អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ General ~ ♥ » General Discussion » អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ

អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ

Go down  Message [Page 1 of 1]

Li_qing

Li_qing
LK_Teams
LK_Teams
ta nak na mean bot nis te?ber mean nhom som jea karaoke

View user profile

mom yin

mom yin
LK_Teams
LK_Teams
paoun sre Li, sok sabey nas mean te? Bong rong cham reoung khmer robos Mao Somnang na. If u have time would u pls to continue posting? Thank u so much.

View user profile

Kimpirun

Kimpirun
LK VIP
LK VIP
Jom!!! meckor jerng tov ving....Rourng nerng doche rouerng "Chao Puthi Sen and Neng kongRei jerng"

Bong pa-oun salang knea baan kuon muy terb nerng lae chark lok keay..

Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208@Li_qing wrote:ta nak na mean bot nis te?ber mean nhom som jea karaoke

View user profile
@mom yin wrote:paoun sre Li, sok sabey nas mean te? Bong rong cham reoung khmer robos Mao Somnang na. If u have time would u pls to continue posting? Thank u so much.
mom reung neng bong mean jerng bong oy li stop post oy she dak reung tmey
reung neng jam bong nak dak


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh
@Li_qing wrote:ta nak na mean bot nis te?ber mean nhom som jea karaoke

song neng nak na sing paoun srey ?


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh

Kimpirun

Kimpirun
LK VIP
LK VIP
BongSrey ha,

Song nerng Kimpirun sing nerng nah....kekekke

music music music music music music music music music music music music music

*SnaehTaeOun* wrote:
@Li_qing wrote:ta nak na mean bot nis te?ber mean nhom som jea karaoke

song neng nak na sing paoun srey ?

View user profile

Li_qing

Li_qing
LK_Teams
LK_Teams
@mom yin wrote:paoun sre Li, sok sabey nas mean te? Bong rong cham reoung khmer robos Mao Somnang na. If u have time would u pls to continue posting? Thank u so much.


bong srey today oun tov SR hai ot deng tha kour yok laptop tov ot te.ber oun yok tov jam oun post oy na :D

View user profile

Li_qing

Li_qing
LK_Teams
LK_Teams
*SnaehTaeOun* wrote:
@Li_qing wrote:ta nak na mean bot nis te?ber mean nhom som jea karaoke

song neng nak na sing paoun srey ?


singer ឆាយ វិរៈយុទ្ធ na bong srey.bong mean ot?nhom jong merl karaoke.

View user profile

Li_qing

Li_qing
LK_Teams
LK_Teams
@Kimpirun wrote:BongSrey ha,

Song nerng Kimpirun sing nerng nah....kekekke

music music music music music music music music music music music music music

*SnaehTaeOun* wrote:
@Li_qing wrote:ta nak na mean bot nis te?ber mean nhom som jea karaoke

song neng nak na sing paoun srey ?


oh bong jes sing men ka ey?ber men mork sing bom pel oy oun dek pong.heard bot nis hery dek ot luk te.vea kom sot pek Very Happy Very Happy Very Happy

View user profile

Kimpirun

Kimpirun
LK VIP
LK VIP

Cham Oun li arrives over Canada bong nerng sing Bom Pei oy Oun smooth sleep nah...sleep ler derm trung bong mok, bong nerng ding mus kom oy kham pov...

besdoung besdoung besdoung besdoung besdoung

@Li_qing wrote:
@Kimpirun wrote:BongSrey ha,

Song nerng Kimpirun sing nerng nah....kekekke

music music music music music music music music music music music music music

*SnaehTaeOun* wrote:

song neng nak na sing paoun srey ?


oh bong jes sing men ka ey?ber men mork sing bom pel oy oun dek pong.heard bot nis hery dek ot luk te.vea kom sot pek Very Happy Very Happy Very Happy

View user profile

Li_qing

Li_qing
LK_Teams
LK_Teams
@Kimpirun wrote:
Cham Oun li arrives over Canada bong nerng sing Bom Pei oy Oun smooth sleep nah...sleep ler derm trung bong mok, bong nerng ding mus kom oy kham pov...

besdoung besdoung besdoung besdoung besdoung

@Li_qing wrote:
@Kimpirun wrote:BongSrey ha,

Song nerng Kimpirun sing nerng nah....kekekke

music music music music music music music music music music music music musicoh bong jes sing men ka ey?ber men mork sing bom pel oy oun dek pong.heard bot nis hery dek ot luk te.vea kom sot pek Very Happy Very Happy Very Happy

bong er sweet mes nhom chir lov hai Very Happy

View user profile

Kimpirun

Kimpirun
LK VIP
LK VIP
Wow1!! Oun li...ches write and read the KhmerLanguage as well huh!!

អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 4204982309 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 4204982309 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 4204982309 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208@Li_qing wrote:
@Kimpirun wrote:
Cham Oun li arrives over Canada bong nerng sing Bom Pei oy Oun smooth sleep nah...sleep ler derm trung bong mok, bong nerng ding mus kom oy kham pov...

អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 28286 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 28286 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 28286 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 28286 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 28286

@Li_qing wrote:


oh bong jes sing men ka ey?ber men mork sing bom pel oy oun dek pong.heard bot nis hery dek ot luk te.vea kom sot pek Very Happy Very Happy Very Happy

bong er sweet mes nhom chir lov hai Very Happy

View user profile

Li_qing

Li_qing
LK_Teams
LK_Teams
@Kimpirun wrote:Wow1!! Oun li...ches write and read the KhmerLanguage as well huh!!

អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 4204982309 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 4204982309 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 4204982309 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208@Li_qing wrote:
@Kimpirun wrote:
Cham Oun li arrives over Canada bong nerng sing Bom Pei oy Oun smooth sleep nah...sleep ler derm trung bong mok, bong nerng ding mus kom oy kham pov...

អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 28286 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 28286 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 28286 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 28286 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 28286


bong er sweet mes nhom chir lov hai Very Happy


jes pi bong neng na bong :D

View user profile
song neng song jas men prous bong rork ott keunh


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh

Li_qing

Li_qing
LK_Teams
LK_Teams
bong srey song neng Oudom mani nak singer nhom sdab somleng kos sorry bong

View user profile

Kimpirun

Kimpirun
LK VIP
LK VIP
Oun Li meckor so smart mess jerng!! bong der rork yu mok heuy ort baan see zey zey na compare to Oun Li baan tei...

Oun Li tver Oy Bong bak jet lanh nass...

អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 4204982309 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 4204982309 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 4204982309 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 4204982309 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 4204982309 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 4204982309 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 4204982309 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 686461 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 686461 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 686461 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 686461 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 686461 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 686461

View user profile

Li_qing

Li_qing
LK_Teams
LK_Teams
@Kimpirun wrote:Oun Li meckor so smart mess jerng!! bong der rork yu mok heuy ort baan see zey zey na compare to Oun Li baan tei...

Oun Li tver Oy Bong bak jet lanh nass...

អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 4204982309 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 4204982309 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 4204982309 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 4204982309 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 4204982309 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 4204982309 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 4204982309 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 686461 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 686461 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 686461 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 686461 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 686461 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 686461


srolanh ta min min ach srolanh men te bong?feeling yab nas oun lov mech kor oun jub ta nak tam oun jeng.jong jouy puk mak oy mean songsa beb jea ke mork merl oun vinh jeng.bong tha tov oun kos men te?

View user profile

18អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ Empty Bong Jealous Oun Mok Pi bong lanh Oun Peik!!! on 22nd June 2012, 5:20 pm

Kimpirun

Kimpirun
LK VIP
LK VIP
Oun Li listen Bong...

from now on Oun Li stop yeay muy Pos pos na anymore, because Oun Li is belonging to bong and we are going to build our family and life altogethere. try to do your best in order making bong to trust on Oun ok!!!

Oun is my Queen forever!!!

អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208

View user profile

Li_qing

Li_qing
LK_Teams
LK_Teams
@Kimpirun wrote:Oun Li listen Bong...

from now on Oun Li stop yeay muy Pos pos na anymore, because Oun Li is belonging to bong and we are going to build our family and life altogethere. try to do your best in order making bong to trust on Oun ok!!!

Oun is my Queen forever!!!

អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208


oy ta bos stop yey jol tang os men bong?bong kom peiy nhom deng tve mech hery na Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy

View user profile

Kimpirun

Kimpirun
LK VIP
LK VIP
Bong peay nass, prous bong klach oun li baan tov dai pos pseing...Bong chbas che sit and cry for a whole life... Sad
Oun Li kom maen Pdey chol Bong nah Pov!!!!


welcome welcome welcome welcome welcome welcome welcome welcome welcome welcome pka02 pka02 pka02 pka02 pka02 pka02 pka02 pka02
@Li_qing wrote:
@Kimpirun wrote:Oun Li listen Bong...

from now on Oun Li stop yeay muy Pos pos na anymore, because Oun Li is belonging to bong and we are going to build our family and life altogethere. try to do your best in order making bong to trust on Oun ok!!!

Oun is my Queen forever!!!

អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208


oy ta bos stop yey jol tang os men bong?bong kom peiy nhom deng tve mech hery na Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy

View user profile

Li_qing

Li_qing
LK_Teams
LK_Teams
@Kimpirun wrote:Bong peay nass, prous bong klach oun li baan tov dai pos pseing...Bong chbas che sit and cry for a whole life... Sad
Oun Li kom maen Pdey chol Bong nah Pov!!!!


welcome welcome welcome welcome welcome welcome welcome welcome welcome welcome pka02 pka02 pka02 pka02 pka02 pka02 pka02 pka02
@Li_qing wrote:
@Kimpirun wrote:Oun Li listen Bong...

from now on Oun Li stop yeay muy Pos pos na anymore, because Oun Li is belonging to bong and we are going to build our family and life altogethere. try to do your best in order making bong to trust on Oun ok!!!

Oun is my Queen forever!!!

អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208 អតីតសង្សារខ្ញុំស្រលាញ់ប៉ះប្អូនខ្ញុំ 2109348208


oy ta bos stop yey jol tang os men bong?bong kom peiy nhom deng tve mech hery na Very Happy Very Happy Very Happy Very Happyhai oy oun jam bong dol pel na tov?

View user profile

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum