ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ General ~ ♥ » General Discussion » ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF

ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF

Go to page : Previous  1, 2, 3  Next

Go down  Message [Page 2 of 3]

@Jettra wrote:they janean ning bong del ban neak view jrern lol
neng heuy
kei oy bong uplaod kor doy sa pourk kei neng dak video 1 jerng kir nov jam oy kei view ban jreun ban vea dak part tor ,
jerng kei jam yu kei jang merl pleam
bong record pi ctn kir leng mon
mmmm nov account nong bong mean 500 video jeang lov os
vaiy vaiy vaiy vaiy vaiy


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh
ok tov dodo sen heuy jam a'aek jam reply comment nak taing oss knea
krae hov kyom heuy lolz


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh

Y0oH0o!!

avatar
LK VIP
LK VIP
*Daណេ* wrote:ok tov dodo sen heuy jam a'aek jam reply comment nak taing oss knea
krae hov kyom heuy lolz
Very Happy Good night Webmaster... ham kaeng mor meu tov vai krom houn (Koot Moin Fry).. lol!

View user profile

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
*Daណេ* wrote:
@Jettra wrote:oh jeng te, jeng ter ban kern ke dak suspend nov youtube bong. Jet ah krok mes nor KMF ning. Dak TV heuy na kor arch thort jomlorng ban dae.
cuz vea jang oy kei tov merl nov account bos vea dermbey ban view jreun lolzzz
pourk lob satek ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 Bash ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 Bash ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 Bash ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 Bash
bong jos sour ke tov tha krea ke lork ouy tov CTN hery men ot jos jeng mean neay that ke lork set ouy CTN hery jos mech kor ke tver jeng teat kang CTN ke ot toin tang yeay ey phong meng kor KMF neng tver jeng yii hii yab men KMF nis ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897dark kbal ouy vea beak madong merl

View user profile

Jettra

Jettra
LK Member
LK Member
@Y0oH0o!! wrote:
@Jettra wrote:they janean ning bong del ban neak view jrern lol
Very Happy Jettra mos tov jatkar (Koot Moin Fried Film) pi neak khniom, khniom neak thaem... lol!

Ok om yoohoo jam baby tov kdech kam Bouch sok oy om zey Dane janop jet bos baby lol


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
Pheap nhor nhem tver ouy yerng mien songkim jea nick

ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 XFPYONCដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 XFPYm7
View user profile

Li_qing

Li_qing
LK_Teams
LK_Teams
@Y0oH0o!! wrote:
@Li_qing wrote:
@Y0oH0o!! wrote:

Very Happy hahaha 24 x 100 = Y0o0o0 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 Dancing

Vai ot chir te ber kab ngob ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 916932

Very Happy Li kom niyeay jirng merl.... kap khos kor ort slap deh!.. lol! ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 Rire

ber ngob kab kir min kus dach khat lol!

View user profile

Y0oH0o!!

avatar
LK VIP
LK VIP
Very Happy @ Li lov tov kap pouk chorl mork chhar chhao LK tech merl ,.. y0oh0o khniom neak york tov BBQ party,.. dance

View user profile

Y0oH0o!!

avatar
LK VIP
LK VIP
@Jettra wrote:
@Y0oH0o!! wrote:
@Jettra wrote:they janean ning bong del ban neak view jrern lol
Very Happy Jettra mos tov jatkar (Koot Moin Fried Film) pi neak khniom, khniom neak thaem... lol!

Ok om yoohoo jam baby tov kdech kam Bouch sok oy om zey Dane janop jet bos baby lol

Very Happy Lil Jettra mean Dirty Diaper tae, ouy Om h0o mouy merl,.. wooff woof chorl mork proof thlong nas,.. lol! dance

View user profile

Y0oH0o!!

avatar
LK VIP
LK VIP
Nis ban hao tha chkae maen, ma'jas kae ort nov chorl mork proos ort jes kmas...

View user profile

Izy

Izy
Junior Member
Junior Member
This is very serious matters of copy rights.

View user profile
@lovelykitty wrote:
*Daណេ* wrote:
@Jettra wrote:oh jeng te, jeng ter ban kern ke dak suspend nov youtube bong. Jet ah krok mes nor KMF ning. Dak TV heuy na kor arch thort jomlorng ban dae.
cuz vea jang oy kei tov merl nov account bos vea dermbey ban view jreun lolzzz
pourk lob satek ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 Bash ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 Bash ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 Bash ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 Bash
bong jos sour ke tov tha krea ke lork ouy tov CTN hery men ot jos jeng mean neay that ke lork set ouy CTN hery jos mech kor ke tver jeng teat kang CTN ke ot toin tang yeay ey phong meng kor KMF neng tver jeng yii hii yab men KMF nis ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897dark kbal ouy vea beak madong merl
Jerng heuy ban tha neng na pourk vea som tae vaiy vaiy vaiy vaiy vaiy vaiy
but now bong banned vea jenh pi LK oss heuy , pourk vea kmean kmean domley ei mork Lk leuy


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh
@Y0oH0o!! wrote:Nis ban hao tha chkae maen, ma'jas kae ort nov chorl mork proos ort jes kmas...
lolzzz never see yoohoo kherng nis kir jea lerk ti 1 dae kyom keunh lolzzzzzz seuch seuch seuch
now kyom oy dog neng dek nov krov LK dermbey kom oy prolak LK norm oy yoohoo pibak jout prous dog eat caca lolzz , klach sa'oy LK seuch seuch seuch seuch


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh
@Li_qing wrote:ពិតជាគូរអោយខ្មាសគេណាស់ដែលខ្មែរមិនចេះជួយគ្នាចឹងនោះ​ ថាពីមុនវាយ៉ាប់លូវយ៉ាប់លើសដើម។ខ្មែរឥលូវយ៉ាប់ទៅៗយ៉ាងនេះ។

មិនដឹងថាពួកគេយាយថាស្រលាញ់ខ្មែរជាពាក្យពិត រឺ ក៏ជាភាសាយកមុខមាត់នោះទេ។

ថ្វីត្បិតខ្ញុំមិនចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៏ ប៉ុន្តែការដែលគេប្តឹង Account បងនោះពិតជាហួសហេតុ ពេកហើយ។ក្រែងរឿងនេះដាក់បញ្ចាំងដើម្បីអោយប្រជាជនខ្មែរយល់ដឹង និង ជួយគ្រំទ្រភាពយន្តខ្មែរ តើមែនទេ?ចុះហេតុអ្វីបានជាគេធ្វើចឹង។

អត់មានវិធីអ្វីជួយបានទេ មែនទេបងស្រី?
no ta kei closed kir closed heuy
but min ei tei , jab pi today tov kir chhop korm tror movie bos KMF neng heuy kor min oy mean reung pourk vea nov knong LK dae


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
*Daណេ* wrote:
@lovelykitty wrote:
*Daណេ* wrote:
cuz vea jang oy kei tov merl nov account bos vea dermbey ban view jreun lolzzz
pourk lob satek ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 Bash ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 Bash ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 Bash ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 Bash
bong jos sour ke tov tha krea ke lork ouy tov CTN hery men ot jos jeng mean neay that ke lork set ouy CTN hery jos mech kor ke tver jeng teat kang CTN ke ot toin tang yeay ey phong meng kor KMF neng tver jeng yii hii yab men KMF nis ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897dark kbal ouy vea beak madong merl
Jerng heuy ban tha neng na pourk vea som tae ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 Bash ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 Bash ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 Bash ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 Bash ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 Bash ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 Bash
but now bong banned vea jenh pi LK oss heuy , pourk vea kmean kmean domley ei mork Lk leuy
jom pouk neng mean account nov LK der os bong srey? Mad

View user profile
jah mean , and pel bong post topic nis kir tver oy pourk vea knong production neng kherng and jol mork registe mdang mouy heuy dak comment lolzzz
kir jea ka la'or bong neng theak mdang mouy oy chngay pi LK vai vai vai
bong jea monus slot jet la'or tae kom tver oy bong kach oy sos , prous pel bong kach kir bong kach dol komoul bong trov vai kir vai


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh

cherie

cherie
LK Member
LK Member
ah pouk KMF neng kor yab mes pit jea thouk teab men pouk oss nis vaiy vaiy vaiy vaiy


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
View user profile

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
*Daណេ* wrote:jah mean , and pel bong post topic nis kir tver oy pourk vea knong production neng kherng and jol mork registe mdang mouy heuy dak comment lolzzz
kir jea ka la'or bong neng theak mdang mouy oy chngay pi LK ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897
bong jea monus slot jet la'or tae kom tver oy bong kach oy sos , prous pel bong kach kir bong kach dol komoul bong trov ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 kir ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897
pouk ke comment tha mech klas tov bong srey?

View user profile
@cherie wrote:ah pouk KMF neng kor yab mes pit jea thouk teab men pouk oss nis vaiy vaiy vaiy vaiy
pourk vea kompong kherng chhes koot heuy prous bong j vea lolzzzz
maintenant je seuch seuch seuch seuch
vea jol mork mdang mouy mork tha yeung niyeay akrork sdab dak pourk vea
tae nis nov ster tei nov tongver dael pourk vea tver , wowww os mean sojivathor ei teat heuy somrab monus korok douch pourk vea nos .
bong banned pourk vea mdang mouy prous pourk vea kmean domley ei mork jorn nov LK tei heuy kor min jang see kbal pourk vea nov neng dae .


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh
@lovelykitty wrote:
*Daណេ* wrote:jah mean , and pel bong post topic nis kir tver oy pourk vea knong production neng kherng and jol mork registe mdang mouy heuy dak comment lolzzz
kir jea ka la'or bong neng theak mdang mouy oy chngay pi LK ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897
bong jea monus slot jet la'or tae kom tver oy bong kach oy sos , prous pel bong kach kir bong kach dol komoul bong trov ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 kir ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897
pouk ke comment tha mech klas tov bong srey?
kei tha bong brer peak min la'or chompous pourk kei lolzzz
heuy derng ei teat tei bong ott ann phorng kperm ann comment bos pourk vea , bong delete jorl min oy job klen pourk vea nov LK


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
*Daណេ* wrote:
@lovelykitty wrote:
*Daណេ* wrote:jah mean , and pel bong post topic nis kir tver oy pourk vea knong production neng kherng and jol mork registe mdang mouy heuy dak comment lolzzz
kir jea ka la'or bong neng theak mdang mouy oy chngay pi LK ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897
bong jea monus slot jet la'or tae kom tver oy bong kach oy sos , prous pel bong kach kir bong kach dol komoul bong trov ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 kir ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897
pouk ke comment tha mech klas tov bong srey?
kei tha bong brer peak min la'or chompous pourk kei lolzzz
heuy derng ei teat tei bong ott ann phorng kperm ann comment bos pourk vea , bong delete jorl min oy job klen pourk vea nov LK
pheak ot laor saey beab nis kour te ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF - Page 2 538897

View user profile
lolzz bong call pourk vea tha ahdog lolzzzz kherng chhes koot vea lolzzzzzzzz
seuch seuch now bong jang seuch and tok oy paoun vai jos


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
vai yu yu tov dom chea jork dai nas bong vai dog klach dog kam nas

View user profile
lolzzzzzz ber hean kham dak oy klaing tov kir ngeub leng rouch heuy


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
*Daណេ* wrote:lolzzzzzz ber hean kham dak oy klaing tov kir ngeub leng rouch heuy
bong ah kom call ke tha dog ey bong srey cos dogs kjom nov mean monus knoung family kjom tang os love and jol jet teat na bong srey pouk vea jes jes nas mean douch pouk ke jeng te Wink

View user profile
lolzzzzzz but kei kherng doy sa peak neng
yes i know dog klas chlat heuy kour oy sroalnh lolz


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh

cherie

cherie
LK Member
LK Member
*Daណេ* wrote:
@cherie wrote:ah pouk KMF neng kor yab mes pit jea thouk teab men pouk oss nis vaiy vaiy vaiy vaiy
pourk vea kompong kherng chhes koot heuy prous bong j vea lolzzzz
maintenant je seuch seuch seuch seuch
vea jol mork mdang mouy mork tha yeung niyeay akrork sdab dak pourk vea
tae nis nov ster tei nov tongver dael pourk vea tver , wowww os mean sojivathor ei teat heuy somrab monus korok douch pourk vea nos .
bong banned pourk vea mdang mouy prous pourk vea kmean domley ei mork jorn nov LK tei heuy kor min jang see kbal pourk vea nov neng dae .

jah neng heuy bong tha oy pouk vea pong neng nov tech nas phong ber nov jet vin som tea yor ank jeas dak kbal pouk vea ta Mad Mad Mad Mad


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
View user profile
@cherie wrote:

jah neng heuy bong tha oy pouk vea pong neng nov tech nas phong ber nov jet vin som tea yor ank jeas dak kbal pouk vea ta Mad Mad Mad Mad
lolzzz nov jit heav vai kei dae ? lolzzzz


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh

cherie

cherie
LK Member
LK Member
*Daណេ* wrote:
@cherie wrote:

jah neng heuy bong tha oy pouk vea pong neng nov tech nas phong ber nov jet vin som tea yor ank jeas dak kbal pouk vea ta Mad Mad Mad Mad
lolzzz nov jit heav vai kei dae ? lolzzzz

hean ta bong lerk bong paoun nov LK tov vay 1del tov deng ta cheas morng hehehee dead dead dead dead


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
View user profile
lolzzzzzzzzz lerk tob tov theak mnak mouy
kir pourk kei chbas jea trov ka peat lolzz


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
*Daណេ* wrote:lolzzzzzz but kei kherng doy sa peak neng
yes i know dog klas chlat heuy kour oy sroalnh lolz
kron te jeng angry hery jos mor ouy youtube deleted account ke nos men kirt phong tov yii hii yab men orn charek than my 4 lovely dogs tov teat dogs kjom tang 4 neng kir cheas sdab bongkom chea pises kir ah barkser nos kir chlart nas ot doch pouk ke te

View user profile

Back to top  Message [Page 2 of 3]

Go to page : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum