បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ General ~ ♥ » General Discussion » បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង

បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង

Go to page : Previous  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Next

Go down  Message [Page 9 of 12]

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
@kiey wrote:
raiya wrote:
@kiey wrote:ខ្ញុំនឹកឃើញពាក្យបណ្តៅថ្មីៗថែមទៀតហើយ
ទី-១០១-កន្ទុយក៏ដូចជាក្បាល-កណ្តាលកំប៉ោងប្រហោងក្នុង-ដាក់ដៃសំយុងលូនទៅមុខ?
ទី-១០២-តើត្រីអ្វីដែលរស់នៅលើគោកបានដោយមិនចាំបាច់មានទឹក?
ទី-១០៣-តារា-ពានរ៍នាក់ណាចេះរកឃើញទាំងបី?គេញាំទាំងទំគេញាំទាំងខ្ចី-ចិតជាចំណិតជ្រលក់ទឹកត្រី
អោយតែញាំអស់ពីរឬបី-ក្មេងៗប្រុសស្រីរត់ទៅបង្គន់មិនទាន់។ហ៎ាស!ហ៎ាស!seuchបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Rireបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Rire

កុកហើរតែឯងខ្លែងហើរទាំងគូរ-បងប្អូនកុំនៅយូរជួយឆ្លើយបណ្តៅ
តើចម្លើយនោះថាដូចម្តេចទៅ-បើសិនឆ្លើយត្រូវជូនអាវ១បាច់។ហ៎ា!ហ៎ា!ហ៎ា!សូមទោសមិនមែន<អាវ១បាច់ទេ>គឺបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 281981
101. ក្មួយសូមឆ្លើយថា មុង (ចូលក្នុងមុង) ។​   seuch  seuch 
ទី​​ 20-103​ សូមលោកពូជួយបង្ហើបបន្តិចបានទេ​ ?  please  please
ទី-១០១-ពូដូចជាមិនដែលឮមុងមានកន្ទុយនឹងក្បាលទេដូច្នេះមិនត្រូវទេ។
ចំណែកទី១០៣-Lovelykittyឆ្លើយហើយ។
នៅទី-២០-តើអ្នកស្រែធ្វើអ្វីខ្លះ?ពូជួយបង្ហើបហើយ។
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 134600
ទី 101 សូមលោកពូជួយបង្ហើបបន្តិចបានទេ?   please

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
raiya wrote:
@kiey wrote:
raiya wrote:
@kiey wrote:ខ្ញុំនឹកឃើញពាក្យបណ្តៅថ្មីៗថែមទៀតហើយ
ទី-១០១-កន្ទុយក៏ដូចជាក្បាល-កណ្តាលកំប៉ោងប្រហោងក្នុង-ដាក់ដៃសំយុងលូនទៅមុខ?
ទី-១០២-តើត្រីអ្វីដែលរស់នៅលើគោកបានដោយមិនចាំបាច់មានទឹក?
ទី-១០៣-តារា-ពានរ៍នាក់ណាចេះរកឃើញទាំងបី?គេញាំទាំងទំគេញាំទាំងខ្ចី-ចិតជាចំណិតជ្រលក់ទឹកត្រី
អោយតែញាំអស់ពីរឬបី-ក្មេងៗប្រុសស្រីរត់ទៅបង្គន់មិនទាន់។ហ៎ាស!ហ៎ាស!seuchបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Rireបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Rire

កុកហើរតែឯងខ្លែងហើរទាំងគូរ-បងប្អូនកុំនៅយូរជួយឆ្លើយបណ្តៅ
តើចម្លើយនោះថាដូចម្តេចទៅ-បើសិនឆ្លើយត្រូវជូនអាវ១បាច់។ហ៎ា!ហ៎ា!ហ៎ា!សូមទោសមិនមែន<អាវ១បាច់ទេ>គឺបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 281981
101. ក្មួយសូមឆ្លើយថា មុង (ចូលក្នុងមុង) ។​   seuch  seuch 
ទី​​ 20-103​ សូមលោកពូជួយបង្ហើបបន្តិចបានទេ​ ?  please  please
ទី-១០១-ពូដូចជាមិនដែលឮមុងមានកន្ទុយនឹងក្បាលទេដូច្នេះមិនត្រូវទេ។
ចំណែកទី១០៣-Lovelykittyឆ្លើយហើយ។
នៅទី-២០-តើអ្នកស្រែធ្វើអ្វីខ្លះ?ពូជួយបង្ហើបហើយ។
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 134600
ទី 101 សូមលោកពូជួយបង្ហើបបន្តិចបានទេ?   please

វាលូនលើទឹក

View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
@kiey wrote:
raiya wrote:
@kiey wrote:
raiya wrote:
@kiey wrote:ខ្ញុំនឹកឃើញពាក្យបណ្តៅថ្មីៗថែមទៀតហើយ
ទី-១០១-កន្ទុយក៏ដូចជាក្បាល-កណ្តាលកំប៉ោងប្រហោងក្នុង-ដាក់ដៃសំយុងលូនទៅមុខ?
ទី-១០២-តើត្រីអ្វីដែលរស់នៅលើគោកបានដោយមិនចាំបាច់មានទឹក?
ទី-១០៣-តារា-ពានរ៍នាក់ណាចេះរកឃើញទាំងបី?គេញាំទាំងទំគេញាំទាំងខ្ចី-ចិតជាចំណិតជ្រលក់ទឹកត្រី
អោយតែញាំអស់ពីរឬបី-ក្មេងៗប្រុសស្រីរត់ទៅបង្គន់មិនទាន់។ហ៎ាស!ហ៎ាស!seuchបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Rireបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Rire

កុកហើរតែឯងខ្លែងហើរទាំងគូរ-បងប្អូនកុំនៅយូរជួយឆ្លើយបណ្តៅ
តើចម្លើយនោះថាដូចម្តេចទៅ-បើសិនឆ្លើយត្រូវជូនអាវ១បាច់។ហ៎ា!ហ៎ា!ហ៎ា!សូមទោសមិនមែន<អាវ១បាច់ទេ>គឺបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 281981
101. ក្មួយសូមឆ្លើយថា មុង (ចូលក្នុងមុង) ។​   seuch  seuch 
ទី​​ 20-103​ សូមលោកពូជួយបង្ហើបបន្តិចបានទេ​ ?  please  please
ទី-១០១-ពូដូចជាមិនដែលឮមុងមានកន្ទុយនឹងក្បាលទេដូច្នេះមិនត្រូវទេ។
ចំណែកទី១០៣-Lovelykittyឆ្លើយហើយ។
នៅទី-២០-តើអ្នកស្រែធ្វើអ្វីខ្លះ?ពូជួយបង្ហើបហើយ។
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 134600
ទី 101 សូមលោកពូជួយបង្ហើបបន្តិចបានទេ?   please

វាលូនលើទឹក
ក្មួយសូមឆ្លើយថា ទូក។  Pka

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
raiya wrote:
@kiey wrote:
raiya wrote:
@kiey wrote:
raiya wrote:
101. ក្មួយសូមឆ្លើយថា មុង (ចូលក្នុងមុង) ។​   seuch  seuch 
ទី​​ 20-103​ សូមលោកពូជួយបង្ហើបបន្តិចបានទេ​ ?  please  please
ទី-១០១-ពូដូចជាមិនដែលឮមុងមានកន្ទុយនឹងក្បាលទេដូច្នេះមិនត្រូវទេ។
ចំណែកទី១០៣-Lovelykittyឆ្លើយហើយ។
នៅទី-២០-តើអ្នកស្រែធ្វើអ្វីខ្លះ?ពូជួយបង្ហើបហើយ។
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 134600
ទី 101 សូមលោកពូជួយបង្ហើបបន្តិចបានទេ?   please

វាលូនលើទឹក
ក្មួយសូមឆ្លើយថា ទូក។  Pka


ក្មួយឆ្លើយថាទូកពិតជាមិនខុស-ប្រីយ៍មិត្រទាំងស្រីប្រុសឈប់ឆ្ងល់ហើយ-បានដឹងបានឮនូវពាក្យចម្លើយ-ពូសូមលាហើយជួបថ្ងៃក្រោយទៀត។
ត្រូវហើយគឺជាទូកពូអោយមេដៃ១បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 604400នឹងកាហ្វេ១ពែងបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 30712បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 G_bye

View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
@kiey wrote:
raiya wrote:
@kiey wrote:
raiya wrote:
@kiey wrote:
ទី-១០១-ពូដូចជាមិនដែលឮមុងមានកន្ទុយនឹងក្បាលទេដូច្នេះមិនត្រូវទេ។
ចំណែកទី១០៣-Lovelykittyឆ្លើយហើយ។
នៅទី-២០-តើអ្នកស្រែធ្វើអ្វីខ្លះ?ពូជួយបង្ហើបហើយ។
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 134600
ទី 101 សូមលោកពូជួយបង្ហើបបន្តិចបានទេ?   please

វាលូនលើទឹក
ក្មួយសូមឆ្លើយថា ទូក។  Pka


ក្មួយឆ្លើយថាទូកពិតជាមិនខុស-ប្រីយ៍មិត្រទាំងស្រីប្រុសឈប់ឆ្ងល់ហើយ-បានដឹងបានឮនូវពាក្យចម្លើយ-ពូសូមលាហើយជួបថ្ងៃក្រោយទៀត។
ត្រូវហើយគឺជាទូកពូអោយមេដៃ១បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 604400នឹងកាហ្វេ១ពែងបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 30712បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 G_bye
ចា៎អរគុណលោកពូ!  thanks  thanks  thanks

View user profile

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
no questions more pou?

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:no questions more pou?

សួររកសំនួរអ្វីទៀតបើសំនួរចាស់ឆ្លើយមិនទាន់នឹងអស់ផង។អីឡូវពូលើកសំនួរចាស់មកសួរក្មួយ។
៣ជាប់នឹងខ្លួន-៤ជាប់នឹងសាច់-១វាបានសម្រេច-២វានៅពិចារណា?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 56213បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 56213បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 56213បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 56213បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 56213

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@kiey wrote:
@lovelykitty wrote:no questions more pou?

សួររកសំនួរអ្វីទៀតបើសំនួរចាស់ឆ្លើយមិនទាន់នឹងអស់ផង។អីឡូវពូលើកសំនួរចាស់មកសួរក្មួយ។
៣ជាប់នឹងខ្លួន-៤ជាប់នឹងសាច់-១វាបានសម្រេច-២វានៅពិចារណា?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 56213បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 56213បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 56213បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 56213បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 56213

ដើម្បីកុំអោយប្រីយ៍មិត្រទទឹងរងចាំចម្លើយយូរហើយសំនួរនេះពិបាកផង។ណាមួយខ្លាចប្រីយ៍មិត្រគិតថាពាក្យបណ្តៅអាក្រក់ស្តាប់សំរាប់ស្រីៗ។តែបើដឹងសំនួរ
វិញគឺល្អទេ។ចម្លើយគឺទាក់ទងនឹងអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ។

៣ជាប់នឹងខ្លួនគឺ១-ព្រះពុទ្ធ-២-ព្រះធម៌-៣-ព្រះសង្ឈ.គឺនៅជាប់នឹងខ្លួនអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ។
ចម្លើយ៤ជាប់នឹងសាច់គឺ១.ធាតុទឹក.២.ធាតុភ្លើង.៣.ធាតុដី.៤.ធាតុខ្យល់.គឺនៅពេលដែលហ៊ោទាយគេចាប់ដៃមើល.បើសាច់ដៃត្រជាក់ថាធាតុភ្លើង។
ខ្ញុំមិនមែនហ៊ោទេបើចង់ដឹងសួរគេទៅ។
ចម្លើយ១វាបានសម្រេចគឺ.ចិត្ត.យើងធ្វើអ្វី១បានសម្រេចក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនអែង។
ចម្លើយ.២វានៅពិចារណាគឺ.១.បុណ្យ.២.គឺ.បាប។បុណ្យនឹងបាបបច្ចុប្បន្នគឺនៅចាំពិចារណាមើលថាតើយើងធ្វើបុណ្យឬបាប.បើធ្វើអំពើបាបអនាគត់នឹង
ទទួលបាបវិញជាមិនខាន។បើយើងធ្វើអំពើល្អគឺពេលអនាគត់យើងនឹងទទួលបានផល់ល្អជាក់ជាមិនខានឡើយ។
ពាក្យបណ្តៅដែលខ្ញុំសួរនឹងឆ្លើយខ្លួនអែងនេះបើមានខុសឆ្គងត្រង់ណាសូមជួយកែសម្រួលចែកផង។

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
ក្មួយLovelykittyសួររកសំនួរថ្មីទៀតពូក៏ដាក់ជូនតាមសំណើ.គឺពាក្យបណ្តៅនេះស្រួលៗទេ
ទី.១០៤.ពីមិនដែលមានបី?គឺអ្វីបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Kneu_driបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 1495669597បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 281981បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 152274បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 134600
ទី.១០៥.បីមិនដែលមានបួន?
ទី.១០៦.៤មិនដែលមាន៥?
ទី.១០៧.៥មិនដែលមាន៦?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 600852
ទី.១០៨.៦មិនដែលមាន៧?
ទី.១០៩.៧មិនដែលមាន៨?
ទី.១១០.៨មិនដែលមាន៩?
បើប្រីយ៍មិត្តដឹងសូមប្រាប់ផង?

View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
@kiey wrote:ក្មួយLovelykittyសួររកសំនួរថ្មីទៀតពូក៏ដាក់ជូនតាមសំណើ.គឺពាក្យបណ្តៅនេះស្រួលៗទេ
ទី.១០៤.ពីមិនដែលមានបី?គឺអ្វីបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Kneu_driបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 1495669597បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 281981បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 152274បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 134600
ទី.១០៥.បីមិនដែលមានបួន?
ទី.១០៦.៤មិនដែលមាន៥?
ទី.១០៧.៥មិនដែលមាន៦?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 600852
ទី.១០៨.៦មិនដែលមាន៧?
ទី.១០៩.៧មិនដែលមាន៨?
ទី.១១០.៨មិនដែលមាន៩?
បើប្រីយ៍មិត្តដឹងសូមប្រាប់ផង?
104-​ ព្រះអាទិត្យ និង ព្រះច័ន្ទ
105- ព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឈ
106- ដៃ២ ជើង ២
107- ម្រាមដៃ
108- គ្រាប់អាប៉ោង (អត់ច្បាស់ទេ)

109- ១​សបា្តហ៏៏ ( អាទិត្យ ច័ន្ទ អង្គារ៏ ពុធ ព្រហស្បត៏ សុក្រ សៅរ៏)
110- ទិស ទាំង៨
ក្មួយមិនប្រាកដថាឆ្លើយត្រូវទាំងអស់ទេ។  Wink  Wink  Wink

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
raiya wrote:
@kiey wrote:ក្មួយLovelykittyសួររកសំនួរថ្មីទៀតពូក៏ដាក់ជូនតាមសំណើ.គឺពាក្យបណ្តៅនេះស្រួលៗទេ
ទី.១០៤.ពីមិនដែលមានបី?គឺអ្វីបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Kneu_driបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 1495669597បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 281981បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 152274បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 134600
ទី.១០៥.បីមិនដែលមានបួន?
ទី.១០៦.៤មិនដែលមាន៥?
ទី.១០៧.៥មិនដែលមាន៦?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 600852
ទី.១០៨.៦មិនដែលមាន៧?
ទី.១០៩.៧មិនដែលមាន៨?
ទី.១១០.៨មិនដែលមាន៩?
បើប្រីយ៍មិត្តដឹងសូមប្រាប់ផង?
104-​ ព្រះអាទិត្យ និង ព្រះច័ន្ទ
105- ព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឈ
106- ដៃ២ ជើង ២
107- ម្រាមដៃ
108- គ្រាប់អាប៉ោង (អត់ច្បាស់ទេ)

109- ១​សបា្តហ៏៏ ( អាទិត្យ ច័ន្ទ អង្គារ៏ ពុធ ព្រហស្បត៏ សុក្រ សៅរ៏)
110- ទិស ទាំង៨
ក្មួយមិនប្រាកដថាឆ្លើយត្រូវទាំងអស់ទេ។  Wink  Wink  Wink

ចម្លើយទី១០៤.ក្មួយឆ្លើយត្រូវម្យ៉ាងដែរ។តែសំនួរសសេរពីអត់មានរទេ.ពីរគឺ១គូរចម្លើយ-ព្រះអាទិត្យនឹងព្រះច័ន្នឬត្រចៀកពីរ.ភ្នែកពីរ.ដៃពីរ.ជើងពីរក៏ឆ្លើយត្រូវដូចគ្នា។តែសំនួរនេះគឺពីអត់រ
ចម្លើយគឺ.មកពីណា។មិនដែលមានអ្នកណានិយាយ.មកបីណាទេ.គឺគេនិយាយ.មកពីណា។ពូគ្រាន់តែសួរលេងប៉ុណ្ណោះ។
ទី-១០៥-ពិតជាត្រឹមត្រូវហើយ។ពូគ្មានអ្វីជូនក្មួយទេគឺមានតែផ្កាបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 281981ជូនដល់ក្មួយ។
ទី-១០៦-ដៃ២.ជើង២ក៏ត្រូវម្យ៉ាងដែរ។ពូមានចម្លើយខុសពីក្មួយ.គឺ១ដំ.ប.ស្មើនឹង៤.ពេលគេរាប់ក្រូចលក់.ឬជើងកៅអីក៏ត្រូវម្យ៉ាងដែរ។
ទី-១០៧-គឺម្រាមដៃត្រូវ១០០០ភាគរយ-ពូប្រគល់អោយមេដៃ២បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 604400បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 604400ពូស្តាយណាស់ពីព្រោះមានតែមេដៃ២បើមានមេដៃ៥អោយទាំង៥តែម្តង។
ទី-១០៨-គ្រាប់អាប៉ោងត្រូវមិនខុសទេ-ក្មួយឆ្លាតជាងគេឆ្លើយបានត្រូវ-ពូសូមសរសើពីថ្ងៃនេះទៅ-ដូច្នេះពូត្រូវទះដៃសាទរបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 346235
ទី-១០៩-១សប្តាហ៍ពិតជាអស្ចារ្យប្រាជ្ញាវៃ-ឆ្លើយប្រាប់ប្រីយ៍មិត្តទាំងប្រុសស្រី-បានយល់សេចក្តីគ្រប់ៗគ្នា។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 317496948
ទី-១១០-ទិសទាំងប្រាំបីត្រឹមត្រូវណាស់-ពូសូមប្រកាស់ពីអីឡូវ-ចម្លើយដែលឆ្លើយពិតជាត្រូវ-ពីថ្ងៃនេះទៅអស់សង្ស័យហើយ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 79710

View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
@kiey wrote:
raiya wrote:
@kiey wrote:ក្មួយLovelykittyសួររកសំនួរថ្មីទៀតពូក៏ដាក់ជូនតាមសំណើ.គឺពាក្យបណ្តៅនេះស្រួលៗទេ
ទី.១០៤.ពីមិនដែលមានបី?គឺអ្វីបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Kneu_driបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 1495669597បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 281981បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 152274បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 134600
ទី.១០៥.បីមិនដែលមានបួន?
ទី.១០៦.៤មិនដែលមាន៥?
ទី.១០៧.៥មិនដែលមាន៦?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 600852
ទី.១០៨.៦មិនដែលមាន៧?
ទី.១០៩.៧មិនដែលមាន៨?
ទី.១១០.៨មិនដែលមាន៩?
បើប្រីយ៍មិត្តដឹងសូមប្រាប់ផង?
104-​ ព្រះអាទិត្យ និង ព្រះច័ន្ទ
105- ព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឈ
106- ដៃ២ ជើង ២
107- ម្រាមដៃ
108- គ្រាប់អាប៉ោង (អត់ច្បាស់ទេ)

109- ១​សបា្តហ៏៏ ( អាទិត្យ ច័ន្ទ អង្គារ៏ ពុធ ព្រហស្បត៏ សុក្រ សៅរ៏)
110- ទិស ទាំង៨
ក្មួយមិនប្រាកដថាឆ្លើយត្រូវទាំងអស់ទេ។  Wink  Wink  Wink

ចម្លើយទី១០៤.ក្មួយឆ្លើយត្រូវម្យ៉ាងដែរ។តែសំនួរសសេរពីអត់មានរទេ.ពីរគឺ១គូរចម្លើយ-ព្រះអាទិត្យនឹងព្រះច័ន្នឬត្រចៀកពីរ.ភ្នែកពីរ.ដៃពីរ.ជើងពីរក៏ឆ្លើយត្រូវដូចគ្នា។តែសំនួរនេះគឺពីអត់រ
ចម្លើយគឺ.មកពីណា។មិនដែលមានអ្នកណានិយាយ.មកបីណាទេ.គឺគេនិយាយ.មកពីណា។ពូគ្រាន់តែសួរលេងប៉ុណ្ណោះ។
ទី-១០៥-ពិតជាត្រឹមត្រូវហើយ។ពូគ្មានអ្វីជូនក្មួយទេគឺមានតែផ្កាបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 281981ជូនដល់ក្មួយ។
ទី-១០៦-ដៃ២.ជើង២ក៏ត្រូវម្យ៉ាងដែរ។ពូមានចម្លើយខុសពីក្មួយ.គឺ១ដំ.ប.ស្មើនឹង៤.ពេលគេរាប់ក្រូចលក់.ឬជើងកៅអីក៏ត្រូវម្យ៉ាងដែរ។
ទី-១០៧-គឺម្រាមដៃត្រូវ១០០០ភាគរយ-ពូប្រគល់អោយមេដៃ២បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 604400បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 604400ពូស្តាយណាស់ពីព្រោះមានតែមេដៃ២បើមានមេដៃ៥អោយទាំង៥តែម្តង។
ទី-១០៨-គ្រាប់អាប៉ោងត្រូវមិនខុសទេ-ក្មួយឆ្លាតជាងគេឆ្លើយបានត្រូវ-ពូសូមសរសើពីថ្ងៃនេះទៅ-ដូច្នេះពូត្រូវទះដៃសាទរបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 346235
ទី-១០៩-១សប្តាហ៍ពិតជាអស្ចារ្យប្រាជ្ញាវៃ-ឆ្លើយប្រាប់ប្រីយ៍មិត្តទាំងប្រុសស្រី-បានយល់សេចក្តីគ្រប់ៗគ្នា។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 317496948
ទី-១១០-ទិសទាំងប្រាំបីត្រឹមត្រូវណាស់-ពូសូមប្រកាស់ពីអីឡូវ-ចម្លើយដែលឆ្លើយពិតជាត្រូវ-ពីថ្ងៃនេះទៅអស់សង្ស័យហើយ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 79710
ចំម្លើយទាំងអស់ហ្នឹងក្មួយ បាន​លឺពីអាយ៉ៃលោកពូព្រហ្មមាញទេ។ ក្មួយឆ្លើយទៅហ្នឹងក៏មិនប្រាកដ​ថាត្រូវជាមួយចម្លើយលោកពូដែរ។ ក្មួយសូមអរគុណចំពោះការសរសើររបស់លោកពូ។ ក្មួយរង់ចាំពាក្យបណ្តៅរបស់លោកពូក្រោយៗ ទៀត។  dead  dead  dead

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
ខ្ញុំយកពាក្យបណ្តៅទី.៣៦មកសួរ.តើប្រីយ៍មិត្រអាចរកពាក្យបណ្តៅនេះឃើញទេ?
១ឈ្មោះស្មោក.២ឈ្មោះស្មាត.៣ឈ្មោះស្មាក់.គេទាំង៣នាក់.រកស៊ីចូលគ្នា.១នៅខាងក្នុង.២នៅយាមទ្វា.
ខាងក្នុងបានរបស់ឆ្ងាញ់ជា.២នៅយាមទ្វាបោកខ្លួនដូចអក?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង?

បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 339632បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 718724

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@kiey wrote:ខ្ញុំយកពាក្យបណ្តៅទី.៣៦មកសួរ.តើប្រីយ៍មិត្រអាចរកពាក្យបណ្តៅនេះឃើញទេ?
១ឈ្មោះស្មោក.២ឈ្មោះស្មាត.៣ឈ្មោះស្មាក់.គេទាំង៣នាក់.រកស៊ីចូលគ្នា.១នៅខាងក្នុង.២នៅយាមទ្វា.
ខាងក្នុងបានរបស់ឆ្ងាញ់ជា.២នៅយាមទ្វាបោកខ្លួនដូចអក?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង?

បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 339632បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 718724

កុំអោយប្រីយ៍មិត្រសង្ស័យយូរខ្ញុំប្រាប់ចម្លើយទៅចុះពីព្រោះជាង១ខែហើយដែលគ្មានអ្នកណាឆ្លើយ។
ចម្លើយគឺ-១មាត់-២ធ្មេញ-៣អណ្តាត។គេទាំងបីនាក់រកស៊ីចូលគ្នា។មាត់នឹងធ្មេញនៅយាមទ្វា-អណ្តាតនៅខាងក្នុងបានរបស់ឆ្ងាញ់ជាអាពីរយាមទ្វាបោកខ្លួនដូចអកគឺមាត់នឹងធ្មេញ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 G_byeបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Dancing2បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Dancing3

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
ខ្ញុំយកពាក្យបណ្តៅទី-១០០មកសួរប្រីយ៍មិត្រទៀតហើយ។ខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រីយ៍មិត្រជួយឆ្លើយនឹងសំនួរនេះបាន។
មើលឃើញចាប់មិនបាន?-ជិតៗខ្លួនប្រាណនៅមិនឆ្ងាយ-មិនមែនព្រះច័ន្ទមិនមែនផ្កាយ-មិននៅឆ្ងាយពីមនុស្សប្រុសស្រី
មិនមែនជាមេឃឬផែនដី-សូមមិត្រប្រុសស្រីប្រណីប្រាប់ផង?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Deadបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Deadបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Deadបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Deadបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Deadបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Deadបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Dead

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@kiey wrote:ខ្ញុំយកពាក្យបណ្តៅទី-១០០មកសួរប្រីយ៍មិត្រទៀតហើយ។ខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រីយ៍មិត្រជួយឆ្លើយនឹងសំនួរនេះបាន។
មើលឃើញចាប់មិនបាន?-ជិតៗខ្លួនប្រាណនៅមិនឆ្ងាយ-មិនមែនព្រះច័ន្ទមិនមែនផ្កាយ-មិននៅឆ្ងាយពីមនុស្សប្រុសស្រី
មិនមែនជាមេឃឬផែនដី-សូមមិត្រប្រុសស្រីប្រណីប្រាប់ផង?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Deadបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Deadបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Deadបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Deadបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Deadបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Deadបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Dead

បើបណ្តៅខាងលើនេះពិបាកពេកខ្ញុំយកបណ្តៅផ្សេងទៀតមកអោយរកគឺចម្លើយដូចគ្នាខាងលើដែរ។បើឆ្លើយចម្លើយនេះត្រូវគឺត្រូវទាំងអស់។
សំនួរគឺ-ស្រីអើយស្រីខ្មៅ-បើបងមិនហៅ-ខ្មៅដើរតាមធ្វើអ្វី?ពាក្យបណ្តៅនេះស្រួលរកណាស់។បើប្រីយ៍មិត្រមិនចេះអានអក្សរខ្មែរមាន
ពាក្យបណ្តៅEnglishចម្លើយដូចខាងលើដែរ។
what is as big as you are but does not
weigh any thing?
if anyone know please tell me?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 56213បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 56213បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 56213

View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
ក្មួយខានចូលលេងទីនេះយូរហើយ ពេលមកដល់ចង់ឆ្លើយពាក្យបណ្តៅមុនគេ​ ។

ក្មួយសុំឆ្លើយថា ស្រមោល ។​  Heart  seuch  seuch  seuch


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
One way! One love! One life!  love
View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
raiya wrote:ក្មួយខានចូលលេងទីនេះយូរហើយ ពេលមកដល់ចង់ឆ្លើយពាក្យបណ្តៅមុនគេ​ ។

ក្មួយសុំឆ្លើយថា ស្រមោល ។​  Heart  seuch  seuch  seuch

អស្ចារ្យៗក្មួយថាត្រូវ-មានក្នុងសៀវភៅគឺស្រមោល-ពីថ្ងៃនេះទៅឈប់ដេញដោល-ឆ្លើយថាស្រមោលមិនខុសទេ​។
ពូជូនដល់ក្មួយបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 281981ផ្កា១បាច់-ឆ្លើយបានសម្រេចហើយមុនគេ-របស់ចុងក្រោយគឹបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 30712កាហ្វេ-មិនអោយបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Sra1ស្រាទេខ្លាចស្រវឹង។

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
ពីលើកមុនបណ្តៅថាខ្មៅអើយស្រីខ្មៅ-បើគេមិនហៅតាមកធ្វើអ្វី-តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសួរសរអើយស្រីសរម្តង-សំនួរមានបីតែចម្លើយដូចគ្នាឆ្លើយត្រូវ១គឺត្រូវទាំងអស់។
សនួរគឺ-ទី៩៨-សរអើយស្រីសរ-ក្លិននាងមិនល្អរស់ជាតិឆ្ងាញ់-បើគេស្រឡាញ់ថាឆ្ងាញ់ជាងបាយ?
ទី-២-ខាងក្រៅសររោមក្នុង-ក្រហមចុងសើមគល់?
ទី-៣-ឆ្អិនក្បាលស៊ីកន្ទុយ?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 56213បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 56213បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 56213

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@lovelykitty wrote:
@kiey wrote:
@lovelykitty wrote:98​ ដំឡូងមី

Lovelykitty-ចៅថាដំឡូងមីគឺខុសស្រឡះ-ចៅបាត់ទៅណាតានឹកចៅណាស់-ប្រាប់តាខ្លះៗសុខសប្បាយឬទេ?
ដំឡូងមីមិនមែនក្លិនមិនល្អទេសូមចៅគិតរកម្តងទៀត។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 67519Welcomeback
i just busy with work, that's why i don't have much time like before

Lovelykittyឆ្លើយសនួរទី៩៨ថាដំឡូងមីគឺមិនត្រូវទេ-សូមគិតមើលម្តងទៀត-សរអើយស្រីសរ-ក្លិននាងមិនល្អរស់ជាតិឆ្ងាញ់-បើគេស្រឡាញថានាងឆ្ងាញ់ជាងបាយ?
មានខ្មែរនៅស្រុកខ្ញុំឆ្លើយថាក្រមុំយួន-គឺត្រូវម្យ៉ាងដែរ។គេថាក្រមុំយួនសរហើយក្រមុំយួនក្លិនឆ្អាបព្រោះធ្វើត្រីតែរឿងឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់ខ្ញុំមិនហ៊ានឆ្លើយទេ។ចម្លើយនេះធ្វើអោយខ្ញុំសើចចង់ចុកពោះបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Rire seuch  seuch  seuch

View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
@kiey wrote:ពីលើកមុនបណ្តៅថាខ្មៅអើយស្រីខ្មៅ-បើគេមិនហៅតាមកធ្វើអ្វី-តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសួរសរអើយស្រីសរម្តង-សំនួរមានបីតែចម្លើយដូចគ្នាឆ្លើយត្រូវ១គឺត្រូវទាំងអស់។
សនួរគឺ-ទី៩៨-សរអើយស្រីសរ-ក្លិននាងមិនល្អរស់ជាតិឆ្ងាញ់-បើគេស្រឡាញ់ថាឆ្ងាញ់ជាងបាយ?
ទី-២-ខាងក្រៅសររោមក្នុង-ក្រហមចុងសើមគល់?
ទី-៣-ឆ្អិនក្បាលស៊ីកន្ទុយ?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 56213បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 56213បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 56213
ក្មួយសុំឆ្លើយថា បារី រី ជក់បារី ។ ក្មួយដឹងថាត្រូវ ១០០%​ ហើយ។  biyear

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
raiya wrote:
@kiey wrote:ពីលើកមុនបណ្តៅថាខ្មៅអើយស្រីខ្មៅ-បើគេមិនហៅតាមកធ្វើអ្វី-តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសួរសរអើយស្រីសរម្តង-សំនួរមានបីតែចម្លើយដូចគ្នាឆ្លើយត្រូវ១គឺត្រូវទាំងអស់។
សនួរគឺ-ទី៩៨-សរអើយស្រីសរ-ក្លិននាងមិនល្អរស់ជាតិឆ្ងាញ់-បើគេស្រឡាញ់ថាឆ្ងាញ់ជាងបាយ?
ទី-២-ខាងក្រៅសររោមក្នុង-ក្រហមចុងសើមគល់?
ទី-៣-ឆ្អិនក្បាលស៊ីកន្ទុយ?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 56213បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 56213បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 56213
ក្មួយសុំឆ្លើយថា បារី រី ជក់បារី ។ ក្មួយដឹងថាត្រូវ ១០០%​ ហើយ។  biyear

ពូសូមចូលរួមអបអរសាទរដែលបានឆ្លើយត្រូវបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 718724គឺពិតជា-ជក់បារីមែន។
បាត់មុខក្មួយមួយរយះស្រាប់តែចូលមកវិញចេះវិជ្ជាគុណដល់កំពូល។តើក្មួយសង្ងំខ្លួនពួនរៀនគម្ពីគុណពីណាមកបានជាខ្លាំងសំបើមម្ល៉េះ?នៅវត្តសៅវលិនឬ?រៀនបានចប់ហើយនៅ​?ក្មួយបញ្ចេញតែកន្លះស្នៀតសោះថ្វើអោយពូ
ចាញ់ដល់ទៅ២ដង។ពិតជាអស្ចារ្យមែនសូមសរសើដោយស្មោះ។ជូនមេដៃបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 331525បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 331525

View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
@kiey wrote:
raiya wrote:
@kiey wrote:ពីលើកមុនបណ្តៅថាខ្មៅអើយស្រីខ្មៅ-បើគេមិនហៅតាមកធ្វើអ្វី-តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសួរសរអើយស្រីសរម្តង-សំនួរមានបីតែចម្លើយដូចគ្នាឆ្លើយត្រូវ១គឺត្រូវទាំងអស់។
សនួរគឺ-ទី៩៨-សរអើយស្រីសរ-ក្លិននាងមិនល្អរស់ជាតិឆ្ងាញ់-បើគេស្រឡាញ់ថាឆ្ងាញ់ជាងបាយ?
ទី-២-ខាងក្រៅសររោមក្នុង-ក្រហមចុងសើមគល់?
ទី-៣-ឆ្អិនក្បាលស៊ីកន្ទុយ?
បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 56213បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 56213បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 56213
ក្មួយសុំឆ្លើយថា បារី រី ជក់បារី ។ ក្មួយដឹងថាត្រូវ ១០០%​ ហើយ។  biyear

ពូសូមចូលរួមអបអរសាទរដែលបានឆ្លើយត្រូវបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 718724គឺពិតជា-ជក់បារីមែន។
បាត់មុខក្មួយមួយរយះស្រាប់តែចូលមកវិញចេះវិជ្ជាគុណដល់កំពូល។តើក្មួយសង្ងំខ្លួនពួនរៀនគម្ពីគុណពីណាមកបានជាខ្លាំងសំបើមម្ល៉េះ?នៅវត្តសៅវលិនឬ?រៀនបានចប់ហើយនៅ​?ក្មួយបញ្ចេញតែកន្លះស្នៀតសោះថ្វើអោយពូ
ចាញ់ដល់ទៅ២ដង។ពិតជាអស្ចារ្យមែនសូមសរសើដោយស្មោះ។ជូនមេដៃបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 331525បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 331525
ច៎ាក្មួយសូមអរគុណដែលលោកពូបានសរសើរដល់ក្មួយ ។  thanks  ក្មួយអត់បានរៀនពីវត្តសៅលីនទេ គឺក្មួយរៀនពីប៉ាក់អឺម៉ីតើ ។  cool

ក្មួយរង់ចាំឆ្លើយពាក្យបណ្តៅរបស់លោកពូថ្មីៗទៀត។ kit  lea

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
ខ្ញុំភ្លេចអោយឈឹង!ថាវត្តសៅលីនអត់ទទួលស្រីៗធ្វើសិស្ស។តែយ៉ាងណាក៏ដោយបក្សអឺម៉ីក៏ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងពិភពគុណដែរ។
មេបក្សដូនជី-យីវសួយហាន-ល្បីរន្ទឺលើពិភពគុណគឺជាមេបក្សអឺម៉ីនេះឯង។ឥឡូវនេះឮគេនិយាយតៗគ្នាថាមេបក្សអឺម៉ីកំពុង
តែបិទទ្វារូងភ្នំហាត់រៀនគម្ពី-ដាវផ្តាច់ប្រលឹង-។បើរៀនចប់គម្ពីនេះពិភពគុណគឺមិនអាចរកគូរប្រយុទ្ធបានឡើយ។តែកាលពី៩៩ឆ្នាំមុន
គម្ពីដាវផ្តាច់ប្រលឹងបានបាត់ស្រមោលពីពិភពគុណម្តងរួចទៅហើយ។ចុះពេលនេះម្តេចក៏ធ្លាក់ទៅលើដៃមេបក្សអឺម៉ីទៅវិញ។អញ្ចឹងតើបាន
ជាដូនជី-raiya-ខ្លាំងយ៉ាងនេះ?មើលទៅខ្ញុំពិបាកទប់ទល់ហើយ។តែយ៉ាងណាក៏ដោយសាក១ក្បាច់២ទៀតក្រែងលោបំបែងស្នៀតនេះបានបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 976297
អញ្ចឹងខ្ញុំមិនបន្ធូរដៃទេសូមទទួល១ស្នៀត២។
លើកមុនថា-មើលឃើញចាប់មិនបាន-តែឥឡូវនេះគឺផ្ទុយ-ខ្ញុំយកសំនួរទី-៤៥-ចាប់បានតែមើលមិនឃើញ?តើជាអ្វី?
ពីលើមុនពាក្យបណ្តៅ-ខ្មៅអើយស្រីខ្មៅ-នឹងសរអើយស្រីសរ-តែថ្ងៃនេះនិយាយពីសរដែរតែ-សរស្រអែម-ខ្មៅដែរតែ-ខ្មៅស្រអាប់។
សំនួរទី-៥៣-សរស្រអែម-ខ្មៅស្រអាប់-ដាក់គូទអង្គុយផ្លាប់-សាប់ចេញទឹក?តើជាអ្វី?
បើប្រីយ៏មិត្តដឹងសូមប្រាប់ផង?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Gwlt_23

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
@kiey wrote:ខ្ញុំភ្លេចអោយឈឹង!ថាវត្តសៅលីនអត់ទទួលស្រីៗធ្វើសិស្ស។តែយ៉ាងណាក៏ដោយបក្សអឺម៉ីក៏ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងពិភពគុណដែរ។
មេបក្សដូនជី-យីវសួយហាន-ល្បីរន្ទឺលើពិភពគុណគឺជាមេបក្សអឺម៉ីនេះឯង។ឥឡូវនេះឮគេនិយាយតៗគ្នាថាមេបក្សអឺម៉ីកំពុង
តែបិទទ្វារូងភ្នំហាត់រៀនគម្ពី-ដាវផ្តាច់ប្រលឹង-។បើរៀនចប់គម្ពីនេះពិភពគុណគឺមិនអាចរកគូរប្រយុទ្ធបានឡើយ។តែកាលពី៩៩ឆ្នាំមុន
គម្ពីដាវផ្តាច់ប្រលឹងបានបាត់ស្រមោលពីពិភពគុណម្តងរួចទៅហើយ។ចុះពេលនេះម្តេចក៏ធ្លាក់ទៅលើដៃមេបក្សអឺម៉ីទៅវិញ។អញ្ចឹងតើបាន
ជាដូនជី-raiya-ខ្លាំងយ៉ាងនេះ?មើលទៅខ្ញុំពិបាកទប់ទល់ហើយ។តែយ៉ាងណាក៏ដោយសាក១ក្បាច់២ទៀតក្រែងលោបំបែងស្នៀតនេះបានបើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 976297
អញ្ចឹងខ្ញុំមិនបន្ធូរដៃទេសូមទទួល១ស្នៀត២។
លើកមុនថា-មើលឃើញចាប់មិនបាន-តែឥឡូវនេះគឺផ្ទុយ-ខ្ញុំយកសំនួរទី-៤៥-ចាប់បានតែមើលមិនឃើញ?តើជាអ្វី?
ពីលើមុនពាក្យបណ្តៅ-ខ្មៅអើយស្រីខ្មៅ-នឹងសរអើយស្រីសរ-តែថ្ងៃនេះនិយាយពីសរដែរតែ-សរស្រអែម-ខ្មៅដែរតែ-ខ្មៅស្រអាប់។
សំនួរទី-៥៣-សរស្រអែម-ខ្មៅស្រអាប់-ដាក់គូទអង្គុយផ្លាប់-សាប់ចេញទឹក?តើជាអ្វី?
បើប្រីយ៏មិត្តដឹងសូមប្រាប់ផង?បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 Gwlt_23

បើប្រិយ៍មិត្តចង់ដឹងថាតើក្បាច់គុណ-ហនុម៉ានច្រានភ្នំ-អាចទប់ទល់បាននឹងក្បាច់គុណ-ដាវផ្តាច់ប្រលឹង-របស់បក្សអឺម៉ីបានឬមិនបាននោះ-សូមប្រីយ៍មិត្តចូលមក
lovekhmer.comតាមដានតទៅទៀតថាតើវគ្គនេះត្រូវបក្សអឺម៉ីឈ្នះទៀតឬយ៉ាងណា?សូមកុំភ្លេចចូលមើលអោយបានច្រើនកុះករ-អរគុណទុកជាមុន!បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 346235បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 2109348208

View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
ហេហេហ​ ក្មួយក៏មិនហ៊ានបន្ធូរដៃដែរព្រោះក្មួយបានថាលឺថា ក្បាច់ហនុម៉ានច្រានភ្នំគឺពូកែខ្លាំងនៅក្នុងពិភពគុណ។ ដូច្នេះសូមលោកពូជួយបន្ធូរដៃអោយក្មួយផង ។
៤៥​-​ ក្មួយសូមឆ្លើយថា ខ្នង​ ។ 
៥៣- ស្នប់សប់ទឹក ។ 
  VP  VS


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
One way! One love! One life!  love
View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
raiya wrote:ហេហេហ​ ក្មួយក៏មិនហ៊ានបន្ធូរដៃដែរព្រោះក្មួយបានថាលឺថា ក្បាច់ហនុម៉ានច្រានភ្នំគឺពូកែខ្លាំងនៅក្នុងពិភពគុណ។ ដូច្នេះសូមលោកពូជួយបន្ធូរដៃអោយក្មួយផង ។
៤៥​-​ ក្មួយសូមឆ្លើយថា ខ្នង​ ។ 
៥៣- ស្នប់សប់ទឹក ។ 
  VP  VS

ពិតជាមិនធម្មតាមែន!ក្បាច់គុណដាវផ្តាច់ប្រលឹងរបស់បក្សអឺម៉ី!ធ្វើព្យុះរន្ទះភ្លៀងជាង១៧មេ<17.2 inches>ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក-លិចផ្លូវលិចផ្ទះនៅរដ្ទNew yorkនឹងរដ្ទមួយចំនួន
ទៀតអស់រាប់ម៉ឺនខ្នងដាច់ផ្លូវជាច្រើនកន្លែង។តែរដ្ទដែលខ្ញុំនៅមិនអីទេព្រោះបានយុទ្ធសិល្ស-ហនុម៉ានច្រានភ្នំ-ជួយទាន់ពេលកុំអីវីវធំហើយ!ក៏បុន្តែក្បាច់ទី៤៥ខ្ញុំប៊ីសតែភ្លាត់ស្នៀតអោយគេវាយត្រូវ១ដៃ!ប្រសិនគេវាយខាងលើ
បន្តិចច្បាស់ជាត្រូវមិនខាន។ឯចំណែកក្បាច់ទី៥៣គឺក្បាច់គុណ-ហនុម៉ានច្រានភ្នំ-អាចមានប្រៀបជាង-យុទ្ធសិល៍ដាវផ្តាច់ប្រលឹង-បើនិយាយភាសាសាម៉ាញ់គឺវាយខុសស្រឡះ។ដូច្នេះក្មួយត្រូវតែហាត់រៀនវីជ្ជាគុណថែមមួយកំរិតទៀត
ទើបអាចមានប្រសិទ្ធភាពវាយឈ្នះបាន។ហនុម៉ានច្រានភ្នំស្វាគមន៍ជានិច្ចនៅលើកក្រោយ!ហា!ហា!ហា!ហា!ហា!បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 35បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 511879

View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
សួមលោកពូជួយបង្ហើបក្បាច់ទី ៥៣​ អោយក្មួយបន្តិចមក​ ព្រោះក្មួយគិតមិនឃើញសោះថាគួរប្រើក្បាច់អី​ ដើម្បីយកឈ្នះ ក្បាច់ហនុម៉ានច្រានភ្នំរបស់លោកពូបាន។ ដូច្នេះសូមលោកពូបន្ធូរដៃអោយក្មួយបន្តិចមក។  please  please


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
One way! One love! One life!  love
View user profile

Yaya Ly

Yaya Ly
LK VIP
LK VIP
@kiey wrote:
raiya wrote:ហេហេហ​ ក្មួយក៏មិនហ៊ានបន្ធូរដៃដែរព្រោះក្មួយបានថាលឺថា ក្បាច់ហនុម៉ានច្រានភ្នំគឺពូកែខ្លាំងនៅក្នុងពិភពគុណ។ ដូច្នេះសូមលោកពូជួយបន្ធូរដៃអោយក្មួយផង ។
៤៥​-​ ក្មួយសូមឆ្លើយថា ខ្នង​ ។ 
៥៣- ស្នប់សប់ទឹក ។ 
  VP  VS

ពិតជាមិនធម្មតាមែន!ក្បាច់គុណដាវផ្តាច់ប្រលឹងរបស់បក្សអឺម៉ី!ធ្វើព្យុះរន្ទះភ្លៀងជាង១៧មេ<17.2 inches>ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក-លិចផ្លូវលិចផ្ទះនៅរដ្ទNew yorkនឹងរដ្ទមួយចំនួន
ទៀតអស់រាប់ម៉ឺនខ្នងដាច់ផ្លូវជាច្រើនកន្លែង។តែរដ្ទដែលខ្ញុំនៅមិនអីទេព្រោះបានយុទ្ធសិល្ស-ហនុម៉ានច្រានភ្នំ-ជួយទាន់ពេលកុំអីវីវធំហើយ!ក៏បុន្តែក្បាច់ទី៤៥ខ្ញុំប៊ីសតែភ្លាត់ស្នៀតអោយគេវាយត្រូវ១ដៃ!ប្រសិនគេវាយខាងលើ
បន្តិចច្បាស់ជាត្រូវមិនខាន។ឯចំណែកក្បាច់ទី៥៣គឺក្បាច់គុណ-ហនុម៉ានច្រានភ្នំ-អាចមានប្រៀបជាង-យុទ្ធសិល៍ដាវផ្តាច់ប្រលឹង-បើនិយាយភាសាសាម៉ាញ់គឺវាយខុសស្រឡះ។ដូច្នេះក្មួយត្រូវតែហាត់រៀនវីជ្ជាគុណថែមមួយកំរិតទៀត
ទើបអាចមានប្រសិទ្ធភាពវាយឈ្នះបាន។ហនុម៉ានច្រានភ្នំស្វាគមន៍ជានិច្ចនៅលើកក្រោយ!ហា!ហា!ហា!ហា!ហា!បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 35បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 511879
ទី​៤៥ ក្មួយសុំឆ្លើយថា​ ច្រមុះ។  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy

View user profile

kiey

kiey
Senior Member
Senior Member
raiya wrote:សួមលោកពូជួយបង្ហើបក្បាច់ទី ៥៣​ អោយក្មួយបន្តិចមក​ ព្រោះក្មួយគិតមិនឃើញសោះថាគួរប្រើក្បាច់អី​ ដើម្បីយកឈ្នះ ក្បាច់ហនុម៉ានច្រានភ្នំរបស់លោកពូបាន។ ដូច្នេះសូមលោកពូបន្ធូរដៃអោយក្មួយបន្តិចមក។  please  please

ក្បាច់ទី៥៣!គឺថ្មសរស្រអែម-សូមក្មួយជួយថែមខ្មៅស្រអាប់-ពូនឹងរងចាំពាក្យសារស័ព្វ-បើដឹងសូមប្រាប់ពូដឹងផង?។
ពូបានបង្ហើប!សរស្រអែមគឺថ្មឯខ្មៅស្រអាប់ពូមិនអាចប្រាប់បានទេចូររកគិតមើលខ្លួនឯងចុះ។បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 133801បើប្រីយ៍មិត្រដឹងសូមប្រាប់ផង - Page 9 952631

View user profile

Back to top  Message [Page 9 of 12]

Go to page : Previous  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum