជិះឡានដើរលេងហ្នឹង។ ជិះឡានទៅណា? មកពី ធ្វើការមកពីចាក់អង្រែ។ អត់មានអីធ្វើចេះតែជិះឡានដើរលេង... មកណេះមកមានអីពិសេស។ អត់ទេ ... មានស្អីអត់ពិសេសទេ ទ្រលាន់ហើយ។ ឱ្យតែដូចមាត់ចាំមើល។ ចាំមើលស្អីទេ។ ខ្ញុំមិនចង់និយាយទេ តែខ្ញុំ និយាយទៅ។ មែនទែន ដាក់ឡាញអត់លឺណោះ។ ចា អត់ឃើញផង បងឯងខលមកតាមឡាញមែន? អត់ទេខលធម្មតា។ មានឃើញឯណា? ធម្មតាតើ... ប៉ុណ្ណឹងចុះកុំឱ្យរំខានអាំងប៉ាវគេ គេប្រញាប់រកអាំងប៉ាវ។ ហីចុះ... ខ្ញុំប្រាប់ហើយតើ។ ម៉េចដែរបានច្រើនទេ? មានឯណា។ មួយព្រឹកនេះ បានប៉ុន្មានចែកគ្នា ប៉ាវបាយបងមួយពេល។ បានប្រាំដុល្លារកក់សក់ឱ្យគេមិញនឹងមួយថ្ងៃទាល់ល្ងាច។ ចឹង? ខ្ញុំចង់ទៅកក់សក់ដែរ។ បងឯងមកមក។ ប៉ុន្តែអត់មានអាំងប៉ាវឱ្យគេព្រោះឯងមិនមែនចិន។ បើអត់មាន កាត់មេចោល។ ឯងមិនមែនចិនអត់មានអាំងប៉ាវឱ្យគេអត់ហ៊ានទៅ។ បងឯងមកមក...ទៅខ្ញុំមិនយកទេ។ អត់ហ៊ានទេ។ ឱ្យតែមក...អត់យកអាំងប៉ាវទេ។ ទុកឱកាសឱ្យគេចិនៗចុះហើងមិនមែនចិន។ ហ៊ឹស...ចំណាប់ណាស់ណ និយាយទៅលែងស្រឡាញ់ឥឡូវ។ ប៉ុណ្ណាៗ? អត់មានប៉ុណ្ណាទេ។ ធំទេ? ធំៗ ខ្លួនឯងហ្នឹងណា បងឯង ហ្នឹងប៉ុណ្ណាៗ? ដឹងអី...ឃើញស្រាប់ហើយថា...ដឹងហើយតើ។ បងឯងប៉ិនមេជើងតូចជាងមេជើងទៀតឯ ណោះ ប៉ុនមេដៃបានត្រូវ។ អូខេចូលចិត្តទេ? ចូលចិត្ត។ អត់ អត់។ ចូលចិត្ត។ ទៅឱ្យអាំងប៉ាវទៀតឥឡូវ ហើយ។ ឯណា ហឹជិះកាត់ខាងមុខហ្នឹងក្បែរហ្នឹង។ ឯណាមិនឃើញ? ចេះតែថាលេងហ្នឹងហេ។ បងឯង ចូលមែន មកហាងមែន? អត់ទេ គ្នាមិនមែនចិនឯណា មានអាំងប៉ាវឯណា។ អត់ចិនក៏ដោយឱ្យតែមក។ អត់ហ៊ានចូលទេ ទុកឱ្យចិនចុះ។ និយាយដដែលៗខាំដាច់មាត់ កាត់មេចោលឥឡូវ។ ខែនេះទុកឱ្យចិនៗចូលចុះ។ ហូ ចំណាប់ណាស់ណស្អប់អ្នកនិយាយចិនផង។ ឃើញគេតាំងផ្កាច្រើនណាស់ចិននោះ។ ឯណា បងឯងជិះកាត់ហ្នឹងមែន? ផ្លូវនេះផ្លូវនរោត្តម។ និយាយថាជិះកាត់ហ្នឹងមែន? ផ្លូវនរោត្តម។ ខ្ញុំមិនស្គាល់ ផ្លូវនរោត្តមណាទេ ខ្ញុំគ្រាន់តែសួរថាជិះកាត់ហាងនឹងឬអត់? អត់ទេជិះផ្លូវនរោត្តមទេតើ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ហ្នឹងហើយបានអាំងប៉ាវចែកគ្នាណា។ ចា បានអាំងប៉ាវចែកគ្នា អូខេ? អ៊ូយ ឱ្យអាំងប៉ាវគេមកប្រញាប់ទៅ ផ្ទះទៅអីអត់មានលុយទៅស្រុកផង។ ហឺទើបឱ្យម៉ាកំភ្លូសហើយ នៅទាអាំងប៉ាវទៀត។ ម៉ាកំភ្លូសឯណា យកមកទិញឥវ៉ាន់អ៊ុតសក់អស់ហើយ ឥឡូវសួរថាថ្ងៃណាបានឱ្យអាំងប៉ាវ? ចាំថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរទៅ នេះចិនអត់មានទេ។ អត់មានទេ? ហទៅជាមួយចិនសិនទៅ។ អត់មានទេ អត់មានទៅជាមួយចិនជាមួយចាំង ឯណាទេ មើលនិយាយហ្នស្អប់ណាស់ឈប់និយាយជាមួយហើយ។ ឱ្យចិនចូលចុះ ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ ប្រគល់ ឱ្យចិនចូលចុះ។ អត់ទេៗខ្ញុំខ្មែរដែរតើ មិនមែនចិនឯណា។ខ្ញុំសូមបង្ហោះនូវសម្លេងឆ្លើយឆ្លងគ្នា ដូចខាងក្រោម៖
Posted by រឿងពិត CNRP on Wednesday, March 2, 2016
Kim Sokha 566


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
One Life One Love One Commitment.
Kim Sokha Roses041 Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Roses041
View user profile http://www.lovekhmer.com

16Kim Sokha Empty Re: Kim Sokha on 2nd March 2016, 7:36 pm

sreymomrith

sreymomrith
Administrator
Administrator

(វគ្គ៦) រឿងពិត CNRP លោក កឹម សុខា ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ធ ជាមួយស្រីស្នេហ៍ (អាមុំ) ពេលត្រឡប់ មកពីបាងកកវិញ

Wednesday, 02 March 2016 17:33 ដោយ ដើមអម្ពិល Posted ID:147


ម្ចាស់អាខោនហ្វេសប៊ុក ឈ្មោះរឿងពិត CNRP បានទម្លាយអាថ៌កំបាំងថា ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំសូមទម្លាយនូវរឿងអាស្រូវ ស្នេហាលួចលាក់ ការប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារ ប្រើពាក្យសម្តីអសុរោះ លួង លោមស្រី ស្នេហ៍ឈ្មោះ ស្រីមុំ ជាមួយនឹងការបញ្ជាក់របស់លោក កឹម សុខា ថា រូបគាត់ពីរថ្ងៃរួមរ័ក្សជា មួយស្រីមុំ ដប់ដង ដូចអ្វីដែលលោកបាននាំស្រីមុំ ជិះយន្តហោះទៅរួមរ័ក្សគ្នា យ៉ាងសប្បាយភ្លឺតភ្លើននៅ បាងកកប្រទេសថៃ កាលពីដើមខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ។
ជាអំពើផិតក្បត់ដែល គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមជាទីបំផុត ដែលលោក កឹម សុខា លួចមានសហាយស្មន់ ជាមួយស្រីៗជា ច្រើន និងការប្រើពាក្យ សម្តីលួងលោម បោកបញ្ឆោត និងជាជនល្មោភកាមតណ្ហា។
តើនេះឬជាអ្នកនយោបាយ ដែលតែងតែអួតខ្លួនឯងថា ថ្លៃថ្នូរ គោរពតម្លៃស្ត្រី? ហើយតើនេះឬជា មេដឹកនាំដែល មាន សីលធម៌? ការពិត ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ លោក កឹម សុខា មិនបានគិតអំពី បញ្ហាប្រទេសជាតិ ឬសុខទុក្ខពិត ប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តិចសោះឡើយ ផ្ទុយទៅវិញគាត់ បាននិងកំពុងបោកប្រាស់ បន្លំភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុង និងក្រៅប្រទេស ថាខ្លួនគាត់ស្អាតស្អំ តែធាតុពិត លោក កឹម សុខា គឺជាជនលាមកបំផុត ដោយគាត់មិនខ្វល់ទាល់តែសោះ អំពីសកម្មជនរបស់គណបក្សខ្លួន ដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារ គឺគាត់គិតតែពីរឿងសប្បាយ ស្រីញី តែប៉ុណ្ណោះ។
ខ្ញុំសូមបង្ហោះនូវសម្រង់សម្តី និងសំឡេងដើម របស់លោក កឹម សុខា ទាក់ទងជាមួយស្រីស្នេហ៍( អាមុំ) កាលពីថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ នៅពេលត្រឡប់មកពី បាងកកប្រទេសថៃវិញភ្លាម ទាក់ទងគ្នាភ្លែត គឺគិតរឿងស្រីស្នេហ៍មុនគេ ជាងរឿងអ្វីៗទាំងអស់។
កឹម សុខា-ស្រីមុំ (ឆ្លើយឆ្លងតាមទូរស័ព្ទ)
អាឡូជម្រាបសួរបង។ មានអីគ្រាន់តែសួរសុខទុក្ខ បងតេទៅប៉ុន្មានដងអត់លើក។ ហឺៗ។ យ៉ាងម៉េចទៅធ្វើ ការកើតអត់?ចា យ៉ាងម៉េចបង? ហឺយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវ? មានអីបង? ចឹងបានជាល្ងាចមិញ ខ្ញុំតេទៅអត់លើក។ ចា ចឹងម៉ោងប៉ុន្មាន? តាំងពីមកដល់មួយសន្ទុះ (មកពីថៃ)។ អញ្ចឹងហើយចុះអ្នកណាគេទៅយក? គ្នាខ្ញុំកូនចៅខ្ញុំ។ ស្មានថាអ្នកផ្ទះទៅយក បានអត់តេ។ អត់ទេ។ មានឯណា មានដឹងឯណា។ ឥឡូវនៅ ឯណា? ហឺអត់ដឹងចុចមកវិញផង។ ឥឡូវនៅឯណា? ម៉េចថាអត់ដឹង ឃើញចុចមកវិញផងហ្នឹង។ ឥឡូវ នៅឯណា? កំពុងជិះឡានទៅធ្វើការ។ អញ្ចឹងហ ញ៉ាំអីហើយនៅ? ញ៉ាំនៅផ្ទះ បបរសជាមួយពងទាប្រៃ។ អូហូ ឡូយណាស់ណ។ ញ៉ាំពងទាប្រៃព្រោះអត់លុយ។ ហ៊ឹស ។ ស៊ីបាយនៅផ្ទះ។ បងជំពាក់លុយគេ។ សុខសប្បាយឬអត់? តើថ្ងៃណាបានសង ជំពាក់ហ្នឹង? ជំពាក់លុយគេងាប់ហើយ ហា។ ហាស។ ជំពាក់ លុយគេ ចាំដាច់ខែចាមទៅ។ ខ្ញុំអត់មានលុយទិញ ឥវ៉ាន់តែងការគេទេណា។ តែងអី? តែងការ។ តែងការគេ? ហ្នឹងហើយ។ អញ្ចឹង មានមុខរបរហើយចឹង? អត់ទាន់ទេគ្រាន់តែថាចង់...ចា! អញ្ចឹង ចេះមុខរបរហ្នឹងហើយមែនទេ ពីរនាក់អានេះហីឬម្នាក់ឯង? អត់ទេម្នាក់ឯង។ ហើស មិនអីទេ ឱ្យតែ...។ នែ មានគេតេមកសួរ គេតេមកសួរថាខ្ញុំយក តម្លៃនៅស្រុកហ្នឹង ក្នុងមួយរោងយកពីគេប៉ុន្មាន ហើយខ្ញុំថា តាម ម៉ូដខោអាវ បើខោអាវល្អខ្ញុំយកថ្លៃដែរ ប៉ុន្តែបើខោអាវអន់ ខ្ញុំគិតតាមហ្នឹង ប៉ុន្តែគេថាសុំមើលខោអាវសិន ហើយខ្ញុំថាអញ្ចេះ បើត្រូវថ្លៃគ្នាបាននិយាយ។ ហើយខ្ញុំហ្វ្រីរូបថតតាំងមុខរោង ខ្ញុំហ្រ្វីឱ្យតែមួយស៊ុំទេ មួយស៊ុំទៀតចេញលុយខ្លួនឯង ប៉ុន្តែគេថានៅតាមខេត្ត វាអត់សូវមានគេស៊ែលហ្វី នៅពីមុខរោងហ្នឹងវាអត់ សូវល្អ ដល់តែអញ្ចឹងគេចង់ យកគំរូតាមភ្នំពេញ ប៉ុន្តែខ្ញុំថាបើចង់យក អាគេស៊ែលហ្វីហ្នឹង ទាល់តែហ៊ានតម្លៃ ថ្លៃបន្តិច ចាប់ពី៦០០-១០០០ដុល្លារ ប៉ុន្តែអ្នកស្រុកស្រែគេហ៊ានតែ ៣០០ដុលា្លរទេ។ ហ្នឹងហើយគ្នាមានលុយឯណា។ ចា... គេអត់ហ៊ានទេ អញ្ចឹងខ្ញុំថាបើអត់ហ៊ាន អញ្ចឹងខោអាវគិតតាមតម្លៃអត់ហ៊ាន អញ្ចឹងបើ ហ៊ានខោអាវខ្ញុំគិតតាមហ្នឹង យកអាល្អឱ្យ ប៉ុន្តែនៅផ្ទះខ្ញុំ ខ្ញុំអត់ហ៊ានទិញឥវ៉ាន់យកទៅដាក់ទេ ខែនេះខ្លាច ដីហុយណាស់ ឱ្យអ្នកផ្ទះយកទៅ បោកអ៊ុតនៅខេត្តវិញ ខ្ញុំគិតទិញទូទិញអីដាក់នៅខេត្ត ផ្ទះបងប្អូននៅណុង បើយកទៅស្រុកនៅកំពង់សៀម ដីហុយប្រឡាក់ពេញខោអាវអស់។ បើចង់ធ្វើអញ្ចឹងរកជួលផ្ទះនៅ ទីរួមខេត្តវិញ ទៅនៅធ្វើឯណានៅ ស្រុកស្រែអញ្ចឹងនោះ។ ចា ដល់ពេលអញ្ចឹងខូច ខោអាវអស់ហើយដាក់ នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងព្រោះផ្ទះយើង ផ្ទះឈើហើយដីហុយនោះ។ ចុះកាលនៅឯណោះមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដែរ ម៉េចក៏អត់ និយាយ (នៅប្រទេសថៃ) ទើបនឹងមកនិយាយថ្ងៃនេះ? ហ្អេ ខ្ញុំអត់ចង់ប្រាប់នោះអី ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថា យើង នៅខេត្តវាអត់ត្រូវថ្លៃគ្នា នៅស្រុកស្រែអញ្ចឹង និយាយរួមទៅយើងលេងម៉ូដែល ប៉ុន្តែអ្នកខេត្តគេអត់ហ៊ានទេ ណា អ្នកស្រុកស្រែនោះ បើអ្នកទីរួមខេត្តគេហ៊ាន តែបើតាមជនបទ ហ៊ានតែ១០០ឬ២០០ដុល្លារអីណុង និយាយរួម៣០០ដុល្លារច្រើនជ្រុល។ ប៉ុន្តែចេះច្បាស់ហើយមែនទេ? ចា ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវរកកូនជាងពីរ បីនាក់ទៀតគ្រាន់តែថាមិនថ្លៃទេ នៅតាមជនបទអញ្ចឹង តែបើខ្ញុំមកធ្វើនៅខេត្តអាណឹង គ្រាន់បានតម្លៃថ្លៃបន្តិច។
ខ្ញុំសូមបង្ហោះនូវសំឡេង ឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងលោក កឹម សុខា ជាមួយស្រីស្នេហ៍ (អាមុំ) ដូចខាងក្រោមនេះ៖

រឿង កឹម សុខា វគ្គទី៦ខ្ញុំសូមបង្ហោះនូវសម្រង់សម្តី និងសំឡេងដើម របស់លោក កឹម សុខា ទាក់ទងជាមួយស្រីស្នេហ៍( អាមុំ) នៅពេលត្រឡប់មកពីបាងកកប្រទេសថៃវិញភ្លាម ទាក់ទងគ្នាភ្លែត គឺគិតរឿងស្រីស្នេហ៍មុនគេ ជាងរឿងអ្វីៗទាំងអស់។ថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦កឹម សុខា-ស្រីមុំ (ឆ្លើយឆ្លងតាមទូរស័ព្ទ)អាឡូជម្រាបសួរបង។ មានអីគ្រាន់តែសួរសុខទុក្ខ បងតេទៅប៉ុន្មានដងអត់លើក។ ហឺៗ។ យ៉ាងម៉េចទៅធ្វើ ការកើតអត់?ចា យ៉ាងម៉េចបង? ហឺយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវ? មានអីបង? ចឹងបានជាល្ងាចមិញខ្ញុំតេទៅអត់លើក។ ចា ចឹងម៉ោងប៉ុន្មាន? តាំងពីមកដល់មួយសន្ទុះ (មកពីថៃ)។ អញ្ចឹងហើយចុះអ្នកណាគេទៅយក? គ្នាខ្ញុំកូនចៅខ្ញុំ។ ស្មានថាអ្នកផ្ទះទៅយក បានអត់តេ។ អត់ទេ។ មានឯណា មានដឹងឯណា។ ឥឡូវនៅ ឯណា? ហឺអត់ដឹងចុចមកវិញផង។ ឥឡូវនៅឯណា? ម៉េចថាអត់ដឹង ឃើញចុចមកវិញផងហ្នឹង។ ឥឡូវ នៅឯណា? កំពុងជិះឡានទៅធ្វើការ។ អញ្ចឹងហ ញ៉ាំអីហើយនៅ? ញ៉ាំនៅផ្ទះ បបរសជាមួយពងទាប្រៃ។ អូហូ ឡូយណាស់ណ។ ញ៉ាំពងទាប្រៃព្រោះអត់លុយ។ ហ៊ឹស ។ ស៊ីបាយនៅផ្ទះ។ បងជំពាក់លុយគេ។ សុខសប្បាយឬអត់? តើថ្ងៃណាបានសង ជំពាក់ហ្នឹង? ជំពាក់លុយគេងាប់ហើយ ហា។ ហាស។ ជំពាក់ លុយគេ ចាំដាច់ខែចាមទៅ។ ខ្ញុំអត់មានលុយទិញឥវ៉ាន់តែងការគេទេណា។ តែងអី? តែងការ។ តែងការគេ? ហ្នឹងហើយ។ អញ្ចឹង មានមុខរបរហើយចឹង? អត់ទាន់ទេគ្រាន់តែថាចង់...ចា! អញ្ចឹង ចេះមុខរបរហ្នឹងហើយមែនទេ ពីរនាក់អានេះហីឬម្នាក់ឯង? អត់ទេម្នាក់ឯង។ ហើស មិនអីទេ ឱ្យតែ...។ នែ មានគេតេមកសួរ គេតេមកសួរថាខ្ញុំយកតម្លៃនៅស្រុកហ្នឹង ក្នុងមួយរោងយកពីគេប៉ុន្មាន ហើយខ្ញុំថា តាម ម៉ូដខោអាវ បើខោអាវល្អខ្ញុំយកថ្លៃដែរ ប៉ុន្តែបើខោអាវអន់ ខ្ញុំគិតតាមហ្នឹង ប៉ុន្តែគេថាសុំមើលខោអាវសិន ហើយខ្ញុំថាអញ្ចេះ បើត្រូវថ្លៃគ្នាបាននិយាយ។ ហើយខ្ញុំហ្វ្រីរូបថតតាំងមុខរោង ខ្ញុំហ្រ្វីឱ្យតែមួយស៊ុំទេ មួយស៊ុំទៀតចេញលុយខ្លួនឯង ប៉ុន្តែគេថានៅតាមខេត្តវាអត់សូវមានគេស៊ែលហ្វីនៅពីមុខរោងហ្នឹងវាអត់ សូវល្អ ដល់តែអញ្ចឹងគេចង់យកគំរូតាមភ្នំពេញ ប៉ុន្តែខ្ញុំថាបើចង់យកអាគេស៊ែលហ្វីហ្នឹងទាល់តែហ៊ានតម្លៃ ថ្លៃបន្តិច ចាប់ពី៦០០-១០០០ដុល្លារ ប៉ុន្តែអ្នកស្រុកស្រែគេហ៊ានតែ៣០០ដុលា្លរទេ។ ហ្នឹងហើយគ្នាមានលុយឯណា។ ចា... គេអត់ហ៊ានទេ អញ្ចឹងខ្ញុំថាបើអត់ហ៊ាន អញ្ចឹងខោអាវគិតតាមតម្លៃអត់ហ៊ាន អញ្ចឹងបើ ហ៊ានខោអាវខ្ញុំគិតតាមហ្នឹង យកអាល្អឱ្យ ប៉ុន្តែនៅផ្ទះខ្ញុំ ខ្ញុំអត់ហ៊ានទិញឥវ៉ាន់យកទៅដាក់ទេ ខែនេះខ្លាច ដីហុយណាស់ ឱ្យអ្នកផ្ទះយកទៅបោកអ៊ុតនៅខេត្តវិញ ខ្ញុំគិតទិញទូទិញអីដាក់នៅខេត្ត ផ្ទះបងប្អូននៅណុង បើយកទៅស្រុកនៅកំពង់សៀម ដីហុយប្រឡាក់ពេញខោអាវអស់។ បើចង់ធ្វើអញ្ចឹងរកជួលផ្ទះនៅ ទីរួមខេត្តវិញ ទៅនៅធ្វើឯណានៅស្រុកស្រែអញ្ចឹងនោះ។ ចា ដល់ពេលអញ្ចឹងខូចខោអាវអស់ហើយដាក់ នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងព្រោះផ្ទះយើងផ្ទះឈើហើយដីហុយនោះ។ ចុះកាលនៅឯណោះមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដែរ ម៉េចក៏អត់ និយាយ (នៅប្រទេសថៃ) ទើបនឹងមកនិយាយថ្ងៃនេះ? ហ្អេ ខ្ញុំអត់ចង់ប្រាប់នោះអី ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថា យើង នៅខេត្តវាអត់ត្រូវថ្លៃគ្នា នៅស្រុកស្រែអញ្ចឹង និយាយរួមទៅយើងលេងម៉ូដែល ប៉ុន្តែអ្នកខេត្តគេអត់ហ៊ានទេ ណា អ្នកស្រុកស្រែនោះ បើអ្នកទីរួមខេត្តគេហ៊ាន តែបើតាមជនបទ ហ៊ានតែ១០០ឬ២០០ដុល្លារអីណុង និយាយរួម៣០០ដុល្លារច្រើនជ្រុល។ ប៉ុន្តែចេះច្បាស់ហើយមែនទេ? ចា ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវរកកូនជាងពីរបីនាក់ទៀតគ្រាន់តែថាមិនថ្លៃទេ នៅតាមជនបទអញ្ចឹង តែបើខ្ញុំមកធ្វើនៅខេត្តអាណឹងគ្រាន់បានតម្លៃថ្លៃបន្តិច។ ខ្ញុំសូមបង្ហោះនូវសំឡេងឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងលោក កឹម សុខា ជាមួយស្រីស្នេហ៍( អាមុំ) ដូចខាងក្រោមនេះ៖
Posted by រឿងពិត CNRP on Wednesday, March 2, 2016
Kim Sokha Khada118


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
One Life One Love One Commitment.
Kim Sokha Roses041 Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Amour Kim Sokha Roses041
View user profile http://www.lovekhmer.com

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum