មិនសូវដឹង... 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ General ~ ♥ » General Discussion » មិនសូវដឹង...

មិនសូវដឹង...

Go down  Message [Page 1 of 1]

1មិនសូវដឹង... Empty មិនសូវដឹង... on 16th July 2013, 10:41 pm

1hotmeimai

1hotmeimai
Junior Member
Junior Member
ខ្ញុំជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមនេះច្រើនឆ្នាំមកដែរហើយ តែខ្ញុំមិនដែលបានស្គាល់ឬមួយក៏ចេះឆែតលេងជាមួយបងប្អូនណាសោះ ចេះតែផូសប្រធានបទបន្ដិចបន្ដួចនេះឯង! ហ៊ឺ...ល្ងង់មែនខ្ញុំ!


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
មិនសូវដឹង... 79710 ..."ជីវិតជាការតស៊ូ"មិនសូវដឹង... 79710
View user profile

2មិនសូវដឹង... Empty Re: មិនសូវដឹង... on 18th July 2013, 9:49 am

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
jos jang tver avey dae ?
chngol rir min yol avey ach sour pourk yeung ban


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
មិនសូវដឹង... 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

3មិនសូវដឹង... Empty Re: មិនសូវដឹង... on 18th July 2013, 2:55 pm

1hotmeimai

1hotmeimai
Junior Member
Junior Member
អូហ៍ គ្មានអ្វីជាសំខាន់់នោះទេ តែមានឈ្មោះជាសមាជិកនៅក្នុងនេះដែរ ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ស្គាល់ហើយរាប់អាននិងមិត្តភក្ដិតែប៉ុណ្ណោះ ចាស!


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
មិនសូវដឹង... 79710 ..."ជីវិតជាការតស៊ូ"មិនសូវដឹង... 79710
View user profile

4មិនសូវដឹង... Empty Re: មិនសូវដឹង... on 22nd July 2013, 1:33 pm

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
reek reay jea nech ,
lov bat monus os heuy prous kei norm knea tov bous :D
sorry kyom sorsai khmer/english prous use laptop kei rork konlaeng dou tov khmer unicode ot see


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
មិនសូវដឹង... 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

5មិនសូវដឹង... Empty Re: មិនសូវដឹង... on 23rd July 2013, 12:47 pm

LK_Lover

LK_Lover
LK Member
LK Member
Dan่ jes tae tha..I mean bours na..bours ey sday papun smeng bos I nass..hahahaha ..I bz oiy jum ngir thae rak sa..ey lov jear heuy..prous papun ke kom ream I tha..ber min jear te..ke neng chhup leng jol I teat heuy..Razz
:zut:reung niss min trov oiy nak na deng te..jear pi ses lbong Minkjey kvol..hahaha

View user profile

6មិនសូវដឹង... Empty Re: មិនសូវដឹង... on 23rd July 2013, 6:43 pm

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
lolzzzz jangir vea jalanh bong pros pek ban jea vea nov job bong pros min jang laeng
yisss arng mean pipon ja at out nas Razz

lbang minkjeykvol neng lov kyom komror ban joub nas bong pros euy prous kei rovol plech kyom bat heuy
kyom komsot mnak aeng Sad


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
មិនសូវដឹង... 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum