ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ General ~ ♥ » General Discussion » ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF

ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF

Go to page : 1, 2, 3  Next

Go down  Message [Page 1 of 3]


សួស្ដី បងប្អូនទាំងអស់គ្នា !
ថ្ងៃនេះ Account Youtube របស់ LK(Danengin) ត្រូវបានបិទ ដោយសារតែ
មនុស្សដ៏ថោកទាប(KMF=Khmer Mekong Film)បានប្ដឹង ព្រោះតែខ្ញុំបានដាក់រឿង គ្រួសារ
ខ្ញុំបេះដូងខ្ញុំ តាមសំណើរបស់បងប្អូនខ្មែរដែលចង់មើលហើយសុំខ្ញុំអោយថតពី CTN មកដាក់​។

មនុសដ៏ថោកទាប (KMF) មិនអោយខ្ញុំដាក់ក្នុង Account Youtube របស់ LK(Danengin)
មូលហេតុគឺគ្រាន់តែពួកអាឆ្កែមួយក្រុមនេះវាចង់អោយគេទៅមើលនៅក្នុង Account Youtube
របស់វាដើម្បីអោយ Account Youtube របស់បាន View អោយច្រើនដើម្បីវាយកទៅអួតប្រាប់
នៅក្នុង TV តែប៉ុណ្ណោះ​។
ខ្ញុំមិនចង់ដាក់ទេតែដោយសារតែបងប្អូនខ្មែរសំណូមពរច្រើនពេក ហើយក្នុងចិត្តស្រលាញ់ខ្មែរគ្នាឯង
ក៏ដាក់អោយគាត់ទាំងអស់គ្នាបានមើល។

តែមិននឹកស្មានថាពួកអាឆ្កែ(KMF)ដែលមានជាតិជាខ្មែរដូចគ្នាតែមានចិត្តជាតិរិច្ឆានបំផ្លាញ់ខ្មែរគ្នាឯង
គ្រាន់តែរឿងចង់បានមុខមាត់កំប៉េកកំប៉ុកប៉ុណ្នឹងសោះ។
អ្វីគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំធ្វើគឺដើម្បីខ្មែរដើម្បីលើកស្ទូយនិងផ្សប់ផ្សាយសិល្បះខ្មែរអោយកូនខ្មែរគ្រប់កន្លែង
បានគាំទ្រទាំងអស់គ្នា។

ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគឺដាច់ខាតនៅក្នុងLKមិនអោយអ្នកណាយករឿងរបស់ពួកអាឆ្កែ(KMF)
មកដាក់ឡើយ។
LK=ស្រលាញ់ខ្មែរ គាំទ្រខ្មែរដែលស្រលាញ់ខ្មែរដូចគ្នា LKមិនគាំទ្រពួកអាឆ្កែបំផ្លាញខ្មែរគ្នា
ឯងនោះឡើយ​។

សុំទោសបងប្អូនដែលខ្មុំប្រើរពាក្យខ្លះមិនសូវពិរោះតែនោះក៏ដោយសារខ្មុំមិនអាចទ្រាំនឹងអំពើ
ដ៏ថោកទាបរបស់ពួកអាឆ្កែមួយក្រុមនេះ។



Last edited by *Daណេ* on 18th April 2012, 4:37 am; edited 3 times in total


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh

kokorain

avatar
LK_Teams
LK_Teams
bong srey peak kMF ning peak full ey ke del tov bong

View user profile
kir Khmer Mekong Film production


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh

kokorain

avatar
LK_Teams
LK_Teams
oh yeay jing bong srey reang ning pouk ke teng ptach mok ri ban chea arch pteng yeang ban yang nis kron te tort pi TV mok dak ler lk

View user profile

Y0oH0o!!

avatar
LK VIP
LK VIP
@kokorain wrote:bong srey peak kMF ning peak full ey ke del tov bong

Very Happy KmF= Korn Moin Fry Film lol! seuch lol! Kmouy Rain derng nov

View user profile
douch bong ban sorsai jerng
kei ott jang oy bong dak prous kei jang oy nak merl tov merl nov account youtube robos pourk kei , prous kei jang oy ban chomnoun nak merl mean jreun dermbey york out nov TV

bong paoun nak merl sner bong oy record pi ctn mork dak kor doy sa tae nov ctn kei dak mon heuy nov account robos kei kir kei upload kir kei jam rohout mean nak merl ban jreun sen ban kei dak part tmey ,

somrab bong , bong upload movie kir upload somrab oy mean video tmey merl rohout tae kei upload somrab jang ban chomnoun view robos video kei


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh

kokorain

avatar
LK_Teams
LK_Teams
oh youl houy bong srey oukun del prab pros khom min sov ding reang ning ponman te Embarassed Very Happy

View user profile
jah min ei tei


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh

kokorain

avatar
LK_Teams
LK_Teams
oukun houy pu hoo...... del sray peak ning ouy kmouy ban ding douch chea tomnong del chmos ning hasha ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF 604400

View user profile

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
*Daណេ* wrote:douch bong ban sorsai jerng
kei ott jang oy bong dak prous kei jang oy nak merl tov merl nov account youtube robos pourk kei , prous kei jang oy ban chomnoun nak merl mean jreun dermbey york out nov TV

bong paoun nak merl sner bong oy record pi ctn mork dak kor doy sa tae nov ctn kei dak mon heuy nov account robos kei kir kei upload kir kei jam rohout mean nak merl ban jreun sen ban kei dak part tmey ,

somrab bong , bong upload movie kir upload somrab oy mean video tmey merl rohout tae kei upload somrab jang ban chomnoun view robos video kei
mech kor yab mles nor khmer doch te knea te vea men ey te bong ber ke men ouy yeung dak kor men ey cos mean reoung chea jreung teat der bong can dark nov lk somrab khmer ban kom kit jreung ey ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF 2869

View user profile

ungsuncheak

ungsuncheak
New Active
New Active
jos reung pka rik knong jet neng pel na ban upload oy merl tov...? i wait to watch it...

View user profile

Y0oH0o!!

avatar
LK VIP
LK VIP
@kokorain wrote:oukun houy pu hoo...... del sray peak ning ouy kmouy ban ding douch chea tomnong del chmos ning hasha ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF 604400
Very Happy hahaha Krom Hun Korn Moin Chean yummy, mos khmouy Rain nham 2 neak Pu,..dance lol! dance

View user profile
@lovelykitty wrote:mech kor yab mles nor khmer doch te knea te vea men ey te bong ber ke men ouy yeung dak kor men ey cos mean reoung chea jreung teat der bong can dark nov lk somrab khmer ban kom kit jreung ey ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF 2869
they are sat Chkae vaiy vaiy vaiy vaiy vaiy


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh
@Y0oH0o!! wrote:
@kokorain wrote:oukun houy pu hoo...... del sray peak ning ouy kmouy ban ding douch chea tomnong del chmos ning hasha ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF 604400
Very Happy hahaha Krom Hun Korn Moin Chean yummy, mos khmouy Rain nham 2 neak Pu,..dance lol! dance
kahoooooooo moi kmean arorm seuch you tei
mork niss moi som vai you banh jenh komherng tech mers


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh

Y0oH0o!!

avatar
LK VIP
LK VIP
*Daណេ* wrote:
@Y0oH0o!! wrote:
@kokorain wrote:oukun houy pu hoo...... del sray peak ning ouy kmouy ban ding douch chea tomnong del chmos ning hasha ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF 604400
Very Happy hahaha Krom Hun Korn Moin Chean yummy, mos khmouy Rain nham 2 neak Pu,..dance lol! dance
kahoooooooo moi kmean arorm seuch you tei
mork niss moi som vai you banh jenh komherng tech mers

Very Happy Baht! vai mos khniom kuy ouy vai... wait khniom khet ouy jit tech nis vai dol ort.. terb dance

View user profile
@ungsuncheak wrote:jos reung pka rik knong jet neng pel na ban upload oy merl tov...? i wait to watch it...
jam kyom dak nov dailiymotion na


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh

lovelykitty

lovelykitty
LK Member
LK Member
*Daណេ* wrote:
@lovelykitty wrote:mech kor yab mles nor khmer doch te knea te vea men ey te bong ber ke men ouy yeung dak kor men ey cos mean reoung chea jreung teat der bong can dark nov lk somrab khmer ban kom kit jreung ey ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF 2869
they are sat Chkae ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF Bash ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF Bash ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF Bash ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF Bash ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF Bash
bong ber they are sat chkae hery kom tov rovol mouy ke yat ke kam kos chkae ot jes yeay kos trov mouy monus te jes te kam ma mok te bong ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF 133801

View user profile

Y0oH0o!!

avatar
LK VIP
LK VIP
Very Happy @ Kmouy Rain,.. mun nirng Pu bhok brae khos... nis ban trem trov,..
KmF = Koot Moin Fry Film dance lol! dance

View user profile
@Y0oH0o!! wrote:
*Daណេ* wrote:
@Y0oH0o!! wrote:
@kokorain wrote:oukun houy pu hoo...... del sray peak ning ouy kmouy ban ding douch chea tomnong del chmos ning hasha ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF 604400
Very Happy hahaha Krom Hun Korn Moin Chean yummy, mos khmouy Rain nham 2 neak Pu,..dance lol! dance
kahoooooooo moi kmean arorm seuch you tei
mork niss moi som vai you banh jenh komherng tech mers

Very Happy Baht! vai mos khniom kuy ouy vai... wait khniom khet ouy jit tech nis vai dol ort.. terb dance
kyom merl reung trojeak kam she user ballon dermbey banh jenh komherng
dol kyom kir vai you vinh Razz
sosudey chnam tmey na


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh
tevada chhnam tmey neng help oy production vea chhav rileay douch ombil trov tirk , vai vai vai vai
@lovelykitty wrote:
*Daណេ* wrote:
@lovelykitty wrote:mech kor yab mles nor khmer doch te knea te vea men ey te bong ber ke men ouy yeung dak kor men ey cos mean reoung chea jreung teat der bong can dark nov lk somrab khmer ban kom kit jreung ey ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF 2869
they are sat Chkae ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF Bash ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF Bash ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF Bash ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF Bash ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF Bash
bong ber they are sat chkae hery kom tov rovol mouy ke yat ke kam kos chkae ot jes yeay kos trov mouy monus te jes te kam ma mok te bong ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF 133801


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh

Jettra

Jettra
LK Member
LK Member
oh jeng te, jeng ter ban kern ke dak suspend nov youtube bong. Jet ah krok mes nor KMF ning. Dak TV heuy na kor arch thort jomlorng ban dae.


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
Pheap nhor nhem tver ouy yerng mien songkim jea nick

ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF XFPYONCដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF XFPYm7
View user profile
@Jettra wrote:oh jeng te, jeng ter ban kern ke dak suspend nov youtube bong. Jet ah krok mes nor KMF ning. Dak TV heuy na kor arch thort jomlorng ban dae.
cuz vea jang oy kei tov merl nov account bos vea dermbey ban view jreun lolzzz
pourk lob satek vaiy vaiy vaiy vaiy


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh

Y0oH0o!!

avatar
LK VIP
LK VIP
@ Webmaster,.. Very Happy Baht! Susdey chnam thmey!... Webmaster ort derng tha khniom nirng Dragon tei, chnam nis jea chnam bos khniom vai ort chheur tei,.. terb Wink

View user profile
wowwwwwwww douch my koun pros dae heheehe roung douch knea
so you ayuk 24 years ? lolzzzzzzzzz


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh

Y0oH0o!!

avatar
LK VIP
LK VIP
*Daណេ* wrote:wowwwwwwww douch my koun pros dae heheehe roung douch knea
so you ayuk 24 years ? lolzzzzzzzzz

Very Happy hahaha 24 x 100 = Y0o0o0 dance

View user profile

Li_qing

Li_qing
LK_Teams
LK_Teams
ពិតជាគូរអោយខ្មាសគេណាស់ដែលខ្មែរមិនចេះជួយគ្នាចឹងនោះ​ ថាពីមុនវាយ៉ាប់លូវយ៉ាប់លើសដើម។ខ្មែរឥលូវយ៉ាប់ទៅៗយ៉ាងនេះ។

មិនដឹងថាពួកគេយាយថាស្រលាញ់ខ្មែរជាពាក្យពិត រឺ ក៏ជាភាសាយកមុខមាត់នោះទេ។

ថ្វីត្បិតខ្ញុំមិនចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៏ ប៉ុន្តែការដែលគេប្តឹង Account បងនោះពិតជាហួសហេតុ ពេកហើយ។ក្រែងរឿងនេះដាក់បញ្ចាំងដើម្បីអោយប្រជាជនខ្មែរយល់ដឹង និង ជួយគ្រំទ្រភាពយន្តខ្មែរ តើមែនទេ?ចុះហេតុអ្វីបានជាគេធ្វើចឹង។

អត់មានវិធីអ្វីជួយបានទេ មែនទេបងស្រី?

View user profile

Jettra

Jettra
LK Member
LK Member
they janean ning bong del ban neak view jrern lol


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
Pheap nhor nhem tver ouy yerng mien songkim jea nick

ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF XFPYONCដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF XFPYm7
View user profile

Li_qing

Li_qing
LK_Teams
LK_Teams
@Y0oH0o!! wrote:
*Daណេ* wrote:wowwwwwwww douch my koun pros dae heheehe roung douch knea
so you ayuk 24 years ? lolzzzzzzzzz

Very Happy hahaha 24 x 100 = Y0o0o0 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF Dancing

Vai ot chir te ber kab ngob ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF 916932

View user profile

Y0oH0o!!

avatar
LK VIP
LK VIP
@Li_qing wrote:
@Y0oH0o!! wrote:
*Daណេ* wrote:wowwwwwwww douch my koun pros dae heheehe roung douch knea
so you ayuk 24 years ? lolzzzzzzzzz

Very Happy hahaha 24 x 100 = Y0o0o0 ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF Dancing

Vai ot chir te ber kab ngob ដាច់ខាតនៅក្នុង LK មិនអោយដាក់រឿងរបស់ KMF 916932

Very Happy Li kom niyeay jirng merl.... kap khos kor ort slap deh!.. lol! seuch

View user profile

Y0oH0o!!

avatar
LK VIP
LK VIP
@Jettra wrote:they janean ning bong del ban neak view jrern lol
Very Happy Jettra mos tov jatkar (Koot Moin Fried Film) pi neak khniom, khniom neak thaem... lol!

View user profile

Back to top  Message [Page 1 of 3]

Go to page : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum