ស្រលាញ់បងពេញបេះដូង 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~ Music ~ @ ~ Karaoke ~ ♥ » Lyrics » ស្រលាញ់បងពេញបេះដូង

ស្រលាញ់បងពេញបេះដូង

Go down  Message [Page 1 of 1]

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster


love ♥ស្រលាញ់បងពេញបេះដូង♥ love
ជួបបងដំបូង ធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ថ្លៃ ពេលដែលចរណៃ ស្ងួនអង្កុយលេង ម្នាក់ឯង
ក្នុងចិត្តអូន ចង់ស្ទុះទៅប្រាប់បង តែអូនមិនហ៊ាន ក្នុងនាមព្រោះអូនជាស្រី។

ឱពន្លកស្នេហ៍ ឆាបឆេះរោលពេញបេះដូង មិនដឹងថាស្ងួន បងគិតដូចអូនឫទេ
រាល់វេលា យប់ថ្ងៃ ស្រមៃតែស្នេហ៍ ទោះជាមាសមេ មិនស្ដី រកអូនក៏ដោយ។

ក្នុងជាតិនេះ ខ្ញុំសូមផ្សងស្នេហ៍ បើមិនបានមាសមេ ឲរស់ពិតគ្មានន័យ
ស្នេហ៍តែថ្លៃ អ្វីៗស្រីជូនទាំងអស់ នោះក៏ព្រោះ ស្រលាញ់បងពេញបេះដូង។​
ហូ.....


ឱពន្លកស្នេហ៍ ឆាបឆេះរោលពេញបេះដូង មិនដឹងថាស្ងួន បងគិតដូចអូនឫទេ
រាល់វេលា យប់ថ្ងៃ ស្រមៃតែស្នេហ៍ ទោះជាមាសមេមិន ស្ដីរកអូនក៏ដោយ។

ក្នុងជាតិនេះ ខ្ញុំសូមផ្សងស្នេហ៍ បើមិនបានមាសមេ ឲរស់ពិតគ្មានន័យ
ស្នេហ៍តែថ្លៃ អ្វីៗស្រីជូនទាំងអស់ នោះក៏ព្រោះ ស្រលាញ់បងពេញបេះដូង។

ក្នុងជាតិនេះ ខ្ញុំសូមផ្សងស្នេហ៍ បើមិនបានមាសមេ ឲរស់ពិតគ្មានន័យ
ស្នេហ៍តែថ្លៃ អ្វីៗស្រីជូនទាំងអស់ នោះក៏ព្រោះ ស្រលាញ់បងពេញបេះដូង
នោះក៏ព្រោះស្រលាញ់បងពេញបេះដូង
នោះក៏ព្រោះ ស្រលាញ់បង ពេញបេះដូង៕

♥ភក្ដីស្នេហ៍♥
Attachments
ស្រលាញ់បងពេញបេះដូង AttachmentSroLanh Bong Penh BesDoung.mp3
You don't have permission to download attachments.
(3.9 Mb) Downloaded 13 times


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ស្រលាញ់បងពេញបេះដូង 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/
ehehehehe!!!read ot dach!!only listen to the music!! :D

very good song bong srey!!thanks for sharing!!

did not know that there is a girl's version for that song!!


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
Life is like a box of Chocolate!!
View user profile
kyom dl tok!! :D


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
Life is like a box of Chocolate!!
View user profile

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
j'aime trop cette chanson
j'้coute tout les jours et plusieur fois knong mouy tngai
chanson mean ney la'or nas


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ស្រលាញ់បងពេញបេះដូង 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

Ouɗam

Ouɗam
LK VIP
LK VIP
pit jea mean ney maen, ning pirours!
knhom jaul jit, orkun bong srey :-)


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R


View user profile

KmengWat

KmengWat
LK VIP
LK VIP
ស្រលាញ់បងពេញបេះដូង Amour MerCi Bong Srey Nice song ស្រលាញ់បងពេញបេះដូង Amour


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ស្រលាញ់បងពេញបេះដូង 862499tz159cosm5ស្រលាញ់បងពេញបេះដូង 909935t2qtku99z7ស្រលាញ់បងពេញបេះដូង 862499tz159cosm5
View user profile

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
de rien
mean pel norm knea sorsai parole ot ban jreund ak LK :D


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ស្រលាញ់បងពេញបេះដូង 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

KmengWat

KmengWat
LK VIP
LK VIP
*PheaKdeySnaeh* wrote:de rien
mean pel norm knea sorsai parole ot ban jreund ak LK :D
sdap chomreang oy ban chreun dong.
tOun tinh parole oy cham douch m้sot.lolzzzz
yok mok sot dak nov lk.


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ស្រលាញ់បងពេញបេះដូង 862499tz159cosm5ស្រលាញ់បងពេញបេះដូង 909935t2qtku99z7ស្រលាញ់បងពេញបេះដូង 862499tz159cosm5
View user profile

SreySros85

SreySros85
LK Member
LK Member
music nice song bong.. orkun tich tich.... lol!

View user profile

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum