ឈប់នឹក 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ General ~ ♥ » General Discussion » ឈប់នឹក

ឈប់នឹក

Go down  Message [Page 1 of 1]

1ឈប់នឹក Empty ឈប់នឹក on 27th July 2012, 6:52 pm

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
ទោះបីជាខំនឹកគេ ក៏អត់បានការ​ះអ្វីដែរ ហា​ហា​​។


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង  សុខាំងលោកេ   =   ការមិនបៀតបៀនគ្នា   ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

2ឈប់នឹក Empty Re: ឈប់នឹក on 27th July 2012, 11:24 pm

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
trov heuy jerng nirk kei tver ei phoup lolz
derng ei tei sorsai tech tech Wink


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ឈប់នឹក 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

3ឈប់នឹក Empty Re: ឈប់នឹក on 28th July 2012, 10:35 pm

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
Tha ta mort te, jet nov ta nerk neung ......lolozz


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង  សុខាំងលោកេ   =   ការមិនបៀតបៀនគ្នា   ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

4ឈប់នឹក Empty Re: ឈប់នឹក on 28th July 2012, 10:38 pm

KmengWat

KmengWat
LK VIP
LK VIP
@jakkrorphoup wrote:ទោះបីជាខំនឹកគេ ក៏អត់បានការ​ះអ្វីដែរ ហា​ហា​​។

Nirk Tver ei Ber Ke Min Dae Nirk Yeung Phong .hehehe


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ឈប់នឹក 862499tz159cosm5ឈប់នឹក 909935t2qtku99z7ឈប់នឹក 862499tz159cosm5
View user profile

5ឈប់នឹក Empty Re: ឈប់នឹក on 12th August 2012, 3:00 am

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
@KmengWat wrote:
@jakkrorphoup wrote:ទោះបីជាខំនឹកគេ ក៏អត់បានការ​ះអ្វីដែរ ហា​ហា​​។

Nirk Tver ei Ber Ke Min Dae Nirk Yeung Phong .hehehe

Trov men neung ..


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង  សុខាំងលោកេ   =   ការមិនបៀតបៀនគ្នា   ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

6ឈប់នឹក Empty Re: ឈប់នឹក on 12th August 2012, 4:27 am

LK_Lover

LK_Lover
LK Member
LK Member
@jakkrorphoup wrote:ទោះបីជាខំនឹកគេ ក៏អត់បានការ​ះអ្វីដែរ ហា​ហា​​។
ឈប់នឹក 35 ban ey ban ka teat..ber ke terb ka rouch ban 1 week neng..tae nirk ke leng leng teat tov kom oiy arom tom neh ..lolzz ឈប់នឹក 916932

View user profile

7ឈប់នឹក Empty Re: ឈប់នឹក on 14th August 2012, 1:34 am

jakkrorphoup

jakkrorphoup
Senior Member
Senior Member
@LK_Lover wrote:
@jakkrorphoup wrote:ទោះបីជាខំនឹកគេ ក៏អត់បានការ​ះអ្វីដែរ ហា​ហា​​។
ឈប់នឹក 35 ban ey ban ka teat..ber ke terb ka rouch ban 1 week neng..tae nirk ke leng leng teat tov kom oiy arom tom neh ..lolzz ឈប់នឹក 916932

ដូចគេថា​ ស៊ីចេកខ្ចីជាជាងនៅមាត់ទទេ​​​ ។ ឈប់នឹក 541875


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
អព្យាបច្ឆាំង  សុខាំងលោកេ   =   ការមិនបៀតបៀនគ្នា   ជាសេចក្ដីសុខក្នុងលោក ។
View user profile

8ឈប់នឹក Empty Re: ឈប់នឹក on 15th August 2012, 4:58 am

look_a_way

avatar
Senior Member
Senior Member
@LK_Lover wrote:
@jakkrorphoup wrote:ទោះបីជាខំនឹកគេ ក៏អត់បានការ​ះអ្វីដែរ ហា​ហា​​។
ឈប់នឹក 35 ban ey ban ka teat..ber ke terb ka rouch ban 1 week neng..tae nirk ke leng leng teat tov kom oiy arom tom neh ..lolzz ឈប់នឹក 916932

nirk leng leng neng pdey ke mean deng tha yerng nirk pa pun ke na hahahaha pa pun ke tae jea song jas yerng ta hahahaha ke mean seuth nov jea mouy knea , yerng kor mean seuth nirk hahahahaha

View user profile

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum