ជូនចំពោះបងវឌ្ឍនា 44939

You are not connected. Please login or register

 » ♥ ~Novels ~ ♥♥ ~Book ~ ♥ » Serei Vathana » ជូនចំពោះបងវឌ្ឍនា

ជូនចំពោះបងវឌ្ឍនា

Go down  Message [Page 1 of 1]

keo_nita

keo_nita
Administrator
Administrator
សួស្តីបងវឌ្ឍនា
បងវឌ្ឍនាជាទីស្រលាញ់ ខ្ញុំស្រលាញ់បងណាស់ ជាពីសេសគឺការនិពន្ធរបស់បង ខ្ញុំសូមអគុណបងដែលបានចំណាយពេលវាលានិពន្ធរឿងល្អៗៗ ឪ្យខ្ញុំមើល ។
ប៉ុន្តែបងស្រីហេតុអីបានជាបងសរសេររឿងកំសត់ៗយ៉ាងនេះ? ខ្ញុំមើលផងយំផងគ្រាន់តែក្រដាស់ជូតទឹកភ្នែកឡើងគដួចភ្នំ tissue រឺក៏បងចង់ជួយលាងភ្នែកឪ្យអ្នកមើល​ដូចជាខ្ញុំ? តែនេះមិនមែនលាងធម្មតាទេណាបង ព្រោះក្រាកពីគេង មើលភ្នែកខ្លូនឯងដូចជាត្រូវគេដាល់ប៉ុន្មានដៃចិង តែក៏សូមអគុនបង ព្រោះខ្ញុំមិនដែលមើលរឿងណាហើយយំយ៉ាងនេះទេ អគុណបងខ្លាំងណាស់ អរគុណពិតមែន ហើយខ្ញុំនឹងរង់ចាំអានរឿងថ្មីៗរបស់បងបន្តទៀតណា​ pka1 pka1 pka1

View user profile

chvaksnae

chvaksnae
Administrator
Administrator
mjas post ke tha chhob post hery. Sad


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
"Be not afraid of life. Believe that life is worth living, and your belief will help create the fact." by William James
View user profile http://www.khmermidi.com

keo_nita

keo_nita
Administrator
Administrator
rosehonn wrote:mjas post ke tha chhob post hery. Sad
mech jeng bong mech kor keat chhub post jeng?

View user profile

chvaksnae

chvaksnae
Administrator
Administrator
bong min chhbas dae tae pahael jea rovol rean. hery marn mun kout post tov jes tae mean member comment jreun pek kor rot bat jeng tov.
oun aeng chhob jam mer reung neng tov pahael ke chhob post rohood hai.
dol pel ke kung tae post te, tae ber ke ot post kor min deng tver mej tver mej ber jea reung dae ke khom sose dol mean neak klas tha ouy knea klang pek pahael jea orn jet.


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
"Be not afraid of life. Believe that life is worth living, and your belief will help create the fact." by William James
View user profile http://www.khmermidi.com

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
heroine tov nov prey haemnipean bat heuy tver mech she post reung tor jaek paoun ann tov ber nov prey ott internet ophorng lolz


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ជូនចំពោះបងវឌ្ឍនា 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

keo_nita

keo_nita
Administrator
Administrator
*PheaKdeySnaeh* wrote:heroine tov nov prey haemnipean bat heuy tver mech she post reung tor jaek paoun ann tov ber nov prey ott internet ophorng lolz
bong ha prey haemnipean neng nov na tov bong kjum jong tov del ler ke tha saby nas

View user profile

keo_nita

keo_nita
Administrator
Administrator
rosehonn wrote:bong min chhbas dae tae pahael jea rovol rean. hery marn mun kout post tov jes tae mean member comment jreun pek kor rot bat jeng tov.
oun aeng chhob jam mer reung neng tov pahael ke chhob post rohood hai.
dol pel ke kung tae post te, tae ber ke ot post kor min deng tver mej tver mej ber jea reung dae ke khom sose dol mean neak klas tha ouy knea klang pek pahael jea orn jet.

min chhub jam te bel kjum nov knung LK kjum neng jam merl rohood :study: :study:

View user profile

cheasattha

cheasattha
LK_Teams
LK_Teams
*PheaKdeySnaeh* wrote:heroine tov nov prey haemnipean bat heuy tver mech she post reung tor jaek paoun ann tov ber nov prey ott internet ophorng lolz

Bong srey, nhom chngal nas tha kort ban roeung os nis mok pi na terb nhom ot del ban leu sombey teh name bos neak nipun. Pit jea pleak der... neak nipun thmey reu bong ជូនចំពោះបងវឌ្ឍនា 56213 ot del khernh lok nov tam phsar teat... lol!

View user profile

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
paoun srey reung neng kir neang neak nipon ptol
Heroine is Vattana , she sorsai ban jreun reung heuy , sna dai neang la'or , neang ott torn ban bors pom lourk tei , maybe she jit heuy merl tov when she tov khmer


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ជូនចំពោះបងវឌ្ឍនា 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

cheasattha

cheasattha
LK_Teams
LK_Teams
ជូនចំពោះបងវឌ្ឍនា 346235 ជូនចំពោះបងវឌ្ឍនា 346235 som sor-ser som sor-ser, nov kmeng sos (ayu domnal nhom der :D ) mean sna-dao la-or tov hery.... ជូនចំពោះបងវឌ្ឍនា 346235

View user profile

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
lov she rort porn bat heuy lolz
somngom sorsai new novels


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ជូនចំពោះបងវឌ្ឍនា 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

chvaksnae

chvaksnae
Administrator
Administrator
rot poun na kheunh nov facebook roul ngai neng. ah mouy neng knea songsai kjil post hery hehe. neak arn dek ot hery madorng nis.


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
"Be not afraid of life. Believe that life is worth living, and your belief will help create the fact." by William James
View user profile http://www.khmermidi.com

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
lolz poun pi LK neng na rose


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ជូនចំពោះបងវឌ្ឍនា 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

chvaksnae

chvaksnae
Administrator
Administrator
pahael hery id ah len bat kloun tang tngai 31 auguest ei. ah neng songsai orn jet neng neak na ke klang morng.


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
"Be not afraid of life. Believe that life is worth living, and your belief will help create the fact." by William James
View user profile http://www.khmermidi.com

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
ta kei leng yuyu kei rort oss heuy ,
paoun ott keunh tei hor member jas jas nov sol tech nas , heuy neak nov sol kor min sov jea niyeay avey douch mon dae ,
kei jenh mdang ma sa nov pel na kei skal konlaeng pserng ah konlaeng jas neng kir vea jea reung akteytakkal lolz
lerk leng rose jol LK taing 2007 nov neng dordel prous nov neng mean prolorm lok ann lolzzzz


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ជូនចំពោះបងវឌ្ឍនា 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

chvaksnae

chvaksnae
Administrator
Administrator
hehehe nhom web na kor nov tae jol, kroun tae min deng niyey ei ber member tmey neng jas post tov doch post tov ouy kjol mer. sngart chherng. yu yu tov ot neak skoul kor hey tov.

arn paloum lork hehe kir jol jet tae min deng jea jomno jet neng klay jea yarng na tov ahnakut. tae pel nis prab tarm trong kir tha arn leung vil hery reung jreun hahaha :D


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
"Be not afraid of life. Believe that life is worth living, and your belief will help create the fact." by William James
View user profile http://www.khmermidi.com

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
lolzz tomada ann jreun kir proser pises tver oy yeung min plech aksor khmer yeung .
bong ann thonh ta reung veng pek ott pel nov ann yu . pem klas an peak kondal kor kat trerm neng tov ann vhong banhjob morng , hahahaha tngai mon ann reung baring , dol pel bong tha ann chop pisey tha Wow mak ann lern men louy , dol pel bong tha ann pi kbal domboung heuy merl tov veng pek tov ann jit banhjob she tha mak aeng rork si khouch , she khorm sorser tha ann lern lolzzzzzzzzz


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ជូនចំពោះបងវឌ្ឍនា 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

chvaksnae

chvaksnae
Administrator
Administrator
lol haha bong khoch men neng lol


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
"Be not afraid of life. Believe that life is worth living, and your belief will help create the fact." by William James
View user profile http://www.khmermidi.com

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
jos ber reung veng pek , ber angkuy ann neng chbas jea pisey ott bai nham lolz
lov tinh reung baring ann mdang prous ei taing bong berk LK mork baring bong jol trolok oss heuy , prous pel online niyeay ta khmer/english neng aeng


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ជូនចំពោះបងវឌ្ឍនា 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

Heroine

Heroine
LK Novelist
LK Novelist
hahahhahaha
nor na teh euy niyeay deum me lolzzz


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
You are my man, And I'm your Lady, We belong together.
View user profile http://www.violetriver.wordpress.com

PheaKdeySnaeh

PheaKdeySnaeh
Webmaster
Webmaster
lolzzzzzzzz
ber kei ott niyeay derm sman jenh seuch


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
ជូនចំពោះបងវឌ្ឍនា 608289q08o3aylgm
View user profile http://www.srolanhkhmer.com/

Heroine

Heroine
LK Novelist
LK Novelist
@keo_nita wrote:សួស្តីបងវឌ្ឍនា
បងវឌ្ឍនាជាទីស្រលាញ់ ខ្ញុំស្រលាញ់បងណាស់ ជាពីសេសគឺការនិពន្ធរបស់បង ខ្ញុំសូមអគុណបងដែលបានចំណាយពេលវាលានិពន្ធរឿងល្អៗៗ ឪ្យខ្ញុំមើល ។
ប៉ុន្តែបងស្រីហេតុអីបានជាបងសរសេររឿងកំសត់ៗយ៉ាងនេះ? ខ្ញុំមើលផងយំផងគ្រាន់តែក្រដាស់ជូតទឹកភ្នែកឡើងគដួចភ្នំ tissue រឺក៏បងចង់ជួយលាងភ្នែកឪ្យអ្នកមើល​ដូចជាខ្ញុំ? តែនេះមិនមែនលាងធម្មតាទេណាបង ព្រោះក្រាកពីគេង មើលភ្នែកខ្លូនឯងដូចជាត្រូវគេដាល់ប៉ុន្មានដៃចិង តែក៏សូមអគុនបង ព្រោះខ្ញុំមិនដែលមើលរឿងណាហើយយំយ៉ាងនេះទេ អគុណបងខ្លាំងណាស់ អរគុណពិតមែន ហើយខ្ញុំនឹងរង់ចាំអានរឿងថ្មីៗរបស់បងបន្តទៀតណា​ pka1 pka1 pka1


សួស្តី ស្រីស្អាត!

រំភើបចង់ហើបពីដីនៅពេលដែលលឺពាក្យពេចន៍ទាំងនេះ! ហើយក៏សូមអរគុណជាអនេកកប្បកា... :D
មូលហេតុដែលបងចូលចិត្តនិពន្ធរឿងកំសត់ៗនោះគឺមកពីបងជាមនុស្សកំសត់ដែរ មិនមែនមាន ចេតនាចង់លាងភ្នែកអ្នកអានដូចដែលអូនបានចោទប្រកាន់នោះទេ! :P
រឿងកំសត់ទីមួយ (លីវើភូលមួយលានស្រណោះ) កើតចេញពីអារម្មណ៍ឯកោ ...​សាច់រឿងក៏ទៅជា អញ្ចឹងទៅ! seuch
ចំណែកឯរឿង (សល់តែអនុស្សាវរីយ៍) កើតចេញពីអារម្មណ៍ត្រូវបានគេទាត់ចោល ហាហាហហា ក៏សរសេររឿងហ្នឹងធ្វើបាបតួរប្រុសអោយព្រាត់ប្រាសអញ្ចឹងទៅ... ហេហេហេ lol!

ក្រៅពីហ្នឹងសុទ្ធតែរឿងសប្បាយៗតើ! ព្រោះឥលូវជីវិតដូចលែងសូវកម្សត់ហើយ d'worry

និយាយដោយស្មោះទៅចុះ... អត់ដាក់រឿងអោយអានទៀតព្រោះសុទ្ធតែសរសេរអត់ទាន់ចប់... រឺក៏សរសេរចប់ហើយតែអត់ពេញចិត្តខ្លួនឯងក៏លប់ចោលសរសេររឿងជាថ្មី... ដូច្នេះបើសិនចង់អានត ទាល់តែអត់ធ្មត់បន្តិចណា...

សំណាងល្អ!


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
You are my man, And I'm your Lady, We belong together.
View user profile http://www.violetriver.wordpress.com

Heroine

Heroine
LK Novelist
LK Novelist
*PheaKdeySnaeh* wrote:lolzzzzzzzz
ber kei ott niyeay derm sman jenh seuch

min deng niyeay ey ah lov ning kor kjil jeng tov hehehhe :D


☆L☆♥☆O☆♥☆V☆♥☆E☆♥☆K☆♥☆H☆♥☆M☆♥☆E☆♥☆R
You are my man, And I'm your Lady, We belong together.
View user profile http://www.violetriver.wordpress.com

keo_nita

keo_nita
Administrator
Administrator
@Heroine wrote:
@keo_nita wrote:សួស្តីបងវឌ្ឍនា
បងវឌ្ឍនាជាទីស្រលាញ់ ខ្ញុំស្រលាញ់បងណាស់ ជាពីសេសគឺការនិពន្ធរបស់បង ខ្ញុំសូមអគុណបងដែលបានចំណាយពេលវាលានិពន្ធរឿងល្អៗៗ ឪ្យខ្ញុំមើល ។
ប៉ុន្តែបងស្រីហេតុអីបានជាបងសរសេររឿងកំសត់ៗយ៉ាងនេះ? ខ្ញុំមើលផងយំផងគ្រាន់តែក្រដាស់ជូតទឹកភ្នែកឡើងគដួចភ្នំ tissue រឺក៏បងចង់ជួយលាងភ្នែកឪ្យអ្នកមើល​ដូចជាខ្ញុំ? តែនេះមិនមែនលាងធម្មតាទេណាបង ព្រោះក្រាកពីគេង មើលភ្នែកខ្លូនឯងដូចជាត្រូវគេដាល់ប៉ុន្មានដៃចិង តែក៏សូមអគុនបង ព្រោះខ្ញុំមិនដែលមើលរឿងណាហើយយំយ៉ាងនេះទេ អគុណបងខ្លាំងណាស់ អរគុណពិតមែន ហើយខ្ញុំនឹងរង់ចាំអានរឿងថ្មីៗរបស់បងបន្តទៀតណា​ pka1 pka1 pka1


សួស្តី ស្រីស្អាត!

រំភើបចង់ហើបពីដីនៅពេលដែលលឺពាក្យពេចន៍ទាំងនេះ! ហើយក៏សូមអរគុណជាអនេកកប្បកា... :D
មូលហេតុដែលបងចូលចិត្តនិពន្ធរឿងកំសត់ៗនោះគឺមកពីបងជាមនុស្សកំសត់ដែរ មិនមែនមាន ចេតនាចង់លាងភ្នែកអ្នកអានដូចដែលអូនបានចោទប្រកាន់នោះទេ! :P
រឿងកំសត់ទីមួយ (លីវើភូលមួយលានស្រណោះ) កើតចេញពីអារម្មណ៍ឯកោ ...​សាច់រឿងក៏ទៅជា អញ្ចឹងទៅ! seuch
ចំណែកឯរឿង (សល់តែអនុស្សាវរីយ៍) កើតចេញពីអារម្មណ៍ត្រូវបានគេទាត់ចោល ហាហាហហា ក៏សរសេររឿងហ្នឹងធ្វើបាបតួរប្រុសអោយព្រាត់ប្រាសអញ្ចឹងទៅ... ហេហេហេ lol!

ក្រៅពីហ្នឹងសុទ្ធតែរឿងសប្បាយៗតើ! ព្រោះឥលូវជីវិតដូចលែងសូវកម្សត់ហើយ d'worry

និយាយដោយស្មោះទៅចុះ... អត់ដាក់រឿងអោយអានទៀតព្រោះសុទ្ធតែសរសេរអត់ទាន់ចប់... រឺក៏សរសេរចប់ហើយតែអត់ពេញចិត្តខ្លួនឯងក៏លប់ចោលសរសេររឿងជាថ្មី... ដូច្នេះបើសិនចង់អានត ទាល់តែអត់ធ្មត់បន្តិចណា...

សំណាងល្អ!
seuch សប្បាយចិត្តណាស់ដែលលឺបែបនេះ
កុំបារម្ភអីណាបង ដរាបណាបងនូវតែនិពន្ធ ខ្ញុំក៏នៅគាំទ្រជានិច្ច​ ហើយរង់ចាំអានរឿងរបស់បងរហូត
terb terb ទោះជាឪ្យចាំប៉ុន្មានក៏បានដែលណា

View user profile

rathmo

rathmo
New Active
New Active
ជូនចំពោះបងវឌ្ឍនា 718724 cheers 1 derm bey jam arn novel!

View user profile

Y0oH0o!!

avatar
LK VIP
LK VIP
@ Heroine Very Happy mork nes dak trojeak oy jit bontech khniom ksep brab...ber sorsae jop heuy komton post ey tuk oy neak jarm ann kuy yum tech teat sin, dol pael yum herm phnaek heuy som post, dol pael nous ann ban yu, prous ey herm phnaek merl ot sov khernh...lolzz paep la'0r merl nas, jea 3ses Nita...paep la'0r mer jeang kae, Wink dance

View user profile

kokorain

avatar
LK_Teams
LK_Teams
min jouy jouk jouy jev york jerng rea teak he lok pu............ lol! lol! lol!

View user profile

Y0oH0o!!

avatar
LK VIP
LK VIP
@kokorain wrote:min jouy jouk jouy jev york jerng rea teak he lok pu............ lol! lol! lol!

Very Happy Baht!..Pu dirng tha p'oun..p'oun..heuy ning khmuy...khmuy...jol jet ann, terb pu jol mork lor laeng ning na,... lol! good

View user profile

kokorain

avatar
LK_Teams
LK_Teams
lerk tos ouy madong jos Razz

View user profile

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum