ស្នេហ៍ក្នុងសុបិន្ដ Snaeh Knong Soben 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ Music ~ @ ~ Karaoke ~ ♥ » Lyrics » ស្នេហ៍ក្នុងសុបិន្ដ Snaeh Knong Soben

ស្នេហ៍ក្នុងសុបិន្ដ Snaeh Knong Soben

Go down  Message [Page 1 of 1]

Guest

Anonymous
Guest

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh
Oh moi plech Bisous terb terb


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh

Guest

Anonymous
Guest
lolzzz labos la'or trov tae leun jeng Very Happy min merk merk doch ma belle eng te Razz sdab tov, sdab bot ke ot send ouy, pheasa shmer ke tha: ot sov mean labeab Razz

Jom tha oy moi teat , moi vai taing tngai lov neng kompong sroverng phorng
moi sdab 1 day 20 dang nor cuz my lovely song Razz
Pka Sbei Reung kmean jes sdab song tei lolz


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh

Guest

Anonymous
Guest
hahaha javerng surpris jeng ban tapae mes Razz ma belle lov pamerk jeang i teat Very Happy tae dol javerng jeng sdab marn roy dong kor min yol ney ke dae Very Happy toi sdab ban tae song te, athaney pit nov knong song dol tae pka sbai reung ban sdab yol Very Happy

tasika

tasika
Senior Member
Senior Member
Thank you na Bong del share me a good song i like it so much na cha.
Thank you Thank you.


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆Rpka02 pka02 pka02 pka02There are so many men , So many minds , Certainly so many hearts and So many kinds of love .


View user profile https://www.youtube.com/user/tasika3012?feature=mhee#p/c/673D5D50

Guest

Anonymous
Guest
@tasika wrote:Thank you na Bong del share me a good song i like it so much na cha.
Thank you Thank you.
You're very welcome. Very Happy I like it more than I can say. Very Happy

Razz neng neng , ber moi sdab ot yol ney men moi dak oy sdab tei Razz

i kuy tver os jit 3 h derng ot pov tom rorm rork imag ban trov neng ney bos song Razz
Koun Cham wrote:hahaha javerng surpris jeng ban tapae mes Razz ma belle lov pamerk jeang i teat Very Happy tae dol javerng jeng sdab marn roy dong kor min yol ney ke dae Very Happy toi sdab ban tae song te, athaney pit nov knong song dol tae pka sbai reung ban sdab yol Very Happy


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R

love When I Miss You I Just Close My Eyes And I Am With You love
✿ღ❀Mitt La'or Komror Rok Ban Mitt Derichhan Rok Ban Doy Ngeay❀ღ✿
View user profile http://www.lovekhmer.com/h32-pheaksdeysnaeh

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum