ទស្សន: La Fontaine 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ General ~ ♥ » General Discussion » ទស្សន: La Fontaine

ទស្សន: La Fontaine

Go down  Message [Page 1 of 1]

1ទស្សន: La Fontaine Empty ទស្សន: La Fontaine on 11th July 2015, 2:57 am

នៅពេលណាស្រ្តីម្នាក់មានចិត្តស្រឡាញ់បុរសណាម្នាក់ នាងច្រើនតែ "លាក់បាំង"
នៅពេលណាបុរសណាម្នាក់មានចិត្តស្រឡាញ់នារីណាមួយ គាត់ច្រើនតែ "និយាយអោយគេឯងដឹងទាំងអស់"


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh

2ទស្សន: La Fontaine Empty Re: ទស្សន: La Fontaine on 11th July 2015, 7:00 am

sokhayun

sokhayun
LK VIP
LK VIP
I agree 100%. pontae eilov nis mean ka brae bruol chrern nas, ke ouy monous srey nineay banhjenh yorbol derm3 ouy mean pheap smer knea tou tov...douch chness neak klas kor hern nineay brab ke eng taing os ouy ban ding dae tha ke srolanh bross mneak nos...lol lol!


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
"jea ka jbass bomphot, bom'norng jivit robos monous yeung kir svaeng rork so'pheak mong'kul."
View user profile http://tagged.com/sokhayun

3ទស្សន: La Fontaine Empty Re: ទស្សន: La Fontaine on 11th July 2015, 10:08 am

kei vivat men tei bong pros ?
but tous yarng na kor kei min banh jenh douch monus pros dae , srey srey taing nos niyeay but niyeay prab pv ei neng , ber pros kir post prolak lolzzzz


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum