You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ General ~ ♥ » General Discussion » Komnap Sorsai Leng Kae Obsok

Komnap Sorsai Leng Kae Obsok

Go to page : Previous  1, 2, 3  Next

Go down  Message [Page 2 of 3]

31 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 10th April 2014, 2:03 am

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
bach make up ei tei mok pous nov ta pous neng min men make up heuy klay jea kroper tei áseucháseuchá


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

32 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 21st April 2014, 5:30 am

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
Lok Cyclo,

Ber kom nab sneha vinh taeng kmean rom long 1 peak sweet na te, tae ber kom nab tou tov tver eng na min jes read. Yab morng! álol!áálol!áálol!


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
One way! One love! One life!á love
View user profile

33 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 24th April 2014, 3:57 am

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
Cyclo Pous Palit neng ta pon neng aeng Ya euy
kom mort yeung niyeay kom he lir lolz


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

34 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 24th April 2014, 6:59 am

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
[quote="PheaKdeySnaeh"]Cyclo Pous Palit neng ta pon neng aeng Ya euy á
kom mort yeung niyeay kom he lir lolz[/quot

Hashaaaaaaa bong pov luoch yeay derm bong snake jeong tech kort deong. áseucháseucháseuch

View user profile

35 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 24th May 2014, 2:01 am

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
áááááááááááááá ចេះពីរៀនមានពីរក
ចេះមកពីរៀនមានពីរកáហៃស្ងួនពន្លកគ្រប់ៗគ្នា
ពាក្យចាស់ពន្យល់រាល់វេលាá-អោយយើងគ្រប់គ្នាចងចាំទុក។
លោកថាចំណេះបានពីរៀនá-នេះដំបូន្មានចំពោះមុខ
ចំណេះជួយឆ្លងចម្លងទុក្ខ្á-ចូរចាំទំនុកលោកស្រដី។
វិជ្ជាគឺជាឃ្លាំងសម្បត្តិá-ចាយមិនចេះខ្ចាត់ទេពីសី
ចោរលួចមិនបាត់ទោះយប់ថ្ងៃá-ចរណៃចំណាំគឺវិជ្ជា។
ចំណេះអាចស្គាល់ពន្យល់ផ្លូវá-ស្គាល់ហេតុខុសត្រូវសព្វការងារ
បើមានឆន្ទះខ្វះវិជ្ជាá-ធ្វើអ្វីនានាច្រើនសៅហ្មង។
អវិជ្ជាងងឹតពិតដូចខ្វាក់á-យល់ក្តីគ្រោះថ្នាក់ច្រើនកន្លង
សូន្យសុងលង់លិចភ្លេចឆ្គាំឆ្គងá-សឹងសេពគប់ផងដោយបាបកម្ម។
ពាក្យពីបុរាណបានចងចារá-ដំណដូនតាជាបណ្តាំ
ហៃមាសស្ងួនអើយចូរចងចាំá-លោកផ្តាំភ្លើងភ្លឺគឺប្រាជ្ញា។
កកើតចំពោះគឺខិតខំá-សន្សំសង្វាតឆ្លាតសិក្សា
ប្រមូលតក់ៗឆក់តម្រាá-មានលេខអក្ខរាជាប្រភព។
ចេះចាំកាលណាភ្លឺពេលនោះá-នាំខ្លួនផុតគ្រោះលែងធុញថប់
ភ្លឺអចិន្ត្រៃទាំងថ្ងៃយប់á-ឩបស័គ្គសព្វគ្រប់ឈប់អំពល់។
ពាក្យស្លោក១ឃ្លាបានចែងថាá-ចង់បានផ្លែផ្កាអោយដុតគល់
អោយខំប្រឹងរៀនហ៊ានឈ្មោះឈ្មុល -ថ្ងៃមុខគង់យល់ដោយសម្បត្តិ។
កំណប់មាសប្រាក់គឺសាលាá-ត្រូវកាយកាប់ឆ្ការកុំស្ងៀមស្ងាត់
បានចេះចាំហើយស្បើយវិបត្តិá-ទុក្ខព្រួយខ្ចាយខ្ចាត់ពីអាត្មា។
ក-អើយកកើតជារូបកាយá-កូនកុំកាត់ឆ្ងាយពីកិច្ចការ
កាប់គាស់កករល្អកាយាá-កេរ៍កាលផ្តាំថាកុំកោងកាច។
ខ-អើយខខំកុំខូចខិលá-ខកខានប្រាណខ្ចិលវិលទល់ប្រាជ្ញ
ខែងរែងក្រែងខុសឈ្មោះខូចកាច -ខិតខំខ្លបខ្លាចអាចសុខា។
គ-អើយគគួរចេះគិតគូរá-ចេះគាប់គុណគ្រូកុំគេចបា
កុំគួចគុំគួនកាន់មោហាá-គេងគិតកិច្ចការគង់គប្បី។
ឃ-អើយឃឃើញភាពឃោឃៅá-កុំទៅឃុបឃិតជិតគេអី
ជួយឃាត់មនុស្សឃាតអោយឃ្លាតភ័យ -កើតក្តីឃុំឃាំងទាំងអ្នកជួយ។
ង-អើយងងងឹតពិតដូចងោះ á-ងប់ងុលជុ្រលជ្រួសព្រោះខ្វះត្រួយ
ងីងើងុំៗយំរងួយá-ងើបងើយផុតព្រួយធ្លោយការងា។
ច-អើយចចាប់ចេះចាត់ចែងá-ចាស់ៗលោកថ្លែងថាចិត្តជា
ចូលចិត្តចោទស្រាយចែកចាយគ្នាá-ចាំចុះអ្នកជាចេះចរចា។
ឆ-អើយឆឆោមកុំឆើតឆាយá-ឆុងឆាំងនាំកាយក្លាយប្រេះឆា
ឆិនឆៃដៃឆៅឆាប់ឈឺផ្សារá-កុំឆោតអាត្មាឆាបឆួលឆេះ។
ជ-អើយជជួបជោគជ័យាá-ជនជាតិអ្នកជាល្អពិសេស
មិនជេរជជែកស្រែកចចេសá-ជួយជាតិប្រទេសមិនជិះជាន់។
ឈ-អើយឈឈានអោយលឿនឆាប់ -ឈូឆរប្រញាប់ឈោងអោយទាន់
កុំឈៀងឈរឈប់ចង់ទប់ឈ្នាន់á-ខំប្រឹងរួសរាន់ទាន់ឈឺចាប់។
ញ-អើយញញឹមកុំញញើតá-កុំញាក់ញ័រព្រើតប្រឹងប្រញាប់
ញុះញង់ញឹកញាប់គាប់កុំត្រាប់á-ញេះញោះខុសច្បាប់នាំញាតិស្អប់។
ដ-អើយដដឹងដល់ដើមដានá-ដេកដើរប្រមាណដានប្រសព្វ
ដាំដុះដេរដាស់អស់ធុញថប់á-ដូចដឹងដល់ដប់ឈប់ដុនដាប។
ឋ-អើយឋឋិតក្នុងឋានសុខá-បឋមស្តម្ភស្តុករៀងដរាប
ឋានះខ្ពងខ្ពស់ព្រោះគ្មានបាបá-សាងបុណ្យអោនក្រាបជួបសួគ៍ឋាន។
ឌ-អើយឌឌឺឮប្រឌិតá-ដៀមដាមញាតិមិត្រពិតរំខាន
ឌុកដាន់ឌឺដងសៅហ្មងប្រាណá-ដៀលខុសដើមដានគេផ្តន្ទា។
ឍ-អើយឍធំជួបជុំញាតិá-វឌ្ឍនភាពជាតិឃ្លាតវេរា
ចាកផុតទុក្ខទោសព្យុះព្យោមាá-ឆ្លងកាលវឌ្ឍនាអភិវឌ្ឍន៍។
ណ-អើយណណាស់ប៉ះអ្នកណាá-តំណាងដូនតាចារទៀងទាត់
ដំណឹងដំណ-តប្រវត្តិá-ដំណើរធំធាត់ដំណែលកេរ៍។
ត-អើយតតូចនៅតេះតះá-តោងតាមចាស់ៗណាមាសមេ
តូចតាចកុំតាំងខ្លាំងជាងគេá-តក់ៗគង់តែតាមគេទាន់។
ថ-អើយថថាអោយថែថួនá-ថោកដៃថ្លៃខ្លួនលោកថាគ្រាន់
ថែកេរ្តិ៍ថេរឋិតគិតគ្នេរឃ្នាន់á-កុំថប់ធុញទ្រាន់ចេះថែមថយ។
ទ-អើយទទៅអោយទៀងទាត់á-ទន្ទេញចាំមាត់ទើបមិនស៊យ
ទិសទីទើសទាល់កុំទៅញយá-ទាស់ទែងនាំអោយទុក្ខទោសសា។
ធ-អើយធធនធានធូធាá-ធំធាត់សោភាសមប្រាថ្នា
សន្ធឹកសន្ធាប់គាប់ចិន្តាá-សន្សំធម៌អាថ៌កុំធុញថប់។
ន-អើយននាងកុំទំនេរá-និត្យនៅរិះរេរៀនអោយចប់
នោះទើបនឹមនួនមានកំណប់á-ន័យនេះជាទ្រព្យណាស្ងួនភ្ងា។
ប-អើយបបោះបង់អោយបានá-បែបបទសាមាន្យធ្វើបាបគ្នា
កុំបែកបែរបុណ្យគុណបព្វជាá-បីបមបុត្រភ្ងាជាប្រចាំ។
ផ-អើយផផុះដុះផល្លាá-បំផុតផ្លែផ្កាព្រោះប្រឹងដាំ
ភោគផលផូរផង់ផ្ចង់ផ្សែផ្សាំá-ផោងផាងផឹកញាំផលមិនផេះ។
ព-អើយពពោលពាក្យអោយពិតá-ដូចពេជ្រប្រណិតពេញពិសេស
កុំពានពួកពាលពុតមិនខ្មេះá-ពាក់ព័ន្ធពួកនេះខូចពូជពង្ស។
ភ-អើយភភូតនាំអភ័ព្វá-ភ័ន្តភាំងបង់ទ្រព្យមិនគាំគង់
ផិតភ័យភោគផលផ្តលលិចលង់á-ពិភពល្ងិតល្ងង់កុំសំភី។
ម-អើយមមានមិត្រចិត្តមួយá-មាំមួនមិនព្រួយមួយជីវី
មាសមេមើលមុខមុនមានពីរá-មោះមុតមូលមីអោយម៉ឹងម៉ាត់។
យ-អើយយយានស្ពានយឹតយោងá-យាងយាត្រកុំឃ្លោងយើងប្រយ័ត្ន
ប្រយោជន៍យឺនយូរគួរយាមស្ងាត់á-ប្រយែងប្រយ័ត្នយល់គ្រប់យ៉ាង។
រ-អើយររស់រត់រករៀនá-រិះរេរាប់អានញាតិជិតខាង
រូតរះរួសរាន់ទាន់សំណាងá-រឹងរូសរ៉ូងរ៉ាងរែងរេចរិល។
ល-អើយលលេងកុំលីលា-លូកលាន់ប៉ោបៀវាខូចខិល
លោភលន់លួចលាក់ធ្លាក់មន្ទិលá-លិចលង់ខូចខិលគួរលះលែង។
វ-អើយវវាងរឿងវិបត្តិá-វៀចវេរប្រយ័ត្នគេវាស់វែង
វានឹងវិលវល់យល់ទាស់ទែងá-វឹកវរវង្វែងគេវ័ធវិញ។
ស-អើយសស្ងួនសួនសុខសាន្តá-ញាតិសរសើរប្រាណសាយសព្វពេញ
សន្សំសិក្សាសូត្រទន្ទេញá-សោកសៅទោម្និញសឹងសូន្យសោះ។
ហ-អើយហហាត់អោយហំហួនá-ហើយហាមមាសស្ងួនកុំហើរហោះ
ហួងហែងក្រែងហួសហេតុអសរោះ -ហិនហោចរបស់អស់ហ៊ឺហា។
ឡ-អើយឡឡើងកុំឡប់ឡែá-ឡេះឡោះចែប្រែឡកឡូឡា
ឡិកឡក់ឡេឡើមិនធ្វើការá-លោកថាឡប់ឡិនមិនល្អឡើយ។
អ-អើយអអោយចិត្តអង់អាចá-កុំអាងអំណាចអត់កោះត្រើយ
អែបអបអញ់អែងក្រែងមិនស្បើយá-កុំអួតអ្នកអើយចេះអត់អោន។
ចេះមកពីរៀនមានពីរកá-ដែលបានលើកមកចប់ប៉ុណ្ណេះ
បើយើងខំរៀនមានចំណេះá-ខ្ញុំបាទកីស្រេះសូមជំរាបលា។
ខ្ញុំគ្មានកំណាព្យស្នេហាចែកជូនប្រីយ៍មិត្រអានទេប្រហែលខកចិត្ត
បងប្អូនខ្លះហើយ។

View user profile

36 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 24th May 2014, 2:21 am

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:លោកតាចុះដូចខ្ញុំapply CV tver koun prosa ban te lork ta lol

ចៅក៏ដឹងថាតាសរសេរកំណាព្យលេងដែរ។ហើយចៅក៏សរសេរលេងៗដែរមែនទេ?
កូនប្រុសរបស់តាគេមិនព្រមយកប្រពន្ធឡើយ។ធ្វើអោយតាពិបាកចិត្តរាល់ថ្ងៃ។

View user profile

37 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 24th May 2014, 2:36 am

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
raiya wrote:ខ្ញុំសូមចូលរួមសរសេរកំណាព្យកែអផ្សុកមួយដែរ​ មានចំណងជើងថា​​ (​របាំវប្បធម៌ខ្មែរ)

រាងរៅល្វត់ល្វន់គន់មិនណាយ​​áááááááááááá អោនលំទោនកាយសូមស្វាគមន៏
របាំខ្មែរជាទីនិយមááááááááááááááááááááááááá ក្មេងចាស់មកជុំចូលទស្សនា ។
លើកម្រាមដៃដប់ឡើងប្រណមááááááááááá រាងពិតជាសមដូចអប្សរា
ឈានជើងមួយៗទាំងហានខ្លាáááááááááááá ទឹកមុខស្រស់ថ្លាសមកន្លង ។
ប្រាំពីរអង្គាស្អាតឥតខ្ចោះááááááááááááááááá ពិតជាសំរស់ពេញលំអង
របាំខ្មែរល្បីមិនចំលងááááááááááááááááááááá បរទេសកោតផងថាអស្ចារ្យ។
សូមអស់កូនខ្មែរគ្រប់អង្គាáááááááááááááááá ត្រូវតែនាំគ្នាថែរក្សា
កុំអោយវប្បធម៌រលត់ណាáááááááááááááááá កេរ្ត៏ពីដូនតារបស់យើង ។

នាងខ្ញុំសូមអភ័យទោស ប្រសិននាងខ្ញុំតែង រឺសរសេរខុសត្រង់វគ្គ រឺឃ្លាណាមួយ ។
សូមអរគុណ!​

តែងកំណាព្យបានល្អណាស់-រូបក៏ស្រស់ស្អាតទៀត។កុំតែកូនប្រុសខ្ញុំមិនព្រមយកប្រពន្ធកុំអីចូលស្តីធ្វើកូនប្រសារ។
ខ្ញុំនិយាយលេងទេ-សូមអភ័យទោស។តែកំំណាព្យពិតជាតែងបានល្អមែន។

View user profile

38 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 24th May 2014, 4:08 am

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
@kiey wrote:
raiya wrote:ខ្ញុំសូមចូលរួមសរសេរកំណាព្យកែអផ្សុកមួយដែរ​ មានចំណងជើងថា​​ (​របាំវប្បធម៌ខ្មែរ)

រាងរៅល្វត់ល្វន់គន់មិនណាយ​​áááááááááááá អោនលំទោនកាយសូមស្វាគមន៏
របាំខ្មែរជាទីនិយមááááááááááááááááááááááááá ក្មេងចាស់មកជុំចូលទស្សនា ។
លើកម្រាមដៃដប់ឡើងប្រណមááááááááááá រាងពិតជាសមដូចអប្សរា
ឈានជើងមួយៗទាំងហានខ្លាáááááááááááá ទឹកមុខស្រស់ថ្លាសមកន្លង ។
ប្រាំពីរអង្គាស្អាតឥតខ្ចោះááááááááááááááááá ពិតជាសំរស់ពេញលំអង
របាំខ្មែរល្បីមិនចំលងááááááááááááááááááááá បរទេសកោតផងថាអស្ចារ្យ។
សូមអស់កូនខ្មែរគ្រប់អង្គាáááááááááááááááá ត្រូវតែនាំគ្នាថែរក្សា
កុំអោយវប្បធម៌រលត់ណាáááááááááááááááá កេរ្ត៏ពីដូនតារបស់យើង ។

នាងខ្ញុំសូមអភ័យទោស ប្រសិននាងខ្ញុំតែង រឺសរសេរខុសត្រង់វគ្គ រឺឃ្លាណាមួយ ។
សូមអរគុណ!​

តែងកំណាព្យបានល្អណាស់-រូបក៏ស្រស់ស្អាតទៀត។កុំតែកូនប្រុសខ្ញុំមិនព្រមយកប្រពន្ធកុំអីចូលស្តីធ្វើកូនប្រសារ។
ខ្ញុំនិយាយលេងទេ-សូមអភ័យទោស។តែកំំណាព្យពិតជាតែងបានល្អមែន។
ចា៎ សូមអរគុណលោកពូ! ខ្ញុំតែងមិនបានល្អដូចលោកពូទេ។ ábáábááb

View user profile

39 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 26th May 2014, 11:05 pm

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
raiya wrote:
@kiey wrote:
raiya wrote:ខ្ញុំសូមចូលរួមសរសេរកំណាព្យកែអផ្សុកមួយដែរ​ មានចំណងជើងថា​​ (​របាំវប្បធម៌ខ្មែរ)

រាងរៅល្វត់ល្វន់គន់មិនណាយ​​áááááááááááá អោនលំទោនកាយសូមស្វាគមន៏
របាំខ្មែរជាទីនិយមááááááááááááááááááááááááá ក្មេងចាស់មកជុំចូលទស្សនា ។
លើកម្រាមដៃដប់ឡើងប្រណមááááááááááá រាងពិតជាសមដូចអប្សរា
ឈានជើងមួយៗទាំងហានខ្លាáááááááááááá ទឹកមុខស្រស់ថ្លាសមកន្លង ។
ប្រាំពីរអង្គាស្អាតឥតខ្ចោះááááááááááááááááá ពិតជាសំរស់ពេញលំអង
របាំខ្មែរល្បីមិនចំលងááááááááááááááááááááá បរទេសកោតផងថាអស្ចារ្យ។
សូមអស់កូនខ្មែរគ្រប់អង្គាáááááááááááááááá ត្រូវតែនាំគ្នាថែរក្សា
កុំអោយវប្បធម៌រលត់ណាáááááááááááááááá កេរ្ត៏ពីដូនតារបស់យើង ។

នាងខ្ញុំសូមអភ័យទោស ប្រសិននាងខ្ញុំតែង រឺសរសេរខុសត្រង់វគ្គ រឺឃ្លាណាមួយ ។
សូមអរគុណ!​

តែងកំណាព្យបានល្អណាស់-រូបក៏ស្រស់ស្អាតទៀត។កុំតែកូនប្រុសខ្ញុំមិនព្រមយកប្រពន្ធកុំអីចូលស្តីធ្វើកូនប្រសារ។
ខ្ញុំនិយាយលេងទេ-សូមអភ័យទោស។តែកំំណាព្យពិតជាតែងបានល្អមែន។
ចា៎ សូមអរគុណលោកពូ! ខ្ញុំតែងមិនបានល្អដូចលោកពូទេ។ ábáábááb
ចាប់តាំងពីពូចូលលេងក្នុងwebsite lovekhmer.ក្មួយជាអ្នកទី១ហើយដែលទះដៃជួយលើកទឹកចិត្តពូ-ពូក៏សូមអរគុណក្មួយវិញដែរ។

View user profile

40 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 27th May 2014, 3:37 am

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
@kiey wrote:
raiya wrote:
@kiey wrote:
raiya wrote:ខ្ញុំសូមចូលរួមសរសេរកំណាព្យកែអផ្សុកមួយដែរ​ មានចំណងជើងថា​​ (​របាំវប្បធម៌ខ្មែរ)

រាងរៅល្វត់ល្វន់គន់មិនណាយ​​áááááááááááá អោនលំទោនកាយសូមស្វាគមន៏
របាំខ្មែរជាទីនិយមááááááááááááááááááááááááá ក្មេងចាស់មកជុំចូលទស្សនា ។
លើកម្រាមដៃដប់ឡើងប្រណមááááááááááá រាងពិតជាសមដូចអប្សរា
ឈានជើងមួយៗទាំងហានខ្លាáááááááááááá ទឹកមុខស្រស់ថ្លាសមកន្លង ។
ប្រាំពីរអង្គាស្អាតឥតខ្ចោះááááááááááááááááá ពិតជាសំរស់ពេញលំអង
របាំខ្មែរល្បីមិនចំលងááááááááááááááááááááá បរទេសកោតផងថាអស្ចារ្យ។
សូមអស់កូនខ្មែរគ្រប់អង្គាáááááááááááááááá ត្រូវតែនាំគ្នាថែរក្សា
កុំអោយវប្បធម៌រលត់ណាáááááááááááááááá កេរ្ត៏ពីដូនតារបស់យើង ។

នាងខ្ញុំសូមអភ័យទោស ប្រសិននាងខ្ញុំតែង រឺសរសេរខុសត្រង់វគ្គ រឺឃ្លាណាមួយ ។
សូមអរគុណ!​

តែងកំណាព្យបានល្អណាស់-រូបក៏ស្រស់ស្អាតទៀត។កុំតែកូនប្រុសខ្ញុំមិនព្រមយកប្រពន្ធកុំអីចូលស្តីធ្វើកូនប្រសារ។
ខ្ញុំនិយាយលេងទេ-សូមអភ័យទោស។តែកំំណាព្យពិតជាតែងបានល្អមែន។
ចា៎ សូមអរគុណលោកពូ! ខ្ញុំតែងមិនបានល្អដូចលោកពូទេ។ ábáábááb
ចាប់តាំងពីពូចូលលេងក្នុងwebsite lovekhmer.ក្មួយជាអ្នកទី១ហើយដែលទះដៃជួយលើកទឹកចិត្តពូ-ពូក៏សូមអរគុណក្មួយវិញដែរ។
ចា៎មិនអីទេលោកពូ ក្មួយសរសើរដោយ​ចិត្តស្មោះ។ សង្ឈឹមថាបានអានកំណាព្យលោកពូតែងក្រោយៗ ទៀត។ ágoodáágoodáágoodááVery HappyááVery HappyááVery Happy

View user profile

41 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 8th June 2014, 4:48 am

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
រៀនតែងចំរៀងលេង១ឬបងប្អូនអាចសូត្រជាកំណាព្យក៏បាន
មានចំណងជើងថា<ចំប៉ាប៉ោយប៉ែត>បទភ្លេងដូចចំប៉ាបាត់ដំបង
ក្រុងប៉ោយប៉ែតខែត្របន្ទាយមានជ័យ-បងអ្នកកវីភ្ញៀវទេសចរណ៍
បានជួបចំប៉ារូបស្រស់បវរ-ល្អអើយសែនល្អសាច់សរហ្មត់ខៃ។
អូនស្អាតអស្ចារ្យចំប៉ាប៉ោយប៉ែត-បងគន់មួយភ្លែតឆ្អែតបាយបីថ្ងៃ
ជាតិនេះសូមប៉ងផ្សងជាប់និស្ស័យ-តើចំប៉ាស្រីនាងឆ្លើយយ៉ាងណា។
ចំប៉ីសៀមរាបប្រៀបផ្ទឹមពុំបាន-សម្រស់កល្យាណស្មានកូនទេវតា
មើលពីចំហៀងរាងដូចអប្សារា-គួរអោយស្នេហាជាគូរជីវិត។
បងដើររកអុសប្រទះឈើងាប់-បានជួបគូរគាប់ជាប់នឹងក្នុងចិត្ត
ដកខ្លួនមិនរួចលបលួចស្នែហ៍ស្និទ្ធ-សូមអូនអាណិតចិត្តកវីផង។សូមអូនអាណិតចិត្តកវីផង!

ខ្ញុំតែងលេងៗទេខុសត្រូវយ៉ាងណាជួយកែសម្រួលអោយខ្ញុំផង។ámusicá

View user profile

42 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 3rd August 2014, 11:44 pm

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
មិនមែនកំណាព្យឬក៏ពាក្យស្លោក-ខ្ញុំសសេរយកមកលេងសើចទេ
ចេះឯងត្រូវអោយក្រែងចេះគេ-ចេះឯងប៉ុនទន្លេចេះគេប៉ុនសមុទ្រ។
បើធ្វើជាអ្នកហ៊ានស្បែកនឹងដាច-បើធ្វើជាអ្នកខ្លាចស្បែកមិនមុត
បើគេយកកាំភ្លើងមកសំឡុត-យើងត្រូវឆាប់រត់ដាក់មេផាយ។
កុំទុកចិត្តមេឃកុំទុកចិត្តផ្កាយ-កុំទុកចិត្តស្នែហ៍ថាមិនចេះណាយ
កុំទុកចិត្តបាយថាមិនចេះផ្អោម-កុំទុកចិត្តផោមថាមិនចេះស្អុយ។
កុំទុកចិត្តរុយថាមិនចេះរោមប្រហុក-សូម្បីសត្វឃ្មុំគង់ហើរចោលសំបុក
កុំថាសត្វក្រៀលឬក៏សត្វកុក-រស់នៅសុខៗហើរចោលបង្គង។
ស្ត្រីជួបបុរស់ដំបូងហៅគេថាពូ-ពេលស្គាល់គ្នាយូរហៅគេថាបង
ដល់បានស្នែហ៍ម្តងហៅបងសំឡាញ់-ពេលប្រុសដោះដៃចេញហៅអាប្រុសព្រានក្បត់ស្នែហ៍។
បុរស់ជួបស្ត្រីដំបូងហៅគេថាចែ-ស្គាល់បាន១ខែហៅគេថាអូន
ដល់ពេលមានកូនហៅថាម៉ែវា-ពេលប្រពន្ធសុំលេងគ្នាហៅមេស្រីចិត្តសាវ៉ា។
áHeartááseuchááseuchááseuchááseuch

View user profile

43 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 26th October 2014, 11:09 pm

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
គ្រូពូGoogle
គ្រូពូGoogleááá ដោះស្រាយចម្ងល់áá បញ្ហាលោកអ្នកáá ពេលឆ្ងល់សួរគាត់
មិនធ្លាប់ចេះលាក់áá រៀបរាប់ជាពាក្យáá ដាក់ជាបណ្តាយ។
ពេលខ្ញុំសួរគាត់áá មិនបាច់ចាំមាត់áá គ្រាន់តែបង្ហាញáá សរសេរសំនួរ
ដែលខ្ញុំស្មុគ្រស្មាញáá គាត់នឹងបញ្ចេញáá ចម្លើយមកហើយ។
តិចក្តីច្រើនក្តីáá ទោះប្រុសឬស្រីáá គាត់មិនប្រងើយáá សរសេរមកភ្លិប
ចេញភ្លែតមកហើយáá រាយជាចម្លើយáá ឆ្លើយច្រើនដល់ក។
Wបីម៉ាត់áá ដាក់ដត់តភ្ជាប់áá Lovekhmerបានល្អáá ដាក់ដត់១ទៀត
comនៅបន្តáá ចេញជាអក្សរáá website,LK។
មើលឃើញទាំងអស់áá អត់មានចន្លោះáá កន្លែងណាទេáá មានពាក្យបណ្តៅ
ដែលខ្ញុំសេសេរááá នៅដល់កូរេáá ក៏គេឃើញដែរ។
ចង់អានnovelsáá មានច្រើនក្រាស់ក្រែលáá សម្បូរហូរហែá websitemastor
ឈ្មោះភក្តីស្នែហ៍áá គាត់សែនពូកែáá បង្កើតវាឡើង។
បើចង់រៀនCookááá មានម្ហូបគ្រប់មុខáá ប្រហុកទ្រង់គ្រឿងáá ស្លម្ជូត្រីប្រា
ឆាសណ្តែកទ្រឿងáá បើចង់ដឹងរឿងá ចូលមកLK
មានទាំងKhmersongááá ចម្រៀងសាសងáá ពីរោះម្លេះទេáá មានបទសម័យ
បុរាណយីកេááá Karaokááá មានគេនិយម។
មានទាំងChatroomáááá យុវ័យចោមរោមáá កម្លោះក្រមុំáá សើចលេងក្អាកក្អាយ
សប្បាយជួបជុំááá ឆ្វើអោយរូបខ្ញុំáá ស្ទើទ្រាំមិនបាន។
ចាក់ក្បាច់រាំ១សិន ឡា!ឡា!ឡា!ឡា!ឡា!

View user profile

44 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 27th December 2014, 7:37 am

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
សីលប្រាំ
ធម៌រលត់ទុក្ខក្នុងសង្ខាá រំសាយតណ្ហាបំបាត់ទុក្ខá រំលាយអវិជ្ជាស្វែងរកសុខá ជាធម៌ដឹកមុខព្រះសាសនា។
ទុក្ខប្រចាំកាយមាន១២á ទុក្ខតែងញាំញីក្នុងអត្មាá ឯទុក្ខដែលធំក្នុងកាយាá លោកសំដែងថាមានទុក្ខបួន។
មានជាតិជរានឹងព្យាធិá មានទាំងមរណះទុក្ខផ្ទួនៗá ទុក្ខធំបង្កប់នៅក្នុងខ្លួនá ទុក្ខនេះរុកគួនជាប្រចាំ។
ដើម្បីរលត់ទុក្ខទាំងឡាយá មនុស្សគួរផ្ញើកាយក្នុងសីលប្រាំá បាណាតិបាគួរចំណាំá ចូរកុំចងកម្មនឹងជីវិត។
អទិន្នាទានាទ្រព្យសម្បតិ្តá គេហាមគេឃាត់គួររិះគិតá កុំលួចកុំប្លន់នាំបង់ចិត្តá ត្រូវចេះអាណិតប្រោសប្រណី។
កាមេសុមិច្ឆាចារាá កុំប៉ងប្រាថ្នាលើប្រុសស្រីá មានម្ចាស់ហួងហែងប្រពន្ធប្តីá ចៀសវាងកុំបីទៅលលេង។
មុសាវាទាភូតកុហក់á ផ្តល់ក្តីអាក្រក់នាំចំបែងá សច្ចះទៀងត្រង់មិនវង្វេងá ដើរតាមកន្លែងផ្លូវប្រពៃ។
សុរាមេរិយគ្រឿងស្រវឹងá វង្វេងភ្លេចភ្លាំងពាក្យសំដីá អាចនាំនូវទុក្ខអាក្រក់ក្រៃá គ្រោះកាចចង្រៃដល់រូបំ។
នេះគឺសីលប្រាំប្រចាំកាយá ដែលបានបកស្រាយតាមធម្មំá ធម៌នៃព្រះពុទ្ធបានសំរាំងá សីលជាកម្លាំងនៃកុសល់។
មនុស្សមានសីលប្រាំប្រចាំកាយá សង្គមឆើតឆាយមានភោគផល់á រកស៊ីត្រឹមត្រូវមិនខ្វាយខ្វល់á ចិត្តយើងដំកល់ក្នុងសាសនា។
រីទានជាស្ពានទៅបរលោកá សំពាយជ័យជោគរកសុខាá សីលទានសង្គមស្រស់ភ្លឺថ្លាá ព្រោះយើងគ្រប់គ្នាមានសីលប្រាំ។

View user profile

45 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 30th December 2014, 6:14 am

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
ដើម្បីបន្ធូអារម្មណ៍ប្រីយមិត្រអោយបានសប្បាយ ខ្ញុំបានតែងចំរៀងមួយបទចែកជូនជាចំណីចក្ខុទុកជាចំណងដៃនឹងជាអនុស្សាវរីយ៍សំរាប់ចុងឆ្នាំ២០១៤ចូលឆ្នាំ២០១៥ខាងមុខនេះ។
ចំណងជើងá ភ្នំបាក់ខែងកន្លែងស្នែហ៍
១- ខ្នងភ្នំបាក់ខែងកន្លែងស្នែហ៍ខ្ញុំá ជួបផ្កាក្រពុំជាលើកដំបូង
ចំប៉ីសៀមរាបជ្រួតជ្រៀបបេះដូងá ស្ម័គ្រជាគូរគ្រងបងនឹងនួនល្អង។
២- តោមុខអង្គរកុំឈរនៅថ្មឹងá ជួយឮជួយដឹងរឿងស្នែហ៍ខ្ញុំផង
យើងទាំងពីរនាក់ដឹកដៃត្រសងá ធ្លាប់សច្ចាផ្សងប៉ងផ្ជាប់វាសនា។
៣- អូនអង្គរតូចបងដូចអង្គរធំáá រូបបងជាឃ្មុំអូនដូចជាផ្កា
ឃ្មុំបងមិនមែនមានចិត្តសាវាá ជឿចុះជីវាបងសូមស្បថជូន។
៤-រូបថតពីរនាក់បញ្ជាក់ក្តីស្នែហ៍á ស្មោះមិនប្រួលប្រែកិចកែចោលអូន
ចំប៉ីសៀមរាបក្រៀមស្វិតស្រពោនá ថែលុះថ្ងៃសូន្យអស់មួយជីវិត។

នេះគឺរូបថតពីរនាក់បញ្ជាក់ក្តីស្នេហាយើង

View user profile

46 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 31st December 2014, 9:07 am

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
Happy new year 2015
២០១៥គឺចូលឆ្នាំថ្មី សូមជូនពរជ័យទៅពីចម្ងាយ
មិនថានៅជិតឬក៏នៅឆ្ងាយ អោយបានសុខសប្បាយគ្រប់ៗគ្នា។
អាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ បានដល់លោកអ្នកគ្រប់ពេលវេលា
កើតជំងឺឈឺថ្កាត់អោយឆាប់ជា Happy new year every body។
I wish you are have a goog luck-á Don't have broke upáyour family
from now on wish you areáhappy -every body have happiness.
អោយសុខទាំងកាយសប្បាយទាំងចិត្ត សម្បូរញ្ញាតិមិត្ររាប់អានរាក់ទាក់
បានកូនប្រុសស្រីពីរបីម្នាក់á ធ្វើការបានប្រាក់ដាក់ធនាគារ។
ឆ្នាំចាស់ដាច់ផ្លាស់ចូលមកឆ្នាំថ្មី ឩបសគ្គចង្រៃផងនានា
កុំអោយប្រទះទុក្ខវេទនា សូមជំរាបលា២០១៤។

happy new year

Year 2014

View user profile

47 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 12th June 2015, 2:35 am

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
ព្រៃតាកាច-គេថាប្រាចតាកីá បែកពីមិត្រប្រុសស្រីមួយរយះá សព្វថ្ងៃតើបានកូនប៉ុន្មានម្នាក់á សួរនាំរាក់ទាក់មិត្រភ័កិជិតឆ្ងាយ។
រកស៊ីធ្វើការតើយ៉ាងណាខ្លះá ទាំងក្មេងទាំងចាស់ក្រមុំមេម៉ាយá ខានជួបមុខគ្នា៦ខែប្លាយá តើសុខនឹងសប្បាយដូចម៉្តេចឡើយ។
ចេញហើយចូលវិញដោយសារL-Ká កិចមិនរួចទេត្រូវស្នែហ៏គេហើយá ខំប្រឹងបិទភ្នែកដេកមិនលក់ឡើយá ដាក់ក្បាលដល់ក្នើយនឹកហើយនឹកទៀត។

2015-06-11

View user profile

48 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 15th August 2015, 12:17 pm

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
Bat nak taeng komnab


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

49 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 15th August 2015, 7:01 pm

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@PheaKdeySnaeh wrote:Bat nak taeng komnab

មិនបាត់ទៅណាទេá នៅក្បែៗនេះទេ។áពីព្រោះត្រូវស្នែហ៍LKហើយ។á តែឡានទៅមុខត្រូវការសាំងáá ខ្ញុំមានកម្លាំងក៏ត្រូវការអ្នកគាំទ្រáá អ្នកចម្រៀងក៏ត្រូវការអ្នកហ៊ោá អ្នកកូតទ្រក៏ត្រូវការស្គរជួយ។

View user profile

50 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 17th August 2015, 12:55 am

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
អញ្ចឹងអ្នកតែងកំណាក្យត្រូវការអ្នកសរសើរ?


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

51 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 17th August 2015, 5:34 am

Nak Koh

Nak Koh
New Active
New Active
Very Happy b b

View user profile

52 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 18th August 2015, 3:23 am

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
ជិតដល់ថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលប្រកួតកំណាព្យហើយ នៅ២ ថ្ងៃទៀត។ បើពូប្រកួត ហើយឈ្នះចាំក្មួយអ្នកទទួលរង្វាន់ ព្រោះពូនៅឆ្ងាយបើកមិនកើតទេ ទុកអោយក្មួយចុះ។ ហេហេហេហ


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
One way! One love! One life!á love
View user profile

53 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 18th August 2015, 3:36 am

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@Nak Koh wrote:Very Happy b b

អរគុណដែលជួយលើកទឹកចិត្ត

View user profile

54 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 18th August 2015, 4:05 am

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@PheaKdeySnaeh wrote:អញ្ចឹងអ្នកតែងកំណាក្យត្រូវការអ្នកសរសើរ?

មនុស្សយើងគ្រប់រូបសុទ្ធតែស៊ីជោáá ចង់អោយគេហ៊ោលើកទឹកចិត្តááá អ្នកខ្លះជោខ្លាំងអ្នកខ្លះជោតិចá អ្នកខ្លះជោភ្លេចឡើងក្រខ្លួន។áធម្មតាទេបើយើងធ្វើអ្វីមួយអត់មានអ្នកណាគាំទ្រហើយវារមែងតែងតែមិនបានសម្រេច។ឧទាហរណ៍áWebsite lovekhmerប្រសិនបើគ្មានអ្នកណាចូលមើលទេááប្រហែលជាអត់មានដល់ថ្ងៃនេះទេ។

View user profile

55 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 18th August 2015, 4:17 am

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@Yaya Ly wrote:ជិតដល់ថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលប្រកួតកំណាព្យហើយ នៅ២ ថ្ងៃទៀត។ បើពូប្រកួត ហើយឈ្នះចាំក្មួយអ្នកទទួលរង្វាន់ ព្រោះពូនៅឆ្ងាយបើកមិនកើតទេ ទុកអោយក្មួយចុះ។ ហេហេហេហ

អរគុណដែលក្មួយបានប្រាប់។តែពូមិនសូវមានពេលទំនេរប៉ុន្មានទេ។ពូនៅធ្វើការហើយប្រើពេលខ្លះមើលចៅ៣នាក់ទៀត។បើឆ្នាំក្រោយប្រហែលជាអាច ព្រោះអីពូនឹងចូលនិវតន៍ខែ៥ឆ្នាំក្រោយ អាចមានពេលវេលាច្រើន។

View user profile

56 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 18th August 2015, 4:39 am

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
@kiey wrote:
@Yaya Ly wrote:ជិតដល់ថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលប្រកួតកំណាព្យហើយ នៅ២ ថ្ងៃទៀត។ បើពូប្រកួត ហើយឈ្នះចាំក្មួយអ្នកទទួលរង្វាន់ ព្រោះពូនៅឆ្ងាយបើកមិនកើតទេ ទុកអោយក្មួយចុះ។ ហេហេហេហ

អរគុណដែលក្មួយបានប្រាប់។តែពូមិនសូវមានពេលទំនេរប៉ុន្មានទេ។ពូនៅធ្វើការហើយប្រើពេលខ្លះមើលចៅ៣នាក់ទៀត។បើឆ្នាំក្រោយប្រហែលជាអាច ព្រោះអីពូនឹងចូលនិវតន៍ខែ៥ឆ្នាំក្រោយ អាចមានពេលវេលាច្រើន។
ច៎ា មិនអីទេពូ ។ ពូ ពូកែស្រាប់ហើយ ប្រើពេលមិនច្រើនក្នុងការតែងទេ។ good


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
One way! One love! One life!á love
View user profile

57 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 18th August 2015, 11:32 am

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
seuch seuch ចុមដាក់ខ្ញុំមួយយ៉ាងស្អាតម៉ង seuch
@kiey wrote:
@PheaKdeySnaeh wrote:អញ្ចឹងអ្នកតែងកំណាក្យត្រូវការអ្នកសរសើរ?

មនុស្សយើងគ្រប់រូបសុទ្ធតែស៊ីជោáá ចង់អោយគេហ៊ោលើកទឹកចិត្តááá អ្នកខ្លះជោខ្លាំងអ្នកខ្លះជោតិចá អ្នកខ្លះជោភ្លេចឡើងក្រខ្លួន។áធម្មតាទេបើយើងធ្វើអ្វីមួយអត់មានអ្នកណាគាំទ្រហើយវារមែងតែងតែមិនបានសម្រេច។ឧទាហរណ៍áWebsite lovekhmerប្រសិនបើគ្មានអ្នកណាចូលមើលទេááប្រហែលជាអត់មានដល់ថ្ងៃនេះទេ។


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

58 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 9th March 2016, 2:44 am

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
ទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ-ប្រុសស្រីព្រោងព្រាតនាំគ្នាគាំទ្រ-ក្នុងពិភពលោកអបអរសាទរ-ជយោ!ជយោ!សិទ្ធិនារីខ្មែរ។កុំប្រើហឹង្សាទៅលើស្ត្រី-ក្រោមមេឃលើដីស្រីគឺជាម៉ែ-ខំពពោះយើងដល់៩ខែ-គាត់មិនត្អូញត្អែចេះតែស៊ូទ្រាំ។គាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សា-ទោះក្រយ៉ាងណាក៏នៅតែខំ-មិនថាម៉ែគេឬក៏ម៉ែខ្ញុំ-ស្រមោចវាខាំក៏មិនបានដែរ។

View user profile

59 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 13th March 2016, 9:38 am

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
កំណាព្យសសេរលេងកែអផ្សុក-បានបញ្ចេញមុខមកសារជាថ្មី-ជូនប្រីយ៍មិត្តអានទាំងប្រុសទាំងស្រី-មិនមែនកវីល្បីល្បាញអីទេ។គឺជាកវីកំប៊ិចកំប៊ុក-ពេលអផ្សុកអង្គុយផឹកកាហ្វេ-អត់មានការធ្វើនៅពេលទំនេរ-នឹកឃើញក៏សសេរលេងៗទៅ។ááááááááááááááááááááááá ចំងជើងខ្ញុំជួបស្នេហាដោយសារfacebooká!១-ខ្ញុំជួបស្នេហាដោយសារfacebook-បេះដូងលាក់ទុកបុកពោះឌឹបដាក់-បានឃើញស្រីម្នាក់ជំពាក់ចិត្តស្ម័គ-ដួងចិត្តខ្ញុំធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់ស្នែហ៍។២-គគួចក្នុងចិត្តគេងគិតមមៃ-ឃើញរូបស្រស់ស្រីស្រមៃឥតល្ហែ-បងនៅសហរដ្ធអូននៅខ្មែរ-ដូចជាដួងខែរះឆ្ងាយផែនដី។៣-ច័ន្ទអើយអើយច័ន្ទច័ន្ទរះភ្លឺថ្លា-មើលច័ន្ទកាលណាឧិរារីងរៃ-ឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកតែឆ្ងាយពេកក្រៃ-ធ្វើម្តេចច័ន្ទថ្លៃបាននែបជិតគ្នា។៤-ស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ជំពាក់ចិត្តក្រៃ-តើមាននិស្ស័យឫជាកម្មពៀរ-ឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ផ្លេតបេះដូងគ្រាំគ្រា-អោយបងរងាកំព្រាចិន្តា។៥-យប់នេះភ្លៀងខ្លាំងភ្លៀងបាំងដួងខែ-នឹកដល់មាសស្នែហ៍ដែលបងសេ្នហា-មិនដឹងពេលនេះសុខទុក្ខយ៉ាងណា-ឫក៏ជីវ៉ាមិននឹកបងទេ?។áááááááááááááááá

View user profile

60 Re: Komnap Sorsai Leng Kae Obsok on 15th March 2016, 2:42 am

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
@kiey wrote:
កំណាព្យសសេរលេងកែអផ្សុក-បានបញ្ចេញមុខមកសារជាថ្មី-ជូនប្រីយ៍មិត្តអានទាំងប្រុសទាំងស្រី-មិនមែនកវីល្បីល្បាញអីទេ។គឺជាកវីកំប៊ិចកំប៊ុក-ពេលអផ្សុកអង្គុយផឹកកាហ្វេ-អត់មានការធ្វើនៅពេលទំនេរ-នឹកឃើញក៏សសេរលេងៗទៅ។ááááááááááááááááááááááá ចំងជើងខ្ញុំជួបស្នេហាដោយសារfacebooká!១-ខ្ញុំជួបស្នេហាដោយសារfacebook-បេះដូងលាក់ទុកបុកពោះឌឹបដាក់-បានឃើញស្រីម្នាក់ជំពាក់ចិត្តស្ម័គ-ដួងចិត្តខ្ញុំធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់ស្នែហ៍។២-គគួចក្នុងចិត្តគេងគិតមមៃ-ឃើញរូបស្រស់ស្រីស្រមៃឥតល្ហែ-បងនៅសហរដ្ធអូននៅខ្មែរ-ដូចជាដួងខែរះឆ្ងាយផែនដី។៣-ច័ន្ទអើយអើយច័ន្ទច័ន្ទរះភ្លឺថ្លា-មើលច័ន្ទកាលណាឧិរារីងរៃ-ឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកតែឆ្ងាយពេកក្រៃ-ធ្វើម្តេចច័ន្ទថ្លៃបាននែបជិតគ្នា។៤-ស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ជំពាក់ចិត្តក្រៃ-តើមាននិស្ស័យឫជាកម្មពៀរ-ឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ផ្លេតបេះដូងគ្រាំគ្រា-អោយបងរងាកំព្រាចិន្តា។៥-យប់នេះភ្លៀងខ្លាំងភ្លៀងបាំងដួងខែ-នឹកដល់មាសស្នែហ៍ដែលបងសេ្នហា-មិនដឹងពេលនេះសុខទុក្ខយ៉ាងណា-ឫក៏ជីវ៉ាមិននឹកបងទេ?។áááááááááááááááá
បាត់មុខពូពីFacebook មកតែងកំណាព្យនៅLovekhmer សោះ។ b


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
One way! One love! One life!á love
View user profile

Back to top  Message [Page 2 of 3]

Go to page : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum