មនុស្សដែលជោគជ័យ 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ General ~ ♥ » General Discussion » មនុស្សដែលជោគជ័យ

មនុស្សដែលជោគជ័យ

Go down  Message [Page 1 of 1]

1មនុស្សដែលជោគជ័យ Empty មនុស្សដែលជោគជ័យ on 27th October 2012, 7:02 pm

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
មនុស្សដែលឈ្នះពិតប្រាកដគឺមិនមែន
សំដៅទៅលើថាបុគ្គលនោះបានយកឈ្នះទៅគូប្រជែងឬដៃគូនៃការប្រកួត
នោះឡើយតែបុគ្គលដែលឈ្នះពិតប្រាកដគឺជាបុគ្គលដែលអាចទទួល
យកនូវការពិតព្រមទាំងជាបុគ្គលដែលអាចយកឈ្នះលើចិត្តនិងខ្លួនឯងបាន។​ មនុស្សដែលជោគជ័យ 456023687

View user profile

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
Yes bong agree
peak neng bong tlob saw dae kiss


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
មនុស្សដែលជោគជ័យ 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

Kimpirun

Kimpirun
LK VIP
LK VIP
My sweet dear Kitty,

meckor Aksaw khmer nerng small mess??
my eyes was too small , thats why I couldnt read it clear tei..

Tver oy thom baan tei??

Barey
@lovelykitty wrote:មនុស្សដែលឈ្នះពិតប្រាកដគឺមិនមែន
សំដៅទៅលើថាបុគ្គលនោះបានយកឈ្នះទៅគូប្រជែងឬដៃគូនៃការប្រកួត
នោះឡើយតែបុគ្គលដែលឈ្នះពិតប្រាកដគឺជាបុគ្គលដែលអាចទទួល
យកនូវការពិតព្រមទាំងជាបុគ្គលដែលអាចយកឈ្នះលើចិត្តនិងខ្លួនឯងបាន។​ មនុស្សដែលជោគជ័យ 456023687

View user profile

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
*PheaKdeySnaeh* wrote:Yes bong agree
peak neng bong tlob saw dae មនុស្សដែលជោគជ័យ Bisou5
jah bong srey orkun der ban agree neng komtro kjom see all day neng monos tang os kirt tae pi jong york chhneas nak dor teay teat tae kloun ke ot toin tang deng pi kloun robos ke phong hery kor min ach york chhnas jet kloun eng ban phong

View user profile

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum