អ្វីដែលគួរអោយក្លាចបំផុត 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ General ~ ♥ » General Discussion » អ្វីដែលគួរអោយក្លាចបំផុត

អ្វីដែលគួរអោយក្លាចបំផុត

Go down  Message [Page 1 of 1]

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
គេថាសត្វខ្លាកាចស៊ីមនុស្សគួរអោយក្លាចណាស់
ប៉ុន្តែក្នុងលោកយើងនេះអ្វីដែលគួរអោយក្លាចបំផុតមិនមែនជាសត្វខ្លានោះទេ
គឺមនុស្សលោកយើងហ្នឹងឯង​។


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អ្វីដែលគួរអោយក្លាចបំផុត 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
ត្រូវហើយបង ចិត្តមនុស្សពិតជាគួរអោយខ្លាចមែន!​


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
One way! One love! One life!  love
View user profile
ច៎ាប្អូនស្រីហ្នឹងហើយ
ចិត្តមនុស្ស ម៉ាត់មនុស្សគឺពិបាកណាស់


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum